Ἠχηρὸ ἰατρικὸ «ὄχι» στὴν ἐπιλογὴ φύλου

Μετὰ τὶς σαφεῖς ἀρνητικὲς θέσεις ποὺ ἐξέδωσαν μὲ ἀνακοινώσεις τους ἡ Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καὶ ἡ Ἱερὰ Κοινότης τοῦ Ἁγίου Ὄρους σχετικὰ μὲ τὸ νομοσχέδιο γιὰ τὴν ἐπιλογὴ φύλου ἀκόμη καὶ ἀπὸ ἀνηλίκους 15 ἐτῶν, ἔρχεται καὶ ἡ Ἕνωση Ψυχιάτρων Παιδιῶν καὶ Ἐφήβων νὰ γνωμοδοτήσει σχετικά.

Μὲ ἐπιστολή της ἡ «Παιδοψυχιατρικὴ Ἑταιρεία Ἑλλάδος» (ἐπίσημο θεσμικὸ ὄργανο τῆς Ἑνώσεως Παιδοψυχιάτρων), τὴν ὁποία ἀπέστειλε στὶς 4 Ὀκτωβρίου 2017 πρὸς τοὺς Ὑπουργοὺς Δικαιοσύνης καὶ Ὑγείας καὶ κοινοποίησε στοὺς Βουλευτὲς ὅλων τῶν κομμάτων καὶ στὸν Πανελλήνιο Ἰατρικὸ Σύλλογο, ἐκφράζει σαφῶς καὶ τεκμηριωμένα τὴν ἀντίθεσή της στὴ δυνατότητα ἀλλαγῆς φύλου σὲ ἄτομα ἡλικίας 15-18 ἐτῶν (γιὰ τὰ ὁποῖα καὶ εἶναι ἡ κατεξοχὴν ἁρμόδια νὰ γνωμοδοτεῖ), «ἡλικία ἡ ὁποία χαρακτηρίζεται ἀπὸ ρευστότητα τῆς διαμορφούμενης ταυτότητας φύλου». Παράλληλα ἐκφράζει καὶ τὴν ἀνησυχία της «ὅτι ἡ ἐμπλοκὴ τῶν ἐν λόγῳ νέων στὴ διαδικασία θὰ ἐπιβαρύνει παρὰ θὰ βελτιώσει τὴν ψυχική τους κατάσταση».

Στὴ γνωμοδότησή τους οἱ Ἕλληνες Παιδοψυχίατροι (οἱ ὁποῖοι, σημειωτέον, δὲν ἐκλήθησαν νὰ συμμετάσχουν στὴ διαβούλευση τῆς σχετικῆς ἐπιτροπῆς τοῦ Ὑπουργείου γιὰ τὴ διαμόρφωση τοῦ σχεδίου νόμου) ἐπισημαίνουν ὅτι σύμφωνα μὲ τὴ σύγχρονη ἰατρικὴ βιβλιογραφία παρατηρεῖται «ὑψηλότερη ψυχοπαθολογία σὲ ἄτομα μὲ “Δυσφορία Φύλου” σὲ σχέση μὲ τὸ γενικὸ πληθυσμό». Ἡ ψυχοπαθολογία αὐτὴ σχετίζεται μὲ τὸ «φάσμα τοῦ αὐτισμοῦ», ἐνῶ παράλληλα «παρατηρεῖται ὑψηλὴ συννοσηρότητα κατάθλιψης καὶ αὐτοκτονικότητας, ποὺ δὲν ὑποχωρεῖ μὲ ἰατρικὲς διαδικασίες ἀλλαγῆς φύλου». Ἐπιπλέον οἱ ἐν λόγῳ ἰατροὶ ὑπογραμμίζουν ὅτι «ἡ προϋπόθεση συναίνεσης τῶν γονέων δὲν φαίνεται ἱκανὴ νὰ ἀποτρέψει δυσμενεῖς ἐκβάσεις», καθὼς καὶ ὅτι «ἡ πρώιμη μετάβαση σὲ κοινωνικοὺς ρόλους τοῦ ἄλλου φύλου θεωρεῖται πλέον (σ.σ. ἀπὸ πολὺ πρόσφατες ἔρευνες, ὅπως σὲ ἄλλο σημεῖο ἐξηγοῦν σχετικά) βασικὸς παράγοντας διατήρησης καὶ ἐπιμονῆς τῆς Δυσφορίας Φύλου».

Ἡ ἐπιστολή – γνωμοδότηση τῆς Ἑνώσεως Ψυχιάτρων Παιδιῶν καὶ Ἐφήβων συνοδεύεται ἀπὸ ἐπιλεκτικὴ πρόσφατη ἰατρικὴ βιβλιογραφία γύρω ἀπὸ τὸ θέμα ἀλλαγῆς φύλου, στὴν ὁποία μπορεῖ νὰ ἀνατρέξει κανεὶς γιὰ περαιτέρω ἐνημέρωση.

Ἂν παρατρέξετε καὶ αὐτὴν τὴν ἐπίσημη ἰατρικὴ γνωμοδότηση, κύριοι Βουλευτές, μαζὶ μὲ ὅλο τὸ κύμα ἀντιδράσεων ποὺ ἤδη προκλήθηκε καὶ διογκώθηκε ἀπὸ τὴν πρόθεσή σας νὰ ψηφίσετε αὐτὸ τὸ νομοσχέδιο, τότε ποιὰ δικαιολογία θὰ σταθεῖ ἱκανὴ νὰ ἀποτρέψει τὴ γενικὴ ὀργὴ καὶ ἀγανάκτηση τοῦ λαοῦ ποὺ θὰ στραφεῖ ἐναντίον σας; Θὰ βρεθεῖτε ὑπόλογοι ἀπέναντι στὴν κοινὴ γνώμη· ἀπέν­αντι στὴν πολιτιστικὴ κληρονομιὰ αὐτοῦ τοῦ τόπου· ἀπέναντι στὴν ἱστορία. Καὶ τὸ χειρότερο γιὰ σᾶς, ποὺ ἐνδεχομένως δὲν τὸ ὑπολογίζετε, ἀλλὰ δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ τὸ ξεφύγετε: ἀπέναντι στὴν ἐνυπόστατη Ἀλήθεια, τὸν φοβερὸ δικαιοκρίτη Θεό.

Περιοδικό “Ὁ Σωτήρ”