Κυριακή 17 Μαρτίου 2013

images81

 

Ἁγίου Ἐφραίμ τοῦ Σύρου
Στο ρητό· πρόσεχε τόν ἑαυτό σου
Πρόλογος

    “Ἔχουμε χρέος, ἀγαπητοί, νά νουθετοῦμε καί νά παροτρύνουμε ὁ ἕνας τόν ἄλλο, σύμφωνα μέ τό λόγο τοῦ Ἀποστόλου. Λέει μάλιστα ὁ Ἀπόστολος καί σέ ἄλλο χωρίο• «Ἐκεῖνος πού ξέρει, τί καλό πρέπει νά κάνει καί δέν τό κάνει, ἁμαρτάνει». Ἄκου καί τόν Προφήτη πού λέει· «Ἰδού, δέ θά ἐμποδίσω τά χείλη μου». Δεχθεῖτε λοιπόν, παρακαλῶ, τή συμβουλή καί ἀπό μένα τόν τιποτένιο• καί ἄν ἔφταιξα μέ τό λόγο, συγχωρῆστε με, ὡς ἄνθρωπο ἁπλοϊκό καί ἁμαρτωλό. Ἄν ὅμως τά λόγιά μου εἰπώθηκαν ὀρθά, αὐτό ἦταν ἔργο τῆς θείας χάριτος. Ὅταν λοιπόν ἡ θεία χάρη χορηγεῖ σ’ ἐμᾶς τό λόγο, δέν πρέπει νά βάζουμε ἐμπόδιο στά χείλη• διότι ὁ Κύριος συσχέτισε τήν πονηρία μέ τήν ὀκνηρία, λέγοντας• «Δοῦλε πονηρέ καί ὀκνηρέ, ἔπρεπε νά καταθέσεις τά χρήματά μου στούς τραπεζίτες καί ἐγώ, ὅταν ἐπέστρεφα, θά ἔπαιρνα πίσω τά χρήματά μου μέ τόκο». Μακάρι νά δώσει ὁ Κύριος σ’ ἐμᾶς, πού ἔχουμε δεχθεῖ τό λόγο, νά κάνουμε καρπούς εὐπρόσδεκτους καί νά τούς προσφέρουμε στόν Κύριο• σ’ αὐτόν ἀνήκει ἡ δόξα, στούς αἰῶνες τῶν αἰώνων. Ἀμήν.” (Τά κείμενα πού δημοσιεύουμε εἶναι παρμένα ἀπό τό ἔργο: «Ὁσίου Ἐφραίμ τοῦ Σύρου Ἔργα, τόμος 2ος τῶν ἐκδόσεων «Τό Περιβόλι τῆς Παναγίας, σελ. 79 κ.ἑ.)