ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ (14/7)

Ἀπόστολος: ἡμέρας, Παρ. ς΄ ἑβδ. ἐπιστολῶν (Α΄ Κορ. δ΄ 5-9)

5 ὥστε μὴ πρὸ καιροῦ τι κρίνετε, ἕως ἂν ἔλθῃ ὁ Κύριος, ὃς καὶ φωτίσει τὰ κρυπτὰ τοῦ σκότους καὶ φανερώσει τὰς βουλὰς τῶν καρδιῶν, καὶ τότε ὁ ἔπαινος γενήσεται ἑκάστῳ ἀπὸ τοῦ Θεοῦ. 6 Ταῦτα δέ, ἀδελφοί, μετεσχημάτισα εἰς ἐμαυτὸν καὶ Ἀπολλὼ δι᾿ ὑμᾶς, ἵνα ἐν ἡμῖν μάθητε τὸ μὴ ὑπὲρ ὃ γέγραπται φρονεῖν, ἵνα μὴ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ εἷς ὑπὲρ τοῦ ἑνὸς φυσι­­­­­­­­­­­­­­οῦ­σθε κατὰ τοῦ ἑτέρου. 7 τίς γάρ σε διακρίνει; τί δὲ ἔχεις ὃ οὐκ ἔλαβες; εἰ δὲ καὶ ἔλαβες, τί καυχᾶσαι ὡς μὴ λαβών; 8 ἤδη κεκορεσμένοι ἐστέ, ἤδη ἐπλουτήσατε, χωρὶς ἡ­μῶν ἐβασιλεύσατε· καὶ ὄφε­λόν γε ἐβασιλεύσατε, ἵνα καὶ ἡμεῖς ὑμῖν συμβασιλεύ­σωμεν. 9 δοκῶ γὰρ ὅτι ὁ Θεὸς ἡμᾶς τοὺς ἀποστόλους ἐσχάτους ἀπέδειξεν, ὡς ἐπιθανατίους, ὅτι θέατρον ἐγενήθημεν τῷ κόσμῳ, καὶ ἀγγέλοις καὶ ἀν­θρώ­ποις.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ Π. Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ

5 Γι’ αὐτό μή λέτε ὁ Παῦλος ἤ ὁ Ἀπολλώς ἤ ὁ Πέτρος εἶ­­ναι ὁ καλύτερος. Μήν κάνετε δηλαδή καμία κρίση πρίν ἀπό τόν ὁρισμένο καιρό, μέχρι νά ἔλθει ὁ Κύρι­ος. Αὐ­τός θά ρίξει ἄπλετο φῶς σ’ αὐτά πού τώρα εἶναι κρυμ­μέ­να στό σκοτάδι καί θά φανερώσει τίς ἐσωτερικές σκέψεις καί ἀποφάσεις τῶν καρδιῶν. Καί τότε τόν ἔπαινο στόν καθένα θά τόν ἀποδώσει ὄχι κάποιος ἄν­θρω­πος, ἀλλά ὁ Θεός. 6 Κι αὐτά πού σᾶς εἶπα, ἀδελφοί, τά μετέτρεψα ὥστε νά ἐφαρμόζουν στόν ἑαυτό μου καί στόν Ἀπολλώ γιά τή δική σας ὠφέλεια. Γιά νά μάθετε μέ τό παράδειγμά μας νά μή σχηματίζετε γιά τόν ἑαυτό σας φρόνημα παραπάνω ἀπό ἐκεῖνο πού εἶναι γραμμένο καί μᾶς παραγγέλλει ἡ Ἁγία Γραφή, γιά νά μήν καυχιέστε καί ὑπερηφανεύεστε ὁ ἕνας μαθητής ἐπειδή ἔχει ἀρχηγό καί διδάσκαλο κάποιον, ἐναντίον τοῦ ἄλλου μαθητῆ πού ἔχει ἀρχηγό καί διδάσκαλο κάποιον ἄλλο. 7 Οὔτε οἱ μαθητές ἐπιτρέπεται νά ὑπερηφανεύονται οὔτε οἱ διδάσκαλοι. Διότι καί σένα τόν διδάσκαλο ποιός σέ θεωρεῖ καλύτερο καί ὑπεροχότερο ἀπό τούς ἄλλους; Ἄνθρωπος, ὄχι ὅμως ὁ Θεός. Καί ποιό χάρισμα ἔχεις τό ὁποῖο δέν ἔλαβες ἀπό τόν Θεό; Ὅλα ἀπό τόν Θεό τά ἔχεις. Καί ἐάν κάθε τι πού ἔχεις τό πῆρες ἀπό τόν Θεό, γιατί καυχιέσαι σάν νά μήν πῆρες τίποτε; 8 Τώρα δά πλέον εἶστε χορτάτοι! Τώρα γίνατε πλούσιοι ἀπό πνευματικούς θησαυρούς! Χωρίς νά ἔχετε μαζί σας καί μᾶς τούς διδασκάλους σας, κατακτήσατε μόνοι σας τή βασιλεία τῶν οὐρανῶν! Καί μακάρι νά βασιλεύατε, γιά νά βασιλεύσουμε καί μεῖς μαζί σας. 9 Κάθε ἄλλο ὅμως παρά βασιλεία ἀπολαμβάνουμε ἐμεῖς οἱ Ἀπόστολοι. Διότι νομίζω ὅτι ὁ Θεός ἐμᾶς τούς Ἀπο­­­­­­­στόλους μᾶς παρουσίασε δημόσια καί στά μάτια ὅλων ὡς τελευταίους, ὡς καταδίκους πού πρόκειται νά θα­­­να­­τωθοῦν. Διότι γίναμε θέαμα σ’ ὅλο τόν κόσμο, καί στούς ἀγγέλους καί στούς ἀνθρώπους. Καί ἀπό τή μιά μᾶς θαυμάζουν οἱ ἐνάρετοι ἄνθρωποι, ἐνῶ ἀπό τήν ἄλλη μᾶς περιφρονοῦν καί μᾶς χλευάζουν οἱ ἄλλοι.