ΜΕΤΑΝΟΙΑ

  1. ΑΠΟΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΔΥΣΗ Ἕ­να ἐ­γερ­τή­ριο σάλ­πι­σμα με­τα­νοί­ας θά μπο­ροῦ­σε νά χα­ρα­κτη­ρι­σθεῖ τό ἀ­πο­στο­λι­κό αὐ­τό ἀ­νά­γνω­σμα. ὁ ἀ­πό­στο­λος ...
Περισσότερα