Χριστιανικὴ Ἕνωση Ἑλλήνων Νέων Αὐστραλίας

    Σὲ προηγούμενο φύλλο τοῦ «Σωτῆ­ρος» (τ. 2127/15-2-2016) γράψαμε γιὰ τὴ νέα στὴν ἡλικία ὁμογενὴ ἰατρὸ Ἀναστασία Βλαχάδη – Castles ἡ ὁποία βραβεύθηκε ὡς ἡ καλύτερη νεαρὴ γιατρὸς τῆς Αὐστραλίας γιὰ τὸ 2015. Ἀλλ’ ὁ Ἑλληνισμὸς τῆς Αὐστραλίας ἔχει νὰ παρουσιάσει πρόοδο ζηλευτὴ σ’ ὅλους σχεδὸν τοὺς τομεῖς τῆς κοινωνικῆς ζωῆς. Χαρακτηριστικὴ δὲ εἶναι ἡ ζωντανὴ καὶ δυναμικὴ παρουσία του στὴν ἐκκλησιαστικὴ ζωή. Εἶναι ἄξιο ἰδιαίτερου τονισμοῦ καὶ προβολῆς τὸ ἔργο ποὺ ἐπιτελεῖ μὲ συνέπεια καὶ ἐνθουσιασμὸ ἐδῶ καὶ 61 χρόνια στὴν πόλη τοῦ Σίδνεϋ ἡ Ἑλληνικὴ Ὀρθόδοξη Χριστιανικὴ Ἕνωση μὲ τὶς εὐλογίες τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Αὐστραλίας. Τὴν Ἕνωση αὐτὴ ἵδρυσαν τὸν Φεβρουάριο τοῦ 1955 δύο Ἕλληνες φοιτητὲς ποὺ σπούδαζαν στὸ Σίδνεϋ, ὁ τότε Θεσσαλονικέας φοιτητὴς Ἰατρικὴς Μιχαὴλ Ἀντωνιάδης, σήμερα ὁμότιμος πανεπιστημιακὸς καθηγητὴς τῆς νευρολογίας, καὶ ὁ τότε Κύπριος φοιτητὴς Ἀρχιτεκτονικῆς Φειδίας Κυριακίδης. Ἡ ἀγάπη τῶν δύο αὐτῶν νέων πρὸς τὴν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ καὶ τὸν ἀπόδημο Ἑλληνισμὸ ἵδρυσε τὴ Χριστιανικὴ Ἕνωση Ἑλλήνων Νέων Αὐστραλίας μὲ δύο στόχους: τὴν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ οἰκοδομὴ τῶν νέων καὶ τὴν ἄσκηση ἱεραποστολῆς μὲ Ἐκκλησιαστικὰ Κατηχητικὰ Σχολεῖα γιὰ τοὺς νέους καὶ τὶς νέες καὶ μὲ ὁμιλίες σὲ ὥριμους ἄνδρες καὶ γυναῖκες. Ἡ πρωτοβουλία ἐκείνη, τὴν ὁποία ἀγκάλιασε μὲ πατρικὴ στοργὴ καὶ στήριξε μὲ τὶς εὐλογίες της ἡ τοπικὴ Ἐκκλησία, ἔδωσε σὲ λίγο καιρὸ πλούσιους καρπούς. Ἡ Ἕνωση ἀπέκτησε πολλὰ καὶ δραστήρια μέλη, τὰ ὁποῖα καλλιέργησαν καὶ καλλιεργοῦν πρωτίστως τὴ λατρευτικὴ ζωή, λειτουργεῖ πλῆθος κατηχητικῶν σχολείων μὲ τὴ συνεργασία τῶν ἱερέων κάθε ἐνορίας, εἰδικὲς συγκεντρώσεις νέων, ἁγιογραφικοὺς κύκλους γιὰ ἄνδρες καὶ γυναῖκες, ὀργανώνει χριστιανικὲς κατασκηνώσεις νέων, ἱεραποστολικὲς ἐξορμήσεις γιὰ τὴ σπορὰ τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ, ὀργανώνει ἐθνικὲς ἑορτές, διατηρεῖ πρόγραμμα στὸ ραδιοφωνικὸ σταθμὸ τοῦ Σίδνεϋ, ἐκδίδει τὸ διμηνιαῖο ὀρθόδοξο περιοδικὸ «Λύχνος», λειτουργεῖ δὲ καὶ βιβλιοπωλεῖο μὲ ἑλληνικὰ καὶ ξενόγλωσσα ὀρθόδοξα βιβλία.
    Ἤδη ἀπὸ ἐτῶν μέλη τῆς Ἑνώσεως ἐπιτυχημένοι ἐπιστήμονες, γιατροί, νομικοὶ κ.ἄ. κηρύττουν μὲ τὴν ἄδεια τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Αὐστραλίας τὸν θεῖο λόγο σὲ ἱεροὺς ναούς, ὀργανώνουν δὲ καὶ πολυήμερες ἱεραποστολὲς στὴν Ἰνδονησία.
    Δικαίως ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Αὐστραλίας κ. Στυλιανὸς σὲ ἐπιστολή του τῆς 5-11-2015 πρὸς τὰ μέλη τῆς Ἐπιτροπῆς Κατηχητικῶν Σχολείων τῆς ἐν λόγῳ Ἑνώσεως γράφει: «Μὲ εὔλογον πατρικὴν ἱκανοποίησιν καὶ ἐν Χριστῷ ἐγκαύχησιν χαιρετίζω τοὺς ἐπὶ τῇ συμ­πληρώσει 60 ἐτῶν ἑορτασμοὺς ἀπὸ τῆς ἱδρύσεως τῆς Ἑνώσεως καὶ εὔχομαι νὰ μὴ σβεσθῆ ὁ ʽʽΛύχνοςʼʼ (τῆς κατηχήσεως) ἡμέρας καὶ νυκτὸς ἰδιαίτατα διὰ τὰ νεαρὰ τέκνα τῆς ἐν Αὐστραλίᾳ Ὁμογενείας». Ἀπονέμει δὲ «τὸν δίκαιον ἔπαινον τῆς Ἐκκλησίας καὶ τὴν προσωπικὴν αὐτοῦ εὐαρέσκειαν» πρὸς τὰ μέλη τῆς Ἑνώσεως, τοὺς κατηχητὲς καὶ κατηχήτριες «οἱ ὁποῖοι Πνεύματι θείῳ ἐλαυνόμενοι» διακονοῦν στὸ ἔργο τῆς Ἐκκλησίας.
    Ἡ Χριστιανικὴ Ἕνωση Ἑλλήνων Νέων τῆς Αὐστραλίας εἶναι ἄξια κάθε ἐπαίνου. Διασώζει στὴ μακρινὴ ἤπειρο τὸ πνεῦμα, τὴν πίστη, τὸ ἦθος καὶ τὰ ἰδανικὰ τοῦ Ἑλληνισμοῦ. Καὶ αὐτὸ ἀποτελεῖ τίτλο τιμῆς γιὰ τὴν Ἑλλάδα.