ΠΕΜΠΤΗ 7 ΙΟΥΛΙΟΥ

Εὐαγγέλιον: ἡμέρας, Πεμ. γ΄ ἑβδ. Ματθ. (Μτθ. ι΄ 23 – 31):

23 Ὅταν δὲ διώκωσιν ὑμᾶς ἐν τῇ πόλει ταύτῃ, φεύγετε εἰς τὴν ἄλλην· ἀμὴν γὰρ λέ­γω ὑμῖν, οὐ μὴ τελέσητε τὰς πόλεις τοῦ Ἰσραὴλ ἕως ἂν ἔλθῃ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου. 24 Οὐκ ἔστι μαθητὴς ὑπὲρ τὸν διδάσκαλον οὐδὲ δοῦ­λος ὑπὲρ τὸν κύριον αὐτοῦ. 25 ἀρκετὸν τῷ μαθητῇ ἵνα γένηται ὡς ὁ διδάσκαλος­ αὐτοῦ, καὶ τῷ δούλῳ ὡς ὁ κύριος αὐτοῦ. εἰ τὸν οἰκοδεσπότην Βεελζεβοὺλ ἐκά­λεσαν, πόσῳ μᾶλλον τοὺς οἰκιακοὺς αὐτοῦ; 26 μὴ οὖν φοβηθῆτε αὐτούς· οὐδὲν γάρ ἐστι κεκα­λυμμένον ὃ οὐκ ἀποκαλυφ­θήσεται, καὶ κρυπτὸν ὃ οὐ γνωσθήσεται. 27 ὃ λέγω ὑμῖν ἐν τῇ σκο­τίᾳ, εἴπατε ἐν τῷ φωτί, καὶ ὃ εἰς τὸ οὖς ἀκούετε, κηρύξατε ἐ­­­πὶ τῶν δωμάτων. 28 καὶ μὴ φοβηθῆτε ἀπὸ τῶν ἀποκτεννόντων τὸ σῶ­­­μα, τὴν δὲ ψυχὴν μὴ δυνα­μένων ἀποκτεῖναι· φοβή­­­­θη­­­τε δὲ μᾶλλον τὸν δυνά­μενον καὶ ψυχὴν καὶ σῶμα ἀπολέσαι ἐν γεέννῃ. 29 οὐχὶ δύο στρουθία ἀσ­σαρίου πωλεῖται; καὶ ἓν ἐξ αὐτῶν οὐ πεσεῖται ἐπὶ τὴν γῆν ἄνευ τοῦ πατρὸς ὑμῶν. 30 ὑμῶν δὲ καὶ αἱ τρίχες τῆς κεφαλῆς πᾶσαι ἠριθμημέ­ναι εἰσί. 31 μὴ οὖν φοβηθῆτε· πολ­λῶν στρουθίων διαφέρετε ὑμεῖς.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ Π. Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ

23 Ὅταν σᾶς διώκουν σέ μιά πόλη, νά φεύγετε καί νά πηγαίνετε στήν ἄλλη, γιά νά συνεχίσετε ἐκεῖ τό ἔργο σας. Καί μή σᾶς περάσει ἀπό τό νοῦ ὅτι μπορεῖ νά μή σᾶς ἀπομείνουν πλέον πόλεις ὅπου θά καταφεύγετε, ὅταν θά σᾶς διώχνουν. Διότι ἀληθινά σᾶς λέω, δέν θά προφθάσετε νά περιέλθετε ὅλες τίς πόλεις τοῦ Ἰσραήλ, ἕως ὅτου ἐπέλθει ἡ δίκαιη κρίση τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου, πού θά τιμωρήσει τούς διῶκτες σας. 24 Καί μήν παραξενεύεσθε ἀπό τούς διωγμούς αὐτούς. Κάθε μαθητής, γιά ὅσο διάστημα ἐξακολουθεῖ νά εἶναι μαθητής, δέν εἶναι ποτέ ἀνώτερος ἀπό τό δάσκαλό του· οὔτε κανείς δοῦλος εἶναι ἀνώτερος ἀπό τόν κύριό του. 25 Εἶναι ἀρκετό στό μαθητή νά ἔχει τήν ἴδια μεταχείριση πού ἔχει κι ὁ δάσκαλός του· καί πρέπει νά μένει ἱκανοποιημένος ὁ δοῦλος ἐάν ἔχει τήν ἴδια μεταχείριση πού ἔχει καί ὁ κύριός του. Ἄλλωστε κι ἐμένα, πού εἶμαι ὁ διδάσκαλος καί κύριός σας, δέν μέ καταδιώκουν; Ἐάν ἐμένα, πού εἶμαι νοικοκύρης στόν οἶκο τοῦ Θεοῦ, μέ ἀπεκάλεσαν Βεελζεβούλ, δηλαδή ἄρχοντα τῶν δαιμονίων, πόσο μᾶλλον θά ἀποκαλέσουν ἔτσι κι ἐσᾶς, πού εἶστε οἱ οἰκιακοί μου, οἱ δικοί μου ἄνθρωποι; 26 Κι ἀφοῦ γνωρίζετε ἤδη ἀπό πρίν ὅτι ὅπως καταδίωξαν καί συκοφάντησαν ἐμένα ἔτσι θά καταδιώξουν καί θά συκοφαντήσουν κι ἐσᾶς, λοιπόν μήν τούς φοβηθεῖτε. Ὅποια συκοφαντία κι ἄν ποῦν ἐναντίον σας, γρήγορα θά καταπέσει. Διότι δέν ὑπάρχει τίποτε σκεπασμένο πού νά μήν ξεσκεπασθεῖ, καί τίποτε κρυφό πού νά μή γίνει γνωστό. Καί τό εὐαγγέλιο λοιπόν, ἐάν τώρα εἶναι γνωστό σέ λίγους, ἐνῶ στούς πολλούς εἶναι ἄγνωστο καί σκεπασμένο, θά γίνει γνωστό μέ τό κήρυγμά σας καί θά φανερωθεῖ ἡ ἀλήθεια του. Καί τότε θά καταπέσουν καί οἱ συκοφαντίες πού θά ποῦν ἐναντίον σας καί ἐναντίον τοῦ κηρύγματός σας. 27 Ἐκεῖνο πού σᾶς λέω τώρα ἰδιαιτέρως, πέστε το δημόσια. Κι ἐκεῖνο πού ἀκοῦτε τώρα μυστικά στό αὐτί, κηρύξτε το ἀπό τίς ταράτσες, γιά νά τό ἀκούσουν ὅλοι. 28 Κι ἐπειδή ἐκεῖνοι πού θά κηρύττουν τό εὐαγγέλιο θά καταδιώκονται ἀπό τούς ἀπίστους, μή φοβηθεῖτε ἐκείνους πού θανατώνουν τό σῶμα, ἀλλά δέν ἔχουν τή δύναμη νά θανατώσουν τήν ψυχή. Φοβηθεῖτε ὅμως ἀσυγκρίτως περισσότερο τόν Θεό, ὁ ὁποῖος ἔχει τή δύναμη νά ρίξει στήν κόλαση καί στήν αἰώνια δυστυχία τοῦ Ἅδη καί τήν ψυχή καί τό σῶμα. 29 Κι ἄν ἀκόμη σᾶς θανατώνουν, μή νομίσετε ὅτι ὁ Θεός σᾶς ἐγκατέλειψε καί γι’ αὐτό θανατώνεσθε. Ὄχι. Δυό σπουργίτια δέν πωλοῦνται στήν τιμή τῶν δέκα λε­πτῶν; Κι ὅμως ἕνα ἀπ’ αὐτά δέν θά πέσει νεκρό στή γῆ χωρίς νά τό ἐπιτρέψει ὁ Πατέρας σας. 30 Κι ὅσο γιά σᾶς, μάθετε ὅτι ὁ Θεός ἔχει μετρημένες ἀκόμη καί τίς τρίχες τοῦ κεφαλιοῦ σας ὅλες, τή στιγμή πού ἐσεῖς γιά μιά ἀπ’ αὐτές δείχνετε μικρή ἤ καμία φροντίδα, καί ἀγνοεῖτε τόν ἀριθμό τους. Ὁ Θεός δηλαδή γνωρίζει κι αὐτά ἀκόμη τά ἐλάχιστα πού σᾶς συμβαίνουν, στά ὁποῖα ἐσεῖς δίνετε μικρή σημασία. 31 Ἀφοῦ λοιπόν ὁ Θεός τόσο πολύ ἐνδιαφέρεται γιά σᾶς καί τόσο πολύ παρακολουθεῖ ὅσα συμβαίνουν, μή φοβηθεῖτε ποτέ. Ἐσεῖς διαφέρετε καί εἶστε ἀσυγκρίτως ἀνώτεροι ἀπό πολλά σπουργίτια.