Σύμφωνο συμβίωσης γιὰ τὰ ὁμόφυλα ζευγάρια

Γίνεται δυστυχῶς καὶ στὴ χώρα μας προσπάθεια ἀπὸ πολιτικὰ ­κόμματα νὰ νομιμοποιηθεῖ μέσῳ τοῦ Ἑλληνικοῦ Κοινοβουλίου τὸ ὀνομαζόμενο «σύμφωνο συμβίωσης γιὰ τὰ ὁμόφυλα ζευγάρια». Τί σημαίνει μία ­τέτοια νομιμοποίηση γιὰ τὸ ἦθος τοῦ Ὀρ­θοδόξου λαοῦ μας, πῶς αὐτὸς ὁ νόμος θὰ συντελέσει στὴν ἀπαξίωση τοῦ θεόπλαστου ἀνθρώπου καὶ στὴν ἐξαθλίωση τοῦ ἀνθρώπινου προσώπου καὶ πῶς ἕνας τέτοιος νόμος ἀ­­­­ποτελεῖ βλασφημία κατὰ τοῦ παν­αγίου Θεοῦ, ὁ Ὁποῖος εὐθὺς ἐξαρχῆς εὐλόγησε τὸν γάμο ἀνδρὸς καὶ γυναικός, ὅλοι τὸ ἐννοοῦμε. Τὸ ὅτι δὲ τὸ λεγόμενο Εὐρωπαϊκὸ Δικαστήριο Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ) ἐνέκρινε ἕναν τέτοιο ἀντίθεο νόμο ἀποτελεῖ ὄνειδος γιὰ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση. Προκειμένου νὰ ἀποφευχθεῖ ἡ προώθηση τοῦ ἐπαίσχυντου αὐτοῦ ­νόμου, ἡ Ἀδελφότης μας μὲ τὸν ­Σύλλογο Ὀρθοδόξου Ἱεραποστολικῆς Δράσεως «Ὁ Μέ­γας Βασίλειος» καὶ τὴν ­Πανελλήνια Ἕνωση «ἡ Χριστιανικὴ Ἀγωγή» (ΓΕΧΑ), ἀ­­­­­­­πέ­στειλε τὴν 4η Δεκεμβρίου 2013 σὲ κα­θένα ἀπὸ τοὺς βουλευτὲς τοῦ Ἑλληνικοῦ ­Κοινοβουλίου τὴν παρακάτω ἐπιστολή:
«Πρὸς τὰ ἀξιότιμα Μέλη τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων
Ἀξιότιμε Κύριε Βουλευτά,
Ἡ ψῆφος τῶν Ἑλλήνων πολιτῶν σᾶς κατέστησε μέλος τοῦ Ἑλληνικοῦ Κοινοβουλίου γιὰ νὰ ἐργασθεῖτε γιὰ τὴν πρόοδο τοῦ τόπου καὶ τὴ βελτίωση τῆς ζωῆς τῶν πολιτῶν τῆς χώρας ποὺ λέγεται Ἑλλάς. Μιᾶς χώρας μὲ πανάρχαιο πολιτισμό, μοναδικὴ προσφορὰ σ’ ὅλους τοὺς κλάδους τοῦ ἐπιστητοῦ καὶ στὸν ἀνθρωπισμό. Μιᾶς χώρας ποὺ ποτὲ δὲν θέλησε νὰ γίνει οὐραγὸς φιλοσοφικῶν δοξασιῶν, τακτικῶν ἢ πολιτισμῶν ποὺ ὑποτιμοῦν τὴν ἀξία ἄνθρωπος καὶ ἐξευτελίζουν τὸ ἀνθρώπινο πρόσωπο. Ἄλλωστε καὶ αὐτὴ ἡ λέξη ἄνθρωπος, καθαρὰ ἑλληνική, δόθηκε στὸ μόνο λογικὸ δημιούργημα τοῦ Θεοῦ.
Ὡστόσο σήμερα, σὲ μιὰ ἐποχὴ ἀπίθανης ἐξέλιξης τῆς ἐπιστήμης, ἡ ἀξία ἄν­θρω­πος εὐτελίζεται μὲ πολλοὺς ­τρόπους. Καὶ μάλιστα σὲ χῶρες ποὺ ὣς χθὲς ὑπερ­ηφανεύονταν γιὰ τὴν ­ὑπεράσπιση τοῦ ἀνθρώπινου προσώπου καὶ τοῦ πολιτισμοῦ του. ­Διότι οἱ λαοὶ τῶν χωρῶν αὐτῶν δὲν ἀναχαίτισαν τὴ διαφθορά, ἡ ὁποία μὲ τὸ πρόσχημα τῆς προόδου, τὸ προσω­πεῖο τῆς ἰσότητας καὶ ­ἐλευθερίας καὶ τὸ ἀπατηλὸ ἐπιχείρημα ὅτι δὲν θέλουν νὰ δεσμεύονται ἀπὸ δογματικὲς ­ἀγκυλώ­σεις, εἰσόρμησε καὶ ­ἀπονεύρωσε τὸν ἄνθρωπο. Παραμέρισε τὶς αἰώνιες ἠθικὲς καὶ εὐαγγελικὲς ἀλήθειες καὶ ἔφθασε στὸ σημερινὸ κατάντημα. Ὁ ἄνθρωπος ζών­τας ἀγκαλιὰ μὲ τὴν ποικίλη διαφθορὰ κα­τάν­τησε ἀνώνυμος, κυνικός, στερήθηκε τὴν προσωπικότητά του, μεταβλήθηκε σὲ σκέτο πράγμα. Κέντρο καὶ περιφέρεια ὅ­­λων τῶν ἀξιῶν του ἔγινε πιὰ ἡ σάρκα.
Ἡ διαφθορὰ αὐτὴ μὲ ποικίλα προσωπεῖα κτύπησε καὶ τὴν πατρίδα μας. Καὶ τώρα μᾶς ἀπειλεῖ καὶ μὲ τὸ ἄντικρυς ἀντίθετο στὸν πολιτισμό, τὸ ἦθος, τὸ πιστεύω καὶ τὴν ἀξιοπρέπεια τοῦ λαοῦ μας λεγόμενο σύμφωνο συμβίωσης γιὰ τὰ ὁμόφυλα ζευγάρια. Ἡ Βουλὴ τῶν Ἑλλήνων καλεῖται νὰ νομιμοποιήσει ἕναν τρόπο ζωῆς ποὺ ἀποϊεροποιεῖ τὴν ἴδια τὴ ζωή, εὐτελίζει τὸ ἀνθρώπινο πρόσωπο, δηλητηριάζει τὸν πολιτισμό. Δηλαδὴ οἱ Ἕλληνες βουλευτὲς καλοῦνται, ἀκολουθώντας τὸ παράδειγμα ἑνὸς κόσμου ποὺ εἶναι οὐσιαστικὰ ἀπέραντο νεκροταφεῖο, νὰ ψηφίσουν τὸν θάνατο τοῦ λαοῦ καὶ τοῦ πολιτισμοῦ μας.
Κύριε βουλευτά, δὲν ὑπερβάλλουμε. Πρὶν ρίξετε τὴν ψῆφο σας, ἀναλογισθεῖτε: ποιὸ χῶμα πατᾶτε καὶ μὲ τί εἶναι ποτισμένο αὐτὸ τὸ χῶμα. Ποιὸν πολιτισμὸ κτυπᾶτε κατάστηθα. Τί ἱστορία ἀκυρώνετε. Ποιοὺς πολίτες προσβάλλετε. Τί ἦθος εἰσάγετε. Ἀσφαλῶς γνωρίζετε ὅτι ἡ γενναιότητα δὲν ἀκολουθεῖ τὴ θηλυπρεπὴ μάζα. Ὁ ἀνδρισμὸς χαρακτηρίζεται ἀπὸ λεβεντιά, ὑπευθυνότητα, θάρρος. Γιὰ τὴν τυχὸν θετικὴ ψῆφο ποὺ θὰ ρίξετε νομιμοποιώντας συμπεριφορὲς ποὺ ἀπάδουν στὴ φύση τοῦ λογικοῦ ἀνθρώπου μὲ τὴν ἀθάνατη ψυχή, θὰ δώσετε λόγο «σ’ ὅσους ἦρθαν, πέρασαν, θὰ ’ρθοῦνε, θὰ περάσουν», καὶ στοὺς ἀγέννητους καὶ στοὺς νεκρούς. Δὲν μποροῦμε νὰ φαντασθοῦμε ὅτι εἶναι δυνατὸν νὰ ρίξετε ψῆφο θετικὴ ποὺ νὰ μαρτυρεῖ ὅτι οὔτε τὸν Θεὸ φοβάστε οὔτε καὶ τὸν ὑπέροχο, γενναῖο καὶ πιστὸ λαό μας ντρέπεστε. Δὲν μποροῦμε νὰ φαντασθοῦμε ὅτι θὰ θεωρεῖτε τὸν ἑαυτό σας περήφανο διότι ἐπιβά­λατε μὲ νόμο τὴ διαφθορὰ τοῦ λαοῦ καὶ τοῦ πολιτισμοῦ μας. Ὁ λαὸς δὲν σᾶς ἔστειλε στὸ Κοινοβούλιο γιὰ νὰ τὸν ἀναγκάσετε μὲ νόμο σὲ σταδιακὴ αὐτοκτονία καὶ σὲ θάνατο τοῦ πολιτισμοῦ καὶ τῆς ἱστορίας του».