ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ (22/11)

Εὐαγγέλιον: ἡμέρας, Τρ. ι΄ ἑβδ. Λουκᾶ (Λκ. ιζ΄ 26 – 37, ιη΄ 8):

26 Καὶ καθὼς ἐγένετο ἐν ταῖς ἡμέραις Νῶε, οὕτως ἔ­­­σται καὶ ἐν ταῖς ἡμέραις τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου· 27 ἤσθιον, ἔπινον, ἐγάμουν, ἐξεγαμίζοντο, ἄχρι ἧς ἡ­­μέ­­­ρας εἰσῆλθε Νῶε εἰς τὴν κι­βωτόν, καὶ ἦλθεν ὁ κατα­κλυ­σμὸς καὶ ἀπώλεσεν ἅ­­παν­τας. 28 ὁμοίως καὶ ὡς ἐγένετο ἐν ταῖς ἡμέραις Λώτ· ἤσθι­ον, ἔπινον, ἠγόραζον, ἐ­πώλουν, ἐφύτευον, ᾠκο­δό­μουν· 29 ᾗ δὲ ἡμέρᾳ ἐξῆλθε Λὼτ ἀπὸ Σοδόμων, ἔβρεξε πῦρ καὶ θεῖον ἀπ᾿ οὐρανοῦ καὶ ἀπώλεσεν ἅπαντας. 30 κατὰ τὰ αὐτὰ ἔσται ᾗ ἡ­­­μέ­ρᾳ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώ­που ἀποκαλύπτεται. 31 ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ ὃς ἔσται ἐπὶ τοῦ δώματος καὶ τὰ σκεύη αὐτοῦ ἐν τῇ οἰκίᾳ, μὴ καταβάτω ἆραι αὐτά, καὶ ὁ ἐν τῷ ἀγρῷ ὁμοίως μὴ ἐπιστρεψάτω εἰς τὰ ὀπίσω. 32 μνημονεύετε τῆς γυναι­κὸς Λώτ. 33 ὃς ἐὰν ζητήσῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ σῶσαι, ἀπολέσει αὐ­τήν, καὶ ὃς ἐὰν ἀπολέσῃ αὐ­τήν, ζωογονήσει αὐτήν. 34 λέγω ὑμῖν, ταύτῃ τῇ νυκτὶ δύο ἔσονται ἐπὶ κλίνης μιᾶς, εἷς παραληφθήσεται καὶ ὁ ἕτερος ἀφεθήσεται· 35 δύο ἔσονται ἀλήθουσαι ἐπὶ τὸ αὐτό, μία παραλη­φθή­­σεται καὶ ἡ ἑτέρα ἀφε­θή­σε­ται· 36 δύο ἐν τῷ ἀγρῷ, εἷς παραληφθήσεται καὶ ὁ ἕτερος ἀφεθήσεται. 37 καὶ ἀποκριθέντες λέγουσιν αὐτῷ· ποῦ, Κύριε; ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς· ὅπου τὸ σῶμα, ἐκεῖ ἐπισυναχθήσονται καὶ οἱ ἀετοί. 8 λέγω ὑμῖν ὅτι ποιήσει τὴν ἐκδίκησιν αὐτῶν ἐν τάχει. πλὴν ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐλθὼν ἆρα εὑρήσει τὴν πίστιν ἐπὶ τῆς γῆς;

ΕΡΜΗΝΕΙΑ Π. Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ

26 Καί ὅπως ἔγινε τίς ἡμέρες τοῦ Νῶε, ἔτσι θά συμβεῖ καί τίς ἡμέρες τῆς δευτέρας παρουσίας τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου. 27 Οἱ ἄνθρωποι δηλαδή τότε, στήν ἐποχή τοῦ Νῶε, ἐνῶ αὐτός τούς προειδοποιοῦσε γιά τόν κατακλυσμό καί τήν καταστροφή, ἔτρωγαν ἀσυλλόγιστα καί ἔπιναν, νυμ­­φεύ­ονταν καί πάντρευαν τά παιδιά τους, μέχρι τήν ἡμέ­­­ρα πού μπῆκε ὁ Νῶε στήν κιβωτό. Καθόλου δηλαδή δέν σκέ­φτο­νταν τήν τιμωρία πού τούς περίμενε. Καί ξαφνικά ἦλθε ὁ κατακλυσμός καί τούς κατέστρεψε ὅλους. 28 Θά συμβεῖ κάτι παρόμοιο μ’ αὐτό πού ἔγινε καί στίς ἡμέ­­ρες τοῦ Λώτ. Ἔτρωγαν τότε οἱ ἄνθρωποι, ἔπιναν, ἀγό­ρα­­ζαν, πουλοῦσαν, φύτευαν, ἔκτιζαν οἰκοδομές, χω­ρίς νά σκέφτονται τήν ὀργή τοῦ Θεοῦ πού θά ξε­σποῦ­σε σέ λίγο ἐναντίον τους. 29 Τήν ἡμέρα ὅμως πού βγῆκε ὁ Λώτ ἀπό τά Σόδομα, ἔβρεξε φωτιά καί θειάφι ἀπό τόν οὐρανό καί τούς ἐξο­λόθρευσε ὅλους. 30 Τά ἴδια θά συμβοῦν καί τήν ἡμέρα ἐκείνη πού θά φα­νερωθεῖ ἔνδοξα ὁ υἱός τοῦ ἀνθρώπου γιά νά κρίνει τόν κόσμο. Καί τότε δηλαδή θά εἶναι οἱ ἄνθρωποι ἀμέριμνοι καί ἀσυλλόγιστοι, ὅπως στήν ἐποχή τοῦ Νῶε καί τοῦ Λώτ. Καί ἡ δευτέρα παρουσία θά ἔλθει ξαφνικά καί χωρίς νά τήν περιμένουν. 31 Τήν ἡμέρα ἐκείνη πού πρόκειται νά ἔλθει ἡ δευ­­­­τέ­­ρα πα­ρουσία, οἱ συνετοί καί εὐσεβεῖς ἄς ἔχουν νε­κρω­μένο κάθε ἐνδιαφέρον γιά τά ἐγκόσμια καί ἄς εἶ­ναι ἄγρυπνοι καί προσεκτικοί γιά νά ὑποδεχθοῦν τόν υἱό τοῦ ἀνθρώπου. Ἐκεῖνος πού θά βρίσκεται πάνω στήν τα­ράτσα ἤ τή στέγη, ἐνῶ τά πράγματά του θά εἶναι κά­τω, μέσα στό σπίτι, ἄς μήν κατεβεῖ νά τά πάρει. Κι ἐκεῖ­νος πού θά εἶναι στό χωράφι, κι αὐτός ἐπίσης ἄς μή γυρί­σει πίσω στήν πόλη γιά νά σώσει τά πράγματα πού ἔχει ἐκεῖ. 32 Νά θυμάστε τή γυναίκα τοῦ Λώτ, πού ἁπλῶς καί μό­νο γύρισε πίσω γιά νά δεῖ τί γινόταν στά Σόδομα, καί ἔγινε στήλη ἀπό ἁλάτι. 33 Ὅποιος εἶναι προσκολλημένος στά ἐπίγεια καί ἐπιδιώξει νά σώσει τή ζωή του ἀπ’ τό σωματικό θά­­να­το, αὐτός θά τή χάσει αἰωνίως. Διότι ἡ ψυχή του θά κα­τα­δικασθεῖ στήν αἰώνια κόλαση. Ἐνῶ ἐκεῖνος πού θά χάσει τή ζωή του γιά νά μείνει πιστός στό θέλημα τοῦ Θεοῦ, αὐ­τός θά τήν διατηρήσει, διότι θά σώσει τήν ψυ­χή του στήν ἄλλη ζωή. 34 Ἡ στενή σας σχέση καί ἡ συμβίωσή σας στή ζωή αὐ­­τή μέ κάποιους συγγενεῖς δέν θά σᾶς ἐμποδίσει νά χωρισθεῖτε καί νά ἔχετε δια­φο­ρετική μεταχείριση ὁ ἕνας ἀπ’ τόν ἄλλο τήν ἡμέρα τῆς δευτέρας πα­ρουσίας. Σᾶς βεβαιώνω: Τή νύχτα ἐκείνη πρίν ἀπό τή δευτέρα παρουσία, δύο θά κοιμοῦνται στό ἴδιο κρεβάτι, ὅπως γιά παράδειγμα ἡ μητέρα καί ἡ κόρη, ἤ ὁ σύζυγος μέ τή σύζυ­γο, ἤ δύο ἀδέλφια, ἤ ἄλλα πρόσωπα πού συνδέονται μέ κάποιον ἄλλο δεσμό συγγέ­νειας. Ὁ ἕνας ἀπ’ αὐτούς ὡς δίκαιος καί θεοφιλής θά πα­­ραληφθεῖ γιά νά προϋπαντήσει τόν Κύριο, ἐνῶ ὁ ἄλ­λος ὡς ἀνάξιος θά ἐγκαταλειφθεῖ. 35 Δύο γυναῖκες θά ἀλέθουν στό ἴδιο μέρος καί θά γυ­ρίζουν μαζί τόν ἴδιο χειρόμυλο. Ἡ μία θά παρα­λη­φθεῖ ἀπό τούς ἀγγέλους, καί ἡ ἄλλη θά ἀφεθεῖ ἐκεῖ πού βρίσκεται. 36 Δύο θά εἶναι στό χωράφι. Ὁ ἕνας θά παραληφθεῖ ἀπό τούς ἀγγέλους, καί ὁ ἄλλος θά ἐγκαταλειφθεῖ. 37 Τόν ρώτησαν τότε οἱ μαθητές: Ποῦ θά ἐγκαταλειφθοῦν καί σέ ποιό μέρος θά ἀφεθοῦν, Κύριε; Καί ὁ Κύριος τούς ἀπάντησε: Ἐκεῖ πού εἶναι τό νεκρό σῶμα, δηλαδή οἱ ἄν­θρωποι πού εἶναι πνευματικά νεκροί καί ἁμαρτωλοί, ἐκεῖ θά μαζευτοῦν καί οἱ ἀετοί πού θά καταβροχθίσουν τό πτῶμα. Δηλαδή ἐκεῖ θά συναχθοῦν καί οἱ τιμωροί ἄγ­­γελοι πού θά τιμωρήσουν τούς πνευματικά νεκρούς καί ἁμαρτωλούς. 8 Σᾶς διαβεβαιώνω ὅτι ὁ Θεός θά ἀποδώσει γρήγορα τό δίκαιο τῶν ἐκλεκτῶν του καί θά τιμωρήσει ἐκείνους πού τούς ἀδικοῦν. Ἀλλ’ ὅμως, ὅταν ἔλθει ὁ υἱός τοῦ ἀνθρώπου γιά νά κάνει τήν κρίση του καί νά ἀποδώσει δικαιοσύνη, θά βρεῖ ἄραγε πάνω στή γῆ ἀν­θρώπους πού νά ἔχουν τήν ἐπίμονη καί ἀκατάβλητη αὐτή πίστη, ὥστε νά μήν ἀποκάμνουν προσευχόμενοι;