ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ (24/11)

Εὐαγγέλιον: ἡμέρας, Πέμ. ι΄ ἑβδ. Λουκᾶ (Λκ. ιη΄ 31 – 34):

31 Παραλαβὼν δὲ τοὺς δώ­δεκα εἶπε πρὸς αὐτούς· ἰδοὺ ἀναβαίνομεν εἰς Ἱερο­σό­λυμα καὶ τελειωθήσεται πάντα τὰ γεγραμμένα διὰ τῶν προφητῶν τῷ υἱῷ τοῦ ἀνθρώπου. 32 παραδοθήσεται γὰρ τοῖς ἔθνεσι καὶ ἐμπαιχθήσεται καὶ ὑβρισθήσεται καὶ ἐμ­πτυ­σθήσεται, 33 καὶ μαστιγώσαντες ἀ­­πο­κτε­νοῦσιν αὐτόν, καὶ τῇ ἡ­μέ­ρᾳ τῇ τρίτῃ ἀναστή­σε­ται. 34 καὶ αὐτοὶ οὐδὲν τούτων συνῆκαν, καὶ ἦν τὸ ρῆμα τοῦ­το κεκρυμμένον ἀπ᾿ αὐ­τῶν, καὶ οὐκ ἐγίνωσκον τὰ λεγόμενα.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ Π. Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ

31 Ἀφοῦ πῆρε ὁ Ἰησοῦς ἰδιαιτέρως τούς δώδεκα ἀπο­στό­­λους, τούς εἶπε: Νά λοιπόν, ἀνεβαίνουμε στά Ἱε­ρο­­σό­λυ­μα, καί θά ἐκπληρωθοῦν πλήρως ὅλα ὅσα ἔγρα­ψαν οἱ προφῆτες ὅτι θά γίνουν ἐναντίον τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀν­θρώ­που, φωτισμένοι ἀπό τό Πνεῦμα τό Ἅγιον. 32 Ὁ υἱός τοῦ ἀνθρώπου δηλαδή θά παραδοθεῖ ἀπό τούς ἀρχιερεῖς καί τούς ἄρχοντες τῶν Ἰουδαίων στούς ἐθνικούς, δηλαδή στόν Πιλάτο καί στούς στρατιῶτες τῆς εἰδωλολατρικῆς Ρώμης. Καί θά τόν ἐμπαίξουν, καί θά τόν βρίσουν, καί θά τόν φτύσουν. 33 Καί ἀφοῦ τόν μαστιγώσουν, θά τόν θανατώσουν. Ἀλλά αὐτός τήν τρίτη ἡμέρα ἀπό τό θάνατό του θά ἀνα­στη­θεῖ. 34 Αὐτοί ὅμως δέν κατάλαβαν τίποτε ἀπ’ αὐτά πού τούς προανήγγειλε ὁ διδάσκαλός τους. Τά λόγια του αὐτά ἦταν αἰνιγματικά, καί ἡ σημασία τους ἔμενε κρυμμένη ἀπ’ αὐτούς. Καί γι’ αὐ­τό δέν καταλάβαιναν τό νόημά τους. Διό­­τι δέν φαντάζονταν ὅτι ἦταν δυνατόν νά σταυ­ρωθεῖ ὁ Μεσσίας, γιά τόν ὁποῖο ὑπῆρχε γενικῶς ἡ πεποίθηση ὅτι δέν θά πέθαινε ποτέ.