Ἀλλιώτικο φάρμακο γιὰ καρκινοπαθεῖς!

   Μιὰ εἴδηση πολὺ διαφορετικὴ ἀπὸ τὶς συνηθισμένες ἐντοπίσαμε τελευταῖα:
   «Σὲ σημαντικὰ συμπεράσματα γιὰ τὸ πῶς ἡ πίστη, ἡ θρησκευτικὴ πρακτικὴ καὶ ἡ πνευματικότητα μποροῦν νὰ βοηθήσουν καρκινοπαθεῖς ἀσθενεῖς, ἔχουν καταλήξει σχετικὲς μελέτες ποὺ διεξήγαγε τὸ Πανεπιστήμιο Πατρῶν. (…) Ἡ ἐρευνητικὴ ὁμάδα, μὲ ἐπικεφαλῆς τὸν καθηγητὴ κ. Καλόφωνο καὶ σὲ συνεργασία μὲ τὸν Ἀν. Καθηγητὴ Ψυχιατρικῆς στὸ ΠΓΝΠ κ. Ἀσημακόπουλο, διαπίστωσε ὅτι ὅσοι βρίσκουν καταφύγιο στὴ θρησκεία καὶ τὴν πνευματικότητα ἀναζητώντας ἐκεῖ νόημα καὶ ἐλπίδα, προσαρμόζονται καλύτερα στὶς πολλὲς ἀπαιτήσεις τῆς νόσου, τὴν χημειοθεραπεία καὶ τὴν ψυχολογικὴ δυσφορία ποὺ προκαλεῖ».
   «Ἐπίσης ἄλλες ἔρευνες ἔχουν δείξει ὅτι ἡ θρησκευτικότητα βοηθεῖ καὶ ὑγιεῖς ἀνθρώπους, καθὼς σχετίζεται θετικὰ μὲ καλύτερες συμπεριφορὲς ὑγείας, ὅπως λιγότερο κάπνισμα, καλύτερη διατροφὴ μέσῳ τῆς νηστείας (…) καὶ κατὰ συνέπεια ἔχει εὐεργετικὰ ἀποτελέσματα σὲ ὀργανικὸ καὶ ψυχολογικὸ ἐπίπεδο» («thebest.gr» 25-5-2015).
   Ἡ εἴδηση ἀσφαλῶς ἐντυπωσιάζει μὲ τὴν ξεκάθαρη διατύπωση τῶν ἐπιστημονικῶν συμπερασμάτων ὡς πρὸς τὴ θετικὴ ἐπίδραση τῆς πίστεως τόσο σὲ ἀσθενεῖς ὅσο καὶ σὲ ὑγιεῖς ἀνθρώπους. Πολὺ περισσότερο αὐτὰ ἰσχύουν, ὅταν πρόκειται γιὰ μέλη τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας ποὺ κατέχει τὴ μόνη ἀληθινὴ πίστη καὶ μεταδίδει μὲ τὰ ἱερὰ Μυστήριά της πλούσια τὴ θεία Χάρη στοὺς προσερχόμενους πιστούς. Σχετικὰ μὲ αὐτὸ τὸ θέμα ἔχουμε τὴ σαφέστατη διαβεβαίωση τοῦ πρωτοκορυφαίου ἀποστόλου Παύλου: «Ἡ εὐσέβεια πρὸς πάντα ὠφέλιμός ἐστιν, ἐπαγγελίας ἔχουσα ζωῆς τῆς νῦν καὶ τῆς μελλούσης» (Α΄ Τιμ. δ΄ 8). Δηλαδή, ἡ θεοσεβὴς ζωὴ εἶναι ὠφέλιμη καὶ στὸ σῶμα καὶ στὴν ψυχή, διότι ὑπόσχεται ἀνταμοιβὲς καὶ γιὰ τὴν ἐπίγεια ζωὴ καὶ γιὰ τὴ μελλοντικὴ ζωὴ στὴν αἰωνιότητα.