ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8 ΙΟΥΛΙΟΥ

Εὐαγγέλιον: ἡμέρας, Παρ. γ΄ ἑβδ. Ματθ. (Μτθ. ι΄ 32 – 36, ια΄ 1):

32 Πᾶς οὖν ὅστις ὁμολογήσει ἐν ἐμοὶ ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ὁμολογήσω κἀ­γὼ ἐν αὐτῷ ἔμπροσθεν τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρα­νοῖς· 33 ὅστις δ᾿ ἂν ἀρνήσηταί με ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ἀρνήσομαι αὐτὸν κἀγὼ ἔμ­προσθεν τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς. 34 Μὴ νομίσητε ὅτι ἦλθον βαλεῖν εἰρήνην ἐπὶ τὴν γῆν· οὐκ ἦλθον βαλεῖν εἰρήνην, ἀλλὰ μάχαιραν. 35 ἦλθον γὰρ διχάσαι ἄνθρω­πον κατὰ τοῦ πατρὸς αὐ­­­τοῦ καὶ θυγατέρα κατὰ τῆς μητρὸς αὐτῆς καὶ νύμφην κατὰ τῆς πενθερᾶς αὐτῆς· 36 καὶ ἐχθροὶ τοῦ ἀνθρώ­που οἱ οἰκιακοὶ αὐτοῦ. Καὶ ἐγένετο ὅτε ἐτέλεσεν ὁ Ἰησοῦς διατάσσων τοῖς δώδεκα μαθηταῖς αὐτοῦ μετέβη ἐκεῖθεν τοῦ διδάσκειν καὶ κηρύσσειν ἐν ταῖς πόλεσιν αὐτῶν.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ Π. Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ

32 Μή λογαριάζετε λοιπόν τούς διωγμούς καί τούς κινδύνους, ἀλλά νά λογαριάζετε τίς μεγάλες ἀμοιβές πού σᾶς περιμένουν. Καθένας πού θά μέ ὁμολογήσει ὡς Σω­τήρα του καί Θεό του μπροστά στούς ἀνθρώπους πού καταδιώκουν τήν πίστη μου, θά τόν ὁμολογήσω κι ἐγώ ὡς δικό μου πιστό μπροστά στόν Πατέρα μου πού εἶναι στούς οὐρανούς. 33 Ἐκεῖνος ὅμως πού θά μέ ἀρνηθεῖ ὡς Θεάνθρωπο Σωτήρα μπροστά στούς ἀνθρώπους, αὐτόν θά τόν ἀρ­νη­θῶ κι ἐγώ καί δέν θά τόν ἀναγνωρίσω ὡς δικό μου μπροστά στόν Πατέρα μου πού εἶναι στούς οὐρανούς. 34 Μή νομίσετε ὅτι ἦλθα στή γῆ νά φέρω μιά τέτοια εἰρήνη, ὅπως τήν φαντάζονται αὐτοί πού περιμένουν τόν Μεσσία ὡς ἐπίγειο βασιλιά καί κατακτητή. Ὄχι, δέν ἦλθα νά φέρω εἰρήνη, ἀλλά μαχαίρι καί διαίρεση καί διχασμό (γι’ αὐτά ὅμως δέν εἶναι ὑπεύθυνο τό εὐαγγέλιό μου ἀλλά ἡ κακία τῶν ἀνθρώπων). 35 Διότι ἦλθα νά χωρίσω τόν πιστό καί εὐθύ ἄνθρωπο ἀπό τόν ἄπιστο καί διεστραμμένο πατέρα του, καί τήν κόρη ἀπό τή μητέρα της, καί τή νύφη ἀπό τήν πεθερά της. 36 Καί ἐχθροί τοῦ πιστοῦ ἀνθρώπου θά εἶναι οἱ ἄν­θρωποι τοῦ σπιτιοῦ του πού δέν θά δεχθοῦν τό εὐ­αγγέλιό μου, τό ὁποῖο φέρνει τήν ἀληθινή καί οὐράνια εἰρήνη. Κι ὅταν ὁ Ἰησοῦς τελείωσε νά δίνει ἐντολές καί ὁδηγίες στούς δώδεκα μαθητές του, κι ἐκεῖνοι ἔφυγαν γιά τήν περιοδεία τους, ἀνεχώρησε κι αὐτός ἀπό ἐκεῖ γιά νά συνεχίσει τήν κατ’ ἰδίαν διδασκαλία του στά σπίτια καί τό δημόσιο κήρυγμά του στίς συναγωγές καί τά ὑπόλοιπα δημόσια κέντρα τῶν ἰουδαϊκῶν πόλεων.