Ὀρθοδοξία καὶ Ἔθνος

Ἡ Κυριακὴ τῆς Ὀρθοδοξίας γιορτάσθηκε μὲ τὴν πρέπουσα λαμπρότητα σὲ ὅλη τὴν οἰκουμένη. Θεωροῦμε χρήσιμο νὰ ἀναφερθοῦμε σὲ μία ἐκδήλωση ὄχι μεγάλης ἐμβέλειας, ἀλλὰ μὲ ἰδιαίτερη σπουδαιότητα γιὰ τὴν πατρίδα μας. Ἀπὸ τὸ Γραφεῖο Τύπου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἐλασσόνος ἀνακοινώθηκε ὅτι: «Ὁ Ἀναπληρωτὴς Ὑπουργὸς Ἀγροτικῆς Ἀνάπτυξης καὶ Τροφίμων κ. Μάξιμος Χαρακόπουλος παρευρέθη στὴν ἐκδήλωση μνήμης τοῦ μεγάλου Διδασκάλου τοῦ Γένους Κωνσταντίνου Οἰκονόμου τοῦ ἐξ Οἰκονόμων, μετὰ τὴ θεία Λειτουργία γιὰ τὴν Κυριακὴ τῆς Ὀρθοδοξίας, στὸν ἱερὸ Ναὸ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου στὴν Τσαριτσάνη, ὅπου χοροστάτησε ὁ Μητροπολίτης Ἐλασσόνος κ. Βασίλειος».
Ὁ κ. Ὑπουργὸς μὲ τὴν εὐκαιρία τοῦ ἑ­­ορτασμοῦ δήλωσε καὶ τὰ ἑξῆς: «Ὁ Ἑλ­ληνισμὸς καὶ ἡ Ὀρθοδοξία εἶναι δύο ἔννοιες σχεδὸν ἀλληλένδετες. Ἡ ταυτότητά μας ὡς ἔθνους διαμορφώθηκε καὶ ἀπὸ τὴν πίστη του, ἀλλὰ καὶ διασώθηκε σὲ χρόνους δίσεκτους, ἀπὸ αὐτήν. Καὶ αὐτὸ ὀφείλεται σὲ σημαντικοὺς ἄνδρες ποὺ προῆλθαν ἀπὸ τοὺς κόλπους τῆς Ἐκκλησίας, ὅπως ὁ Κωνσταντίνος Οἰκονόμος ὁ ἐξ Οἰκονόμων, τὸν ὁποῖο τιμήσαμε σήμερα ἐδῶ στὴ γενέτειρά του, τὴν ἱστορικὴ Τσαριτσάνη Ἐλασσόνος. Ἄνδρες ποὺ συνδύαζαν δημιουργικὰ καὶ ἁρμονικὰ τὸ ἐκκλησιαστικό τους λειτούργημα μὲ τὸ ἐκπαιδευτικὸ ἔργο καὶ τὴν πατριωτικὴ δράση. Τὰ παραδείγματα αὐτὰ δὲν πρέπει νὰ τὰ λησμονοῦμε, ἰδιαίτερα σήμερα, τὴν ἐποχὴ τῆς παγκοσμιοποίησης καὶ τῆς ἀνατροπῆς ἀξιῶν καὶ βεβαιοτήτων. Ἡ κιβωτὸς τῆς Ὀρθοδοξίας μὲ τὶς ἀρχὲς τῆς Ἀγάπης καὶ τῆς Φιλαλληλίας, μᾶς βοηθᾶ νὰ περάσουμε μέσα ἀπὸ τὰ κύματα τῆς βαθιᾶς κρίσης ποὺ βιώνουμε» («Ρομφαία» 9-3-2014).
Εἶναι εὔλογο νὰ ἐκφράσουμε τὴν ἱκανοποίηση ποὺ αἰσθάνεται κάθε Ὀρθόδοξος Χριστιανὸς στὴ σημερινὴ Ἑλλάδα, ὅταν ἐπιβεβαιώνεται ἀπὸ ἐπίσημα χείλη ἡ ἱστορικὴ ἀλήθεια γιὰ τὴ διαχρονικὴ προσφορὰ τῆς Ἐκκλησίας στὸ Ἔθνος μας ἐπὶ δύο ὁλόκληρες χιλιετίες.Ἂς εὐχηθοῦμε ἡ ἀναγνώριση αὐτὴ νὰ μὴν περιορισθεῖ στὶς ἐπετειακὲς προφορικὲς δηλώσεις, ἀλλὰ νὰ μετουσιωθεῖ σὲ θετικὲς ἐνέργειες τῆς Κυβερνήσεως ποὺ θὰ δείχνουν τὸν ἔμπρακτο σεβασμό της στὶς ἑλληνορθόδοξες ἀξίες μας, ὥστε νὰ στηρίξουν τὸν ταλαιπωρούμενο λαό μας καὶ νὰ τοῦ δώσουν τὴ σταθερὴ ἐλπίδα γιὰ ἕνα καλύτερο μέλλον.