ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

images86

Ὁσίου Ἐφραίμ τοῦ Σύρου
Στό ρητό· πρόσεχε στόν ἑαυτό σου, Κεφάλαια δώδεκα

Κεφάλαιο τρίτο. Γιά τόν πόλεμο τῆς σαρκός (α)

     «Ἀλλά, ἄν ὁ πόλεμος τῆς σαρκός ἐγερθεῖ ἐναντίον σου, μή φοβηθεῖς, οὔτε νά ὑποταχθεῖς στούς λογισμούς, μήπως ἐνθαρρύνεις τόν Ἐχθρό σου ἐναντίον σου, καί βάλει μέσα σου κάποιο σπέρμα ἀπό τά νοήματά του, καί σοῦ λέει• Δέν εἶναι δυνατό νά σταματήσει ἡ φλόγα τοῦ πειρασμοῦ μακριά ἀπό σένα, ἄν δέν ἱκανοποιήσεις τήν ἐπιθυμία σου• καί τό λέει αὐτό, γιά νά σέ τραυματίσει καί νά σταθεῖ ἀντιμέτωπος, περιγελώντας σε γιά τήν ἀδράνειά σου. Ἐσύ ὅμως περίμενε μέ ὑπομονή τόν Κύριο καί ἄφησε νά βγεῖ ἀπό τό στόμα σου μπροστά στήν ἀγαθότητά του ἡ δέησή σου μέ κλάμα, καί τότε ὁ ἴδιος θά δεχθεῖ τή δέησή σου καί θά σέ βγάλει ἔξω ἀπό τό λάκκο τῆς ταλαιπωρίας τῶν ἀκάθαρτων λογισμῶν καί ἀπό τή λάσπη τῶν αἰσχρῶν φαντασιῶν, καί θά στηρίξει τά πόδια σου στήν πέτρα τῆς ἁγιότητας καί θά δεῖς νά ἔρχεται σ’ ἐσένα ἡ βοήθεια πού στέλνει αὐτός. Τό μόνο πού ἔχεις νά κάνεις εἶναι νά ὑπομένεις καί νά μή χαλαρώσεις τόν ἀγώνα σου ἐξαιτίας τοῦ λογισμοῦ, οὔτε νά σταματήσεις νά ἀντλεῖς καί νά βγάζεις μέ τήν ἀντλία τό νερό πού πλημμύρησε, διότι τό λιμάνι τῆς ζωῆς εἶναι κοντά• καί ἐνῶ ἀκόμη προσεύχεσαι ἐσύ, θά σοῦ πεῖ• Ἰδού, εἶμαι παρών. Ὅμως περιμένει νά δεῖ τόν ἀγώνα σου• ἄν πραγματικά ἀγωνίζεσαι ἐναντίον τῆς ἁμαρτίας, ὡς τό θάνατο. Μή λιγοψυχήσεις λοιπόν, διότι δέ σέ ἐγκατέλειψε. Καί μάλιστα βλέπει τόν ἀγώνα σου καί ὁ χορός τῶν ἁγίων Ἀγγέλων καί τό πλῆθος τῶν δαιμόνων οἱ Ἄγγελοι προσφέρουν στεφάνι στόν νικητή, οἱ δαίμονες φέρνουν ντροπή στόν ἡττημένο. Πολύς εἶναι ὁ ἀγώνας τῶν Ἀγγέλων γιά σένα, ἀγαπητέ• πολλή εἶναι ἡ φροντίδα τῶν δαιμόνων ἐναντίον σου, φιλόχριστε. Πρόσεχε λοιπόν τόν ἑαυτό σου, μήπως λυπήσεις τούς δικούς  σου  καί  δώσεις  χαρά  στούς  ξένους•   δικούς  ἐννοῶ τούς ἁγίους Ἀγγέλους, καί ξένους τους ἀκάθαρτους δαίμονες.» (Τά κείμενα πού δημοσιεύουμε εἶναι παρμένα ἀπό τό ἔργο: «Ὁσίου Ἐφραίμ τοῦ Σύρου Ἔργα, τόμος 2ος τῶν ἐκδόσεων «Τό Περιβόλι τῆς Παναγίας, σελ. 79 κ.ἑ.)