Ο ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

Στίς 26 Νο­εμ­βρί­ου ἡ Ἐκ­κλη­σί­α μας ἑ­ορ­τά­ζει τή μνή­μη τοῦ ἁ­γί­ου Στυ­λια­νοῦ. Στούς ἱ­ε­ρούς Να­ούς βλέ­που­με τήν εἰ­κό­να τοῦ ...
Περισσότερα

Η ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Πολ­λούς σο­φούς γνώ­ρι­σε ὁ κό­σμος. Σέ πα­λι­ό­τε­ρες ἐ­πο­χές καί στά νε­ό­τε­ρα χρό­νια. Θαύ­μα­σε τή σο­φί­α τους· θαμ­πώ­θη­κε ἀ­πό τίς ...
Περισσότερα

1 2