ΤΡΙΤΗ 19 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

images83

Ὁσίου Ἐφραίμ τοῦ Σύρου
Στό ρητό· πρόσεχε στόν ἑαυτό σου, Κεφάλαια δώδεκα
Κεφάλαιο πρῶτο

     «Ἄν πραγματικά θέλεις νά γίνεις νικητής, μάθε νά ὑποφέρεις γενναῖα τούς κόπους τῶν ἀρετῶν μέ τήν πραότητα τῆς ἀληθινῆς σοφίας. Τί ἐννοῶ; Νά σέ προσβάλλουν οἱ κατώτεροι ἀπό σένα, καί νά μήν ὀργίζεσαι• νά σέ ἐξευτελίζουν, καί νά ἀνέχεσαι• νά σέ ραπίζουν, καί νά ὑπομένεις• νά σέ συκοφαντοῦν, καί νά δείχνεις μακροθυμία• νά στερεῖσαι, καί νά εὐχαριστεῖς. Βλέπε δηλαδή τόν συμπολίτη σου, ἐννοῶ τόν φτωχό τό Λάζαρο, μέσα σέ ποιά ἀνέχεια καί ταλαιπωρία ἔκανε ὑπομονή γιά τόν Κύριο, διότι ἀπέβλεπε στήν ἀνταπόδοση, ὅπως εἶναι γραμμένο• Ἐπειδή τά παθήματα τοῦ καιροῦ αὐτοῦ δέν ἔχουν καμιά ἀξία συγκρινόμενα μέ τή δόξα πού μέλλει νά ἀποκαλυφθεῖ σ’ ἐμᾶς. Καί σύ λοιπόν, ἀγαπητέ, πού ἐπιθύμησες νά ἀπολαύσεις τόν μακαρισμό τοῦ Κυρίου, βάδιζε τό δρόμο τῆς ταπεινοφροσύνης καί ὁ Κύριος θά σοῦ δώσει ὡς δῶρο τό στεφάνι τῆς ζωῆς, πού ὑποσχέθηκε σ ἐκείνους πού τόν ἀγαποῦν. Διότι δική του εἶναι ἡ δόξα, στούς αἰῶνες. Ἀμήν. (Τά κείμενα πού δημοσιεύουμε εἶναι παρμένα ἀπό τό ἔργο: «Ὁσίου Ἐφραίμ τοῦ Σύρου Ἔργα, τόμος 2ος τῶν ἐκδόσεων «Τό Περιβόλι τῆς Παναγίας, σελ. 79 κ.ἑ.)