Εὖγε στὰ Ἑλληνόπουλα!

   Ἕλληνες νέοι ποὺ σπουδάζουν στὴν Ἀγγλία διοργανώνουν αὐτὲς τὶς ἡμέρες ἕ­­­να «μουντιὰλ ἀνθρωπιᾶς», ὅπως τὸ ἔ­­­χουν ὀνομάσει. Θὰ συμμετάσχουν σὲ ποδοσφαιρικοὺς ἀγῶνες μὲ φοιτητὲς ἄλλων χωρῶν ποὺ σπουδάζουν στὴν Ἀγ­γλία. Οἱ ἀγῶνες θὰ διεξαχθοῦν σὲ γή­πεδα τῆς πόλεως τῆς Ἀγγλίας Λίντς.
   Σκοπὸς νὰ συγκεντρωθοῦν χρήματα γιὰ τρόφιμα καὶ ἀγορὰ ἰατρικοῦ ­ἐξοπλισμοῦ Νοσοκομείων καὶ ἰατρικῶν σταθμῶν στὴν Ἑλλάδα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ἀνακούφιση πολ­λῶν συμπατριωτῶν μας ποὺ μαστίζονται ἀπὸ τὴν οἰκονομικὴ κρίση.
   «Εἶναι ἡ τρίτη χρονιὰ ποὺ διοργανώνεται παρόμοια ἐκδήλωση ἀπὸ Ἕλληνες φοιτητὲς ποὺ σπουδάζουν στὴν Ἀγγλία. Στὶς δύο προηγούμενες δράσεις συγκεντρώθηκαν χρήματα, μὲ τὰ ὁποῖα ἀγοράστηκε πετρέλαιο ποὺ διατέθηκε σὲ ἑλληνικὰ σχολεῖα. Φέτος ἀναμένεται νὰ συμμετάσχουν περισσότερες ἀπὸ 56 ὁμάδες…» («Δημοκρατία» 4-2-2015).
   Ἀξίζουν πράγματι συγχαρητήρια στοὺς Ἕλ­ληνες νέους ποὺ σπουδάζουν στὴν Ἀγ­γλία. Δείχνουν ὅτι δὲν μένουν ­ἀδιάφοροι ἀ­­­πέναντι στὴν οἰκονομικὴ κρίση ποὺ ἀντιμε­τω­πίζει ἡ Πατρίδα μας, ἀλλὰ ­θλίβονται. Διότι, ὅπως ἔλεγε καὶ ὁ ἱερὸς ­Χρυσόστομος, «οὐδὲν πατρίδος γλυκύτερον» (P.G. 49, 35). Καὶ βρῆκαν αὐτὸν τὸν τρόπο γιὰ νὰ τὴν βοηθήσουν στὴ δυσκολία της. Εἶναι δὲ βέ­βαιο ὅτι καὶ ὅταν γίνουν ­ἐπιστήμονες, μὲ τὴ βοήθεια τοῦ Θεοῦ, θὰ τὴν δοξάζουν καὶ μὲ τὶς ἐπιδόσεις τους στὴν ἐπιστήμη του ὁ καθένας, καὶ προπάντων μὲ τὴν προσεκτι­κὴ ζωή τους. Τοὺς τὸ ­εὐχόμαστε ὁλόψυχα.