Μετατροπὴ χριστιανικῶν ναῶν σὲ τζαμιὰ

    Τὸ ποῦ ὁδηγεῖται ἡ δῆθεν χριστιανικὴ Εὐ­ρώπη γίνεται κατάδηλο καὶ ἀπὸ τὴ ραγδαία τὸν τελευταῖο καιρὸ αὔξηση τῶν χριστιανι­κῶν ναῶν ποὺ κλείνουν, πωλοῦνται σὲ μουσουλμάνους καὶ μετατρέπονται σὲ τζαμιά.
    Συγκεκριμένα ἡ Γαλλία, ἡ ­περισσότερο ἐξ­ισλαμισμένη εὐρωπαϊκὴ χώρα, ἀριθμεῖ σήμερα πάνω ἀπὸ 2.000 τζαμιὰ «καὶ ὅπως δήλωσε ὁ Νταλὶλ Μπουμπακιέρ, ὁ προκαθήμενος στὸ μεγάλο τζαμὶ τῶν Παρισίων, ὁ ἀριθμὸς αὐτὸς θὰ ξεπεράσει τὶς 4.000 ἕως τὸ τέλος τῆς δεκαετίας μας καὶ ἀπὸ αὐτὰ τουλάχιστον 500 θὰ εἶναι χριστιανικοὶ ναοί». Ἤδη 60 ρωμαιοκαθολικοὶ ναοὶ ἔχουν κλείσει, ἀπὸ τοὺς ὁποίους οἱ περισσότεροι ἔγιναν τζαμιά.
    Στὴ Γερμανία, «στὴν ὁποία ὁ μουσουλμανικὸς πληθυσμὸς αὐξήθηκε ἀπὸ τοὺς 50.000 πιστοὺς ποὺ ἦταν στὶς ἀρχὲς τοῦ 1980, σὲ περισσότερους ἀπὸ 4,5 ἑκατομμύρια ποὺ εἶναι σήμερα, περισσότερες ἀπὸ 400 ρωμαιοκαθολικὲς ἐκκλησίες καὶ 100 προτεσταντικὲς ἔχουν κλείσει ἀπὸ τὸ 2000 ἕως σήμερα», ἐνῶ στὸ ἴδιο διάστημα «ἔχουν γίνει περισσότερα ἀπὸ 200 τζαμιά (…) καὶ ἄλλα 128 προγραμματίζονται νὰ εἶναι ἕτοιμα σὲ λίγο». «Μιλώντας στὴ γερμανικὴ τοπικὴ ἐφημερίδα ‘‘Der Western’’, ὁ Τοῦρκος ἐπικεφαλῆς τῆς μουσουλμανικῆς κοινότητας ἐξήγησε ὅτι οἱ ὀπαδοὶ τοῦ προφήτη Μωάμεθ νιώθουν ἐξαιρετικὰ ὑπερήφανοι, ὅταν μετατρέπουν τοὺς ναοὺς τῶν χριστιανῶν σὲ τζαμιά».
    Παρόμοια ἡ κατάσταση καὶ στὴ Βρετανία, ὅπου «ἀπὸ τὸ 1960 ἔχουν κλείσει περίπου 8.000 ἐκκλησίες Μεθοδιστῶν καὶ 1.700 Ἀγγλικανῶν» (σ.σ. οἱ περισσότερες ἀπὸ αὐτὲς ἔχουν περιέλθει στοὺς Ὀρθοδόξους), «ἐνῶ 4.000 ἐκκλησίες θὰ ­κλείσουν ἕως τὸ 2020». Τὴν ἴδια στιγμὴ ὁ ἀριθμὸς τῶν μουσουλμάνων ποὺ ­προσεύχονται στὰ 1.700 ἐπίσημα τζαμιὰ τῆς ­­χώρας εἶναι μεγαλύτερος ἀπὸ τὸν ἀριθμὸ τῶν προσ­ερχομένων πιστῶν στὶς ἐκκλησίες («Κι­βωτὸς τῆς Ὀρθοδοξίας», Σεπτ. 2015).
    Εἶναι τραγικὰ τὰ νούμερα καὶ ἀκόμα πιὸ τραγικὴ ἡ συνειδητοποίηση τῆς καταστάσεως. Διότι ἐδῶ δὲν πρόκειται μόνο γιὰ σάρωση τῆς Εὐρώπης ἀπὸ τὸ μουσουλμανικὸ στοιχεῖο· δὲν πρόκειται μόνο γιὰ ραγδαία αὔξηση τῶν μιναρέδων ἐπάνω σὲ χριστιανικὰ ἐδάφη. Τὸ τραγικότερο καὶ πιὸ ἀνησυχητικὸ εἶναι ὅτι χριστιανικοὶ ναοὶ κλείνουν καὶ μετατρέπονται σὲ τζαμιά. Αὐτὴ εἶναι ἡ ὕβρις καὶ ἡ αἰσχύνη γιὰ τοὺς πληθυσμοὺς τῆς «γηραιᾶς ἠπείρου». Τὴ στιγμὴ μάλιστα ποὺ οἱ ἐπικεφαλῆς τῶν μουσουλμάνων στὶς χῶρες αὐτὲς δηλώνουν πὼς «δὲν ἔχει τόσο σημασία τὸ τζαμί μας ὅσο τὸ νὰ κάνουμε τζαμὶ μιὰ ἐκκλησία τῶν χριστιανῶν».
    Κατάντημα γιὰ τὴ «χριστιανικὴ» Εὐρώπη καὶ τὶς λεγόμενες Ἐκκλησίες τῶν Ρωμαιοκαθολικῶν, Ἀγγλικανῶν, Προτεσταντῶν κ.ο.κ., ποὺ μὲ τὴν ἔκπτωσή τους ἀπὸ τὴν ἀλήθεια καὶ τὸν ἐν γένει ἐκφυλισμό τους προξενοῦν τὴν ἀπαξίωση τῶν ἀνθρώπων καὶ τελικὰ τὴν ἀποστασία τους ἀπὸ τὸν Χριστὸ καὶ τὴ σώζουσα ἀλήθειά Του.
    Ἂς σταθοῦμε οἱ Ὀρθόδοξοι Ἕλληνες ἀκόμα πιὸ σταθερὰ ἑδρασμένοι στὴ σεπτὴ παράδοση τῆς ἁγίας μας Ἐκκλησίας, ἀποπτύοντας κάθε ἀθεϊστικὴ πρόκληση τῶν ἡμερῶν μας. Γιὰ νὰ μὴ βρεθοῦμε στὴν ἴδια μοίρα καὶ ἔχουμε τὸ ἴδιο κατάντημα μὲ τοὺς Εὐρωπαίους ἑταίρους μας.