ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ (23/11)

Εὐαγγέλιον: ἡμέρας, Τετ. θ΄ ἑβδ. Λουκᾶ (Λκ. ιη΄ 15 – 17, 26 – 30):

15 Προσέφερον δὲ αὐτῷ καὶ τὰ βρέφη ἵνα αὐτῶν ἅ­πτηται· καὶ ἰδόντες οἱ μα­θηταὶ ἐπετίμησαν αὐτοῖς. 16 ὁ δὲ Ἰησοῦς προσκαλεσάμενος αὐτὰ εἶπεν· ἄφετε τὰ παιδία ἔρχεσθαι πρός με καὶ μὴ κωλύετε αὐτά· τῶν γὰρ τοιούτων ἐστὶν ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ. 17 ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὃς ἐὰν μὴ δέξηται τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ ὡς παιδίον, οὐ μὴ εἰσέλθῃ εἰς αὐτήν. 26 εἶπον δὲ οἱ ἀκούσαντες· καὶ τίς δύναται σωθῆναι; 27 ὁ δὲ εἶπε· τὰ ἀδύνατα πα­­ρὰ ἀνθρώποις δυνατὰ πα­ρὰ τῷ Θεῷ ἐστιν. 28 Εἶπε δὲ ὁ Πέτρος· ἰδοὺ ἡμεῖς ἀφήκαμεν πάντα καὶ ἠκολουθήσαμέν σοι. 29 ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς· ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι οὐδείς ἐστιν ὃς ἀφῆκεν οἰκίαν ἢ γονεῖς ἢ ἀδελφοὺς ἢ γυναῖκα ἢ τέ­­­κνα ἕνεκεν τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ, 30 ὃς οὐ μὴ ἀπολάβῃ πολλαπλασίονα ἐν τῷ καιρῷ τούτῳ καὶ ἐν τῷ αἰῶνι τῷ ἐρχομένῳ ζωὴν αἰώνιον.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ Π. Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ

15 Κάποιοι μάλιστα τοῦ ἔφερναν ὄχι μόνο τούς ἀσθε­νεῖς ἀλλά καί τά πολύ μικρά παιδιά, γιά νά ἀγγίζει τό καθένα μέ τά χέρια του καί νά τά εὐλογεῖ. Οἱ μαθη­τές ὅμως, ὅταν εἶδαν τούς γονεῖς νά πλησιάζουν, τούς μά­λω­ναν, ἐπειδή νόμιζαν ὅτι δέν ἦταν σωστό νά ἀπα­σχο­λοῦν τόν Χριστό γιά μικρά παιδιά. 16 Ἀλλά ὁ Ἰησοῦς κάλεσε τά παιδιά νά ἔλθουν κοντά του καί εἶπε: Ἀφῆστε τά παιδιά νά ἔρχονται σ’ ἐμένα καί μήν τά ἐμποδίζετε· διότι ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ εἶναι γι’ αὐτούς πού θά γίνουν σάν αὐτά καί θά ἀποκτήσουν ταπεινή καρδιά καί παιδική διάθεση. 17 Ἀληθινά σᾶς λέω, ὅποιος δέν δεχθεῖ τό λόγο καί τό κήρυγμα τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ μέ τήν ἁπλότητα, τήν ἐμπιστοσύνη καί τήν ταπείνωση πού δείχνει ἕνα παι­­­δί στούς γονεῖς καί στούς δασκάλους του, δέν θά μπεῖ σ’ αὐτήν. 26 Ἐκεῖνοι πού τά ἄκουσαν αὐτά εἶπαν τότε: Καί ποιός μπορεῖ νά σωθεῖ, ἀφοῦ εἶναι τόσο πολύ δύσκολο, σχεδόν ἀδύνατο, νά σωθοῦν οἱ πλούσιοι, στούς ὁποίους ὁ Θεός ἔδωσε τά ἐπίγεια ἀγαθά του; 27 Τότε ὁ Κύριος τούς ἀπάντησε: Ἐκεῖνα πού εἶναι ἀδύ­να­το νά γίνουν μέ τήν ἀσθενική δύναμη τοῦ ἀνθρώπου, εἶναι κατορθωτά καί δυνατά μέ τή χάρη καί τή δύναμη τοῦ Θεοῦ. Διότι μόνον ὁ Θεός μπορεῖ νά λύσει τά δεσμά τῆς καρδιᾶς κάθε καλοπροαίρετου πλουσίου πρός τό χρῆμα καί νά τ­όν καταστήσει ἄξιο τῆς σωτηρίας. 28 Εἶπε τότε ὁ Πέτρος μέ ἀφορμή τήν προτροπή τοῦ Ἰησοῦ πρός τόν πλούσιο: Κύριε, νά, ἐμεῖς τά ἔχουμε ἀφήσει ὅλα καί σέ ἀκολουθήσαμε. 29 Τούς εἶπε τότε ὁ Κύριος: Σᾶς διαβε­βαιώνω ὅτι δέν ὑπάρχει κανείς πού ἄφησε σπίτι ἤ γονεῖς ἤ ἀδελφούς ἤ γυναίκα ἤ παιδιά γιά τή βασιλεία τοῦ Θεοῦ, 30 καί δέν θά πάρει ὡς ἀμοιβή καί πολλαπλάσια ἀγαθά στά χρόνια αὐτά τῆς ἐπίγειας ζωῆς του, ἀλλά καί ζωή αἰώνια στόν αἰώνα πού πρόκειται νά ἔλθει.