Ὁμογενὴς ἡ καλύτερη νεαρὴ ἰατρὸς τῆς Αὐστραλίας

    Ἐνῶ ἡ Ἑλλάδα ὑφίσταται μιὰ τρομερὴ ἀφαίμαξη νέων ἐπιστημόνων, οἱ ὁποῖοι ἀδυνατοῦν ὄχι νὰ ἀναδειχθοῦν, ἀλλ’ ἁ­πλῶς νὰ ἐπιζήσουν, στὸ ἐξωτερικὸ Ἕλληνες νέοι κατὰ τὴν ἡλικία ἐπιστήμονες διαπρέπουν. Καὶ ὄχι ἁπλῶς διαπρέπουν, ἀλλὰ καὶ τιμοῦν τὸ ὄνομα τῆς Ἑλλάδας. Αὐτὸ συνέβη καὶ τελευταῖα μὲ τὴ νεαρὴ ἰατρὸ Ἀναστασία Βλαχάδη – Castles ἀπὸ τὸ Mill Park τῆς πολιτείας Βικτώρια τῆς Αὐστραλίας. Ἡ Ἀναστασία βραβεύθηκε ὡς ἡ καλύτερη νεαρὴ ἰατρὸς τῆς Αὐστραλίας γιὰ τὸ 2015. Τὸ δὲ ἄξιο προσοχῆς εἶναι ὅτι τὴν αἴτηση ὑποψηφιότητάς της γιὰ νὰ διεκδικήσει τὸ βραβεῖο τοῦ Ἰατρικοῦ Συμβουλίου τῆς Βικτώρια τὴν ὑπέβαλε ὄχι ἡ ἴδια ἀλλὰ ὁ διευθυντὴς De Bill Van-Gaal τοῦ Καρδιολογικοῦ Τμήματος τοῦ Νοσοκομείου Northern. Σημειώνουμε ὅτι τὸ βραβεῖο εἶναι ἕνας ἐτήσιος θεσμὸς ποὺ ἀναγνωρίζει τὴν προσφορὰ νέων ἰατρῶν στὴν ἰατρικὴ καὶ τὴν ἔρευνα.
    Ἡ ἀντίδραση τῆς Ἀναστασίας στὴν εἴδηση ὅτι τῆς δόθηκε αὐτὴ ἡ διάκριση ἦταν πολὺ λιτή. Εἶπε: «Δὲν τὸ περίμενα, ἤμουν στὴν Ἀμερικὴ ὅταν μοῦ τηλεφώνησαν καὶ μοῦ εἶπαν ὅτι βραβεύτηκα ὡς ἡ καλύτερη γιατρὸς τῆς Βικτώρια».
    Ἡ Ἀναστασία, ἐκτὸς ἀπὸ ἰατρός, ἔχει καὶ πτυχίο ἑλληνικῶν σπουδῶν, γιʼ αὐτὸ ἐπὶ δύο περίπου χρόνια δίδασκε Ἑλληνικὰ στὸ VSL. Ἐκτὸς δὲ ἀπὸ τὰ ἰατρικά της καθήκοντα ἐκτελεῖ καὶ χρέη διερμηνέα γιὰ τοὺς ἑλληνικῆς καταγωγῆς ἀσθενεῖς τοῦ νοσοκομείου. Ἡ νεαρὴ ἰατρὸς κάνει καὶ μεταπτυχιακὸ στὴν ἰατρικὴ ἐκπαίδευση, προκειμένου νὰ ἀποκτήσει ἀκόμη περισσότερα ἐφόδια στὸ νὰ παράσχει τὴν ἀπαραίτητη στήριξη σὲ νέους γιατρούς. «Ἴσως κάποια στιγμὴ στὸ μέλλον νὰ ἀσχοληθῶ καὶ μὲ τὴν ἰατρικὴ ἐκπαίδευση», προσθέτει ἡ ἰατρὸς μὲ τὰ μεγάλα ὁράματα.
    Δοξάζουμε τὸν Θεό, διότι οἱ ὁμογενεῖς ἀδελφοί μας διαπρέπουν στὸ ἐξωτερικὸ ὄχι μόνο ὡς ἐπιστήμονες ἀλλὰ καὶ ὡς δραστήρια μέλη τῆς κοινωνίας μὲ ὑψηλὰ ἀνθρωπιστικὰ ἰδανικὰ καὶ στόχους μεγάλους. Οἱ διοικοῦντες αὐτὴ τὴ χώρα πρέπει ἐπιτέλους νὰ ἐνεργοποιηθοῦν ὥστε οἱ νέοι μας νὰ μὴν ἀναγκάζονται νὰ ξενιτεύονται, ἀλλὰ νὰ μποροῦν νὰ ἔχουν τὰ μέσα καὶ τὴ δυνατότητα νὰ ἀναπτύξουν ὅλα τὰ χαρίσματα καὶ τὶς ἱκανότητές τους γιὰ τὴν προσωπική τους ἀνέλιξη, ἀλλὰ καὶ τὴν πρόοδο τοῦ τόπου μας. Οἱ νέοι μας εἶναι ἄξιοι πάσης θυσίας καὶ ἄμεσης ὑποστηρίξεως.