Ἀδίστακτοι δολοφόνοι οἱ διακινητὲς ναρκωτικῶν

   «“Δὲν μπορῶ νὰ κρύψω τὸν ἥλιο μὲ τὰ χέ­ρια μου”! Μὲ τὴν χαρακτηριστικὴ αὐτὴ φράση ὁ 37χρονος Χουὰν Πάμπλο Ἐσκο­μ­πὰρ Χενάο, υἱὸς τοῦ πιὸ διάσημου ἐμπόρου ναρκωτικῶν στὸν κόσμο, παραδέχεται στὸ βιβλίο του μὲ τίτλο “Πάμπλο Ἐσκομπάρ, ὁ πατέρας μου”, ὅτι ὁ πατέρας αὐ­τὸς ἦταν τρομοκράτης καὶ δολοφόνος. Ὁ Χουὰν Πάμπλο δὲν ἀκολούθησε τὸν δρόμο “τῆς καταστροφῆς”. ­Ἔγινε ἀρχιτέκτων, ­σχεδιαστής, ὁμιλητὴς καὶ ­συγγραφέας. Ἄλ­λωσ­τε θυμᾶται ὅτι ὁ ­πατέρας του τὸν εἶχε διδάξει ἀπὸ τὰ ἐννιά του χρόνια νὰ μὴν κάνη ποτὲ χρήση ναρκωτικῶν, ἐνῶ εἶχε ἀπει­λήσει μὲ θάνατο ἀκόμη καὶ ὑπαλλήλους του ἐὰν κάπνιζαν μαριχουάνα μπροστὰ στὸ παιδί του» («Ἑστία» 13-11-2014).
   Αὐτὸ ἀκριβῶς τὸ γεγονὸς ­ἀποδεικνύει πόσο πωρωμένη εἶναι ἡ συνείδηση τῶν ἐγκληματιῶν, ποὺ διακινοῦν τὸν λευκὸ θάνατο. Τὸ μόνο ποὺ τοὺς ἐνδιαφέρει εἶναι τὸ πῶς θὰ κερδίσουν χρήματα εἰς βάρος τῶν δυστυχισμένων θυμάτων τους. Διακινοῦν τὰ ναρκωτικὰ γιὰ τοὺς ἄλλους καὶ προστατεύουν τὰ παιδιά τους ἀπειλώντας ἀκόμη καὶ μὲ θάνατο τοὺς ὑπαλλήλους τους, ἐὰν τολμήσουν νὰ καπνίσουν ναρκωτικὰ μπροστά τους, τὰ ὁποῖα διδάσκουν συστηματικὰ ἀπὸ αὐτὴ τὴν παιδικὴ ἡλικία νὰ μὴν κάνουν ποτὲ χρήση ναρκωτικῶν.
   Σ’ αὐτοὺς τοὺς τρομοκράτες, τοὺς κοινοὺς καὶ ἀδίστακτους δολοφόνους, οἱ ὁποῖοι ἐν­διαφέρονται μόνο γιὰ τὸν ­πλουτισμό τους, ἡ πολιτεία δὲν πρέπει νὰ δείχνει κανένα ἴχνος ἐπιείκειας. Εἶναι οἱ δολιοφθορεῖς τῆς κοινωνίας καὶ τοῦ ­πολιτισμοῦ μας. Εἶναι οἱ ἀθόρυβοι στυγνοὶ δολοφόνοι τῶν νέων μας, τοὺς ὁποίους παρασύρουν καὶ δελε­άζουν μὲ ποικίλους τρόπους καὶ μεθόδους. Εἶναι οἱ ἀδίστακτοι ἐγκληματίες, ποὺ ­διέρ­χονται ἀπίθανους μυστικοὺς τρόπους, βία καὶ αὐ­τὸν ἀκόμη τὸν φόνο προκειμένου νὰ πλουτίσουν οἱ ἴδιοι, ὁδηγώντας σὲ βέβαιο θάνατο τὰ θύματά τους.
   Ἡ στράτευση ὅλων ἐκείνων ποὺ ἀγαποῦν τὴν πατρίδα μας, παράλληλα μὲ τὰ μέτρα ποὺ λαμβάνει ἡ πολιτεία, δὲν εἶναι ἁπλῶς ἀπαραίτητη. Εἶναι ἐπιβεβλημένη· καθῆκον ἱερό· στάση ἔμπρακτης ἀγάπης πρὸς τὴ νεολαία μας.