«Μιὰ ἄλλη Ἑλλάδα»…

Μὲ τὸν χαρακτηριστικὸ αὐτὸν τίτλο δημοσιογράφος σχολιάζει στὸ διαδίκτυο «τὴν πράξη στὴν ὁποία προχώρησαν στρατιῶτες τῆς 2016Ε/ΕΣΣΟ ποὺ ὑπηρετοῦν σὲ Μονάδες τοῦ Ἕβρου καὶ τῶν νήσων τοῦ Ἀνατολικοῦ Αἰγαίου: Ἐθελον­τικὰ καὶ μὲ δήλωσή τους ἀποποιήθηκαν τοῦ δικαιώματός τους νὰ μετατεθοῦν στὸ ἐσωτερικό (…) καὶ ζήτησαν νὰ παραμείνουν μέχρι τὸ πέρας τῆς θητείας τους στὶς Μονάδες ποὺ ὑπηρετοῦν στὴν παραμεθόριο.
Ὁ λόγος; Οἱ κίνδυνοι ποὺ ἀντιμετωπίζει ἡ πατρίδα καὶ ἡ ἀνάγκη ‘‘γιὰ τὸν τελευταῖο ἄνδρα’’ στὶς Μονάδες ἐκστρατείας, οἱ ὁποῖες ἔχουν πρόβλημα ἐπάνδρωσης λόγῳ χαμηλῆς ἀπόδοσης τῶν κλάσεων, κυρίως ὡς ἀπόρροια τοῦ δημογραφικοῦ προβλήματος, τῶν ἀναβολῶν κλπ.
Ξαφνικὰ καὶ γιὰ πρώτη φορὰ ἑκατον­τάδες ἔφεδροι συμφώνησαν μεταξύ τους καὶ δήλωσαν ὅτι ‟θέλουν νὰ μείνουν στὴν πρώτη γραμμή”, νὰ μὴ μετατεθοῦν ὅπως ἀπὸ τὸ νόμο ἔχουν δικαίωμα (μετὰ ἀπὸ ἕξι μῆνες σὲ μεθοριακὴ μονάδα) καὶ νὰ ἀπολυθοῦν ἀπὸ τὶς μονάδες τῶν συν­όρων».
Στὴ συνέχεια ὁ ἑλληνόψυχος δημοσιογράφος ἀπαριθμεῖ τὶς ἠθικὲς ἀμοιβὲς τοῦ Γενικοῦ Ἐπιτελείου Στρατοῦ (ΓΕΣ) πρὸς τοὺς ἐν λόγῳ στρατιῶτες καὶ ὁλοκληρώνει τὴν εἴδηση μὲ τὰ ἀκόλουθα λόγια: «Μακάρι τὸ παράδειγμα τῶν ἐφέδρων νὰ τὸ ἀκολουθήσουν καὶ ἄλλοι Ἕλληνες, προσαρμοσμένο στὴ δραστηριότητα τοῦ καθενός. Ἡ Πατρίδα δὲν εἶναι “οἱ ἄλλοι”. Ἡ Πατρίδα “εἴμαστε ἐμεῖς”, ὁ καθένας ξεχωριστά» («Pronews» 17-2-2017).
Στὴ σημερινὴ «γκρίζα» ἀτμόσφαιρα τῆς ὑλιστικῆς κοινωνίας μας ἡ παραπά­νω ἐντυπωσιακὴ συμπεριφορὰ τῶν Ἑλ­λήνων στρατιωτῶν ἔρχεται νὰ μᾶς τονώ­­σει «τὴν ἀποσταμένη ἐλπίδα» γιὰ τὴν πολύπαθη πατρίδα μας. Μαζὶ μὲ τὰ θερ­μὰ συγχαρητήριά μας πρὸς τοὺς νέους αὐτοὺς ἂς δοξάσουμε τὸν παντοκράτορα Κύριό μας γι᾿ αὐτὴ τὴν ἀναψυχὴ ποὺ μᾶς χάρισε καὶ ἂς ἀτενίζουμε μὲ πίστη καὶ αἰσιοδοξία τὸ μέλλον τῆς Ἑλλάδος.