«Οἱ ἐχθροὶ εἶναι ἐντὸς τῶν τειχῶν μας»!

    Ὀρθῶς ἀνέβασε τελευταῖα τοὺς ­τόνους ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν κ.κ. Ἱερώνυμος γιὰ τὰ Θρησκευ­τικά. Ἐν πρώτοις εἶναι πολὺ ἀξιόλογες οἱ δηλώσεις ποὺ ἔκανε εὑρισκόμενος στὴ Ναύπακτο στὶς 4 ­Ὀκτωβρίου 2015. Σχολιάζοντας τὴν κατάσταση ποὺ διαμορφώθηκε τελευταῖα σχετικὰ μὲ τὴν τύχη τοῦ μαθήματος τῶν ­Θρησκευτικῶν στὰ σχολεῖα εἶπε: «Πίσω ἀπὸ ὅλα αὐτὰ ­κρύβεται ὁ ἀποχριστιανισμὸς τῆς Ἑλλάδος». Χαρακτήρισε δὲ τὰ ὅσα εἶπε ἡ ἀναπληρώτρια Ὑπουργὸς Παιδείας Σία Ἀναγνωστοπούλου γιὰ τὸ ­μάθημα τῶν Θρησκευ­τικῶν ὡς «αἰχμὴν τοῦ ­δόρατος», καὶ ὅτι ἔχουν ὡς τελικὸ στόχο τὸν ἀποχριστιανισμὸ τῆς Ἑλλάδος. «Ἂν δὲν προσ­έξουμε», ἐπεσήμανε, «τὰ πράγματα θὰ γίνουν χειρότερα». Ὁ ­ἴδιος δὲ εἶπε στὸν Ὑπουργὸ Παιδείας κατὰ τὴν ­πρόσ­φατη συνάντηση ποὺ εἶχε μαζί του ὅτι συμ­βου­λεύεται «τὸ Εὐαγγέλιο, τὸ Σύν­ταγμα καὶ τὸν Καταστατικὸ Χάρτη τῆς Ἐκ­κλη­σίας τῆς Ἑλλάδος». Τοῦ ­τόνισε δὲ ὅτι κα­τὰ τὸ Σύνταγμα ἡ ἀγωγὴ τῶν παιδιῶν πρέπει νὰ εἶναι ἐθνικὴ καὶ ­θρη­σκευτική, ἐνῶ σύμφωνα μὲ τὸ ἄρθρο 2 τοῦ Καταστατικοῦ Χάρτη τῆς Ἐκκλησίας τῆς ­Ἑλ­λάδος, ὁ ὁποῖος εἶναι νόμος τοῦ κράτους, «Ἐκκλησία καὶ ­πολιτεία συνεργά­ζονται γιὰ τὴ ­χριστιανικὴ ἀγωγὴ τῆς νεότητος».
    Ἀλλὰ καὶ κατὰ τὴν ἔναρξη τῆς τακτικῆς ἐτήσιας συνεδριάσεως (7-10-2015) τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ὁ Μακαριώτατος ζήτησε διάλογο μὲ τὴν Πολιτεία γιὰ τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτι­κῶν στὰ σχολεῖα καὶ ἀνέφερε: «Τὸ τραγικὸ εἶναι ὅτι οἱ ἐχθροί μας δὲν εἶναι πλέον πέρα καὶ μακριά, εἶναι ἐντὸς τῶν τειχῶν μας. Τὸ βλέπουμε, τὸ ὀσφραινόμαστε»! Τόνισε ἀκόμη τὸ σημαντικὸ κοινωνικὸ ἔργο τῆς Ἐκκλησίας λέγοντας: «Ἡ Ἐκκλησία μας ἔκανε, κάνει καὶ θὰ κάνει τὸ καθῆκον της», συμπληρώνοντας ὅτι πρέπει «Ἐκκλησία καὶ Πολιτεία νὰ συν­εργασθοῦμε μὲ εἰλικρίνεια καὶ συνέπεια καὶ νὰ δώσουμε τὸ παράδειγμα στὸ λαό μας γιὰ συν­εργασία καὶ ἑνότητα».
    Ἐξέφρασε τὸν φόβο «ὅτι οἱ φίλοι μας οἱ ἐδῶ καὶ οἱ Εὐρωπαῖοι, ἐκμεταλλευόμενοι τὴ δεινή μας οἰκονομικὴ κατάσταση (…) θὰ ἐπιδιώξουν μὲ κάθε τρόπο τὴν ἀλλοίωση τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας μας ἀρχίζοντας ἀπὸ τὴ σχολικὴ ἐκπαίδευση». Καὶ κατέληξε ὁ Μακαριώτατος: «Ἐὰν ὑπάρχουν δεσμεύσεις καὶ σχεδιασμοὶ ποὺ ἀποσκοποῦν στὴν ἀλλοίωση τῆς μορφῆς τῆς κοινωνίας μας καὶ μάλιστα στὴν ὑποτίμηση τῆς ἱστορίας μας καὶ τῶν παραδόσεών μας, τὸ ξεθεμελίωμα τοῦ θεσμοῦ τῆς οἰκογενείας καὶ τὴν περιφρόνηση τοῦ ἀπ’ αἰώνων πολιτισμοῦ μας, τῶν ὁσίων καὶ τῶν ἱερῶν μας (…) τότε ἡ ἱεραρχία, ὁ κλῆρος, ὁ εὐσεβὴς καὶ πιστὸς ἑλληνικὸς λαὸς θὰ γίνουμε ἀνάχωμα, τείχη ἰσχυρά».
    Ὀρθότατα ἔκρουσε τὸν κώδωνα τοῦ κινδύνου ὁ Μακαριώτατος. Σήμερα δὲν εἶναι «καιρὸς τοῦ σιγᾶν»· εἶναι «καιρὸς τοῦ ­λαλεῖν», τοῦ ὁμολογεῖν καὶ μάχεσθαι…