ΣΑΒΒΑΤΟ 9 ΙΟΥΛΙΟΥ

Εὐαγγέλιον: ἡμέρας, Σαβ. γ΄ ἑβδ. Ματθ. (Μτθ. ζ΄ 24 – η΄ 4):

24 Πᾶς οὖν ὅστις ἀκούει μου τοὺς λόγους τούτους καὶ ποιεῖ αὐτούς, ὁμοιώσω αὐ­τὸν ἀνδρὶ φρονίμῳ, ὅστις ᾠκοδόμησε τὴν οἰκίαν αὐ­τοῦ ἐπὶ τὴν πέτραν· 25 καὶ κατέβη ἡ βροχὴ καὶ ἦλθον οἱ ποταμοὶ καὶ ἔπνευσαν οἱ ἄνεμοι καὶ προσέπεσον τῇ οἰκίᾳ ἐκείνῃ, καὶ οὐκ ἔπεσε· τεθεμελίωτο γὰρ ἐπὶ τὴν πέτραν. 26 καὶ πᾶς ὁ ἀκούων μου τοὺς λόγους τούτους καὶ μὴ ποιῶν αὐτοὺς ὁμοιωθήσε­ται ἀνδρὶ μωρῷ, ὅστις ᾠκο­δόμησε τὴν οἰκίαν αὐτοῦ ἐ­­­­πὶ τὴν ἄμμον· 27 καὶ κατέβη ἡ βροχὴ καὶ ἦλθον οἱ ποταμοὶ καὶ ἔπνευσαν οἱ ἄνεμοι καὶ προσέκοψαν τῇ οἰκίᾳ ἐκείνῃ, καὶ ἔπεσε, καὶ ἦν ἡ πτῶσις αὐτῆς μεγάλη. 28 Καὶ ἐγένετο ὅτε συνετέλεσεν ὁ Ἰησοῦς τοὺς λόγους τούτους, ἐξεπλήσσοντο οἱ ὄχλοι ἐπὶ τῇ διδαχῇ αὐτοῦ· 29 ἦν γὰρ διδάσκων αὐτοὺς ὡς ἐξουσίαν ἔχων, καὶ οὐχ ὡς οἱ γραμματεῖς. Καταβάντι δὲ αὐτῷ ἀπὸ τοῦ ὄρους ἠκολούθησαν αὐτῷ ὄχλοι πολλοί. 2 Καὶ ἰδοὺ λεπρὸς ἐλθὼν προσεκύνει αὐτῷ λέγων· Κύριε, ἐὰν θέλῃς, δύνασαί με καθαρίσαι. 3 καὶ ἐκτείνας τὴν χεῖρα ἥψατο αὐτοῦ ὁ Ἰησοῦς λέγων· θέλω, καθαρίσθητι. καὶ εὐθέως ἐκαθαρίσθη αὐτοῦ ἡ λέπρα. 4 καὶ λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς· ὅρα μηδενὶ εἴπῃς, ἀλλὰ ὕ­­­παγε σεαυτὸν δεῖξον τῷ ἱ­­­­­ε­­­ρεῖ καὶ προσένεγκε τὸ δῶ­ρον ὃ προσέταξε Μωσῆς εἰς μαρτύριον αὐτοῖς.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ Π. Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ

24 Θά ἀναγνωρίσω ὡς δικούς μου μόνο ἐκείνους πού θά ἔχουν καλά καί ἐνάρετα ἔργα. Καθένας λοιπόν πού ἀκούει τούς λόγους μου αὐτούς καί τούς ἐφαρμόζει, θά τόν θεωρήσω ὅμοιο μ’ ἕνα συνετό ἄνθρωπο, πού ἔκτισε τό σπίτι του πάνω στήν πέτρα, στό στερεό δηλαδή καί ἀδιάσειστο θεμέλιο τῆς διδασκαλίας μου καί τοῦ παραδείγματός μου. 25 Καί κατέβηκε ἡ βροχή στή στέγη τοῦ σπιτιοῦ αὐτοῦ, καί ἦλθαν τά ποτάμια τῆς νεροποντῆς στά θεμέλιά του, καί φύσηξαν οἱ ἄνεμοι στούς τοίχους του, κι ἔπεσαν πά­νω στό σπίτι αὐτό. Κι ὅμως αὐτό δέν γκρεμίσθηκε, διότι ἦταν θεμελιωμένο πάνω στήν πέτρα τῆς πίστεως καί τῆς ὑπακοῆς σέ μένα. 26 Ἀντιθέτως, ὅποιος ἀκούει τούς λόγους μου αὐτούς καί δέν τούς ἐφαρμόζει, θά θεωρηθεῖ ὅμοιος μ’ ἕναν ἀνόητο ἄνθρωπο, πού ἔκτισε τό σπίτι του ὄχι πάνω σέ στερεό θεμέλιο, ἀλλά πάνω στήν ἄμμο. 27 Καί κατέβηκε ἡ βροχή, καί ἦλθαν τά ποτάμια πού σχηματίζονται ἀπ’ τή βροχή, καί φύσηξαν οἱ ἄνεμοι καί χτύπησαν τό σπίτι ἐκεῖνο, κι αὐτό ἔπεσε. Καί ἦταν ἡ πτώση του ὁλοκληρωτική καί πλήρης. 28 Κι ὅταν ὁ Ἰησοῦς τελείωσε τούς λόγους του αὐ­τούς, τά πλήθη γιά πολλή ὥρα ἔμεναν ἐκστατικά καί ἔκ­πληκτα ἀπό τή διδασκαλία του. 29 Διότι τούς δίδασκε πάντοτε μέ ἐξουσία καί κύρος, ὡς νομοθέτης καί κριτής καί αὐθεντικός γνώστης τῆς ἀλήθειας, καί ὄχι σάν τούς γραμματεῖς, οἱ ὁποῖοι γιά νά ἐπιβεβαιώσουν τά ὅσα ἔλεγαν ἀναφέρονταν στό νόμο καί τίς παραδόσεις τῶν παλαιοτέρων. Οταν κατέβηκε ὁ Ἰησοῦς ἀπό τό βουνό, τόν ἀκο­λού­θησαν πολλά πλήθη λαοῦ. 2 Καί νά, ἕνας λεπρός ἦλθε καί τόν προσκυνοῦσε γονατιστός λέγοντας: Κύριε, ἐάν θέλεις, ἔχεις τή δύναμη νά μέ καθαρίσεις ἀπό τίς πληγές καί τά ἐξανθήματα τῆς ἀκάθαρτης ἀρρώστιας μου. 3 Ὁ Ἰησοῦς τότε ἅπλωσε τό χέρι του καί τόν ἄγγιξε λέγοντας: Θέλω. Καθαρίσου. Καί ἀμέσως καθαρίστηκε ἡ λέπρα του, καί ἔγινε τελείως ὑγιής. 4 Τότε ὁ Ἰησοῦς τοῦ λέει: Πρόσεξε νά μήν πεῖς σέ κανένα τό θαῦμα τῆς θεραπείας σου, ἀλλά πήγαινε καί δεῖξε τόν ἑαυτό σου στόν ἱερέα καί πρόσφερε τό δῶρο πού ἔχει καθορίσει ὁ Μωυσῆς. Γιά νά χρησιμεύσει ἡ ἐξέτασή σου ἀπό τόν ἱερέα καί ἡ προσφορά τοῦ δώρου σου ὡς μαρτυρία καί ἀπόδειξη στόν ἱερέα καί στούς Ἰουδαίους ὅτι καί ἐσύ θεραπεύτηκες τελείως καί ἐγώ δέν ἦλθα νά καταργήσω τό νόμο.