Σάββατο 9 Μαρτίου 2013

06 savvato

† Ψυχοσάββατο

Εὐαγγέλιον Σαβ. πρὸ τῆς ἀπόκρεω, «Βλέπετε μὴ πλανηθῆτε» (Λκ. κα΄ 8-9, 25-27, 35-36).

8 ὁ δὲ εἶπε· βλέπετε μὴ πλανηθῆτε· πολλοὶ γὰρ ἐλεύσονται ἐπὶ τῷ ὀνόματί μου λέγοντες ὅτι ἐγώ εἰμι καὶ ὁ καιρὸς ἤγγικε. μὴ οὖν πορευθῆτε ὀπίσω αὐτῶν.

9 ὅταν δὲ ἀκούσητε πολέμους καὶ ἀκαταστασίας, μὴ πτοηθῆτε· δεῖ γὰρ ταῦτα γενέσθαι πρῶτον, ἀλλ᾿ οὐκ εὐθέως τὸ τέλος.

25 Καὶ ἔσται σημεῖα ἐν ἡλίῳ καὶ σελήνῃ καὶ ἄστροις, καὶ ἐπὶ τῆς γῆς συνοχὴ ἐθνῶν ἐν ἀπορίᾳ ἠχούσης θαλάσσης καὶ σάλου,

 

26 ἀποψυχόντων ἀνθρώπων ἀπὸ φόβου καὶ προσδοκίας τῶν ἐπερχομένων τῇ οἰκουμένῃ· αἱ γὰρ δυνάμεις τῶν οὐρανῶν σαλευθήσονται.

27 καὶ τότε ὄψονται τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ἐρχόμενον ἐν νεφέλῃ μετὰ δυνάμεως καὶ δόξης πολλῆς.

35 ὡς παγὶς γὰρ ἐπελεύσεται ἐπὶ πάντας τοὺς καθημένους ἐπὶ πρόσωπον πάσης τῆς γῆς.

36 ἀγρυπνεῖτε οὖν ἐν παντὶ καιρῷ δεόμενοι ἵνα καταξιωθῆτε ἐκφυγεῖν πάντα τὰ μέλλοντα γίνεσθαι καὶ σταθῆναι ἔμπροσθεν τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου.

 

Ἑρμηνεία Π.Ν. Τρεμπέλα.

8 Κι ἐκεῖνος ἀπάντησε: Προσέχετε νά μήν παραπλανηθεῖτε ἀπό κανέναν. Καί σᾶς συνιστῶ νά προσέχετε, διότι θά ἔλθουν πολλοί πού θά διεκδικοῦν καί θά οἰκειοποιοῦνται τό ὄνομά μου καί θά λένε ὅτι ἐγώ εἶμαι ὁ Μεσσίας καί ὅτι πλησίασε ὁ καιρός πού θά γίνουν αὐτά. Προσέξτε ὅμως νά μήν τούς ἀκολουθήσετε ὡς μαθητές καί ὀπαδοί τους.

9 Κι ὅταν ἀκούσετε νά γίνονται πόλεμοι καί ἐπαναστάσεις καί κοινωνικές ἀναταραχές, μήν ταραχθεῖτε νομίζοντας ὅτι αὐτά εἶναι σημάδια πού προαναγγέλλουν τό τέλος. Διότι αὐτά πρέπει νά γίνουν πρῶτα, σύμφωνα μέ τό θεῖο σχέδιο. Ἀλλά δέν θά ἔλθει ἀμέσως τό τέλος.

25 Ἀκοῦστε τώρα καί τά σημεῖα τῆς δευτέρας παρουσίας καί τῆς συντέλειας τοῦ κόσμου αὐτοῦ. Θά γίνουν ἔκτακτα καί πρωτοφανή φαινόμενα στόν ἥλιο καί στή σελήνη καί στά ἄστρα ἐξαιτίας τῶν βίαιων καί ριζικῶν μεταβολῶν πού θά συμβοῦν στό ὑλικό σύμπαν. Καί πάνω στή γῆ τά ἔθνη θά κυριευθοῦν ἀπό μεγάλη στενοχώρια καί ἀδημονία, ἀπό μεγάλη ἀπορία καί ἀμηχανία. Κι αὐτό ἐπειδή δέν θά ξέρουν πῶς νά προφυλαχθοῦν, καθώς θά ἀκοῦν τή βοή καί τό θόρυβο τῶν βίαιων κυμάτων τῆς θάλασσας πού θά ὁρμοῦν γιά νά καταπλημμυρίσουν τή γῆ.

26 Πολλοί ἄνθρωποι θά λιποθυμοῦν καί θά χάνουν τίς αἰσθήσεις τους καί θά γίνονται σάν νεκροί ἀπ’ τό φόβο τους κι ἀπ’ τήν ἀγωνία γιά τά κακά πού θά περιμένουν νά καταπλακώσουν τήν οἰκουμένη. Τά κακά αὐτά θά εἶναι τόσο μεγάλα, διότι οἱ οὐράνιες ἀγγελικές δυνάμεις πού συγκρατοῦν ἤδη τήν τάξη τοῦ σύμπαντος θά σαλευθοῦν καί θά μετακινηθοῦν, ἐπειδή αὐτή ἡ μορφή τοῦ κόσμου θά παρέλθει, γιά νά ἀνακαινισθεῖ τό σύμπαν.

27 Καί τότε ὅλοι οἱ ἄνθρωποι θά δοῦν τόν υἱό τοῦ ἀνθρώπου νά ἔρχεται καθισμένος θεοπρεπῶς πάνω σέ σύννεφο μέ δύναμη καί μέ συνοδεία ἀγγέλων, μέ μεγάλη δόξα καί λαμπρότητα.

35 Ἡ ἡμέρα ἐκείνη λοιπόν θά ἔλθει ξαφνικά, χωρίς νά τήν περιμένετε· διότι θά ἔλθει σάν παγίδα, πού θά συλλάβει ἀμέριμνους ἐπάνω στά πονηρά τους ἔργα τούς κακούς καί ἄπιστους, ὅλους ὅσους κάθονται ξένοιαστοι καί ἀσυλλόγιστοι πάνω σ’ ὅλη τήν ἐπιφάνεια τῆς γῆς.

36 Νά εἶστε λοιπόν ἄγρυπνοι καί προσεκτικοί· νά προσεύχεσθε κάθε ὥρα καί στιγμή καί νά παρακαλεῖτε τόν Θεό νά σᾶς δώσει χάρη καί δύναμη, ὥστε νά γίνετε ἄξιοι νά ξεφύγετε ὅλα ὅσα πρόκειται νά γίνουν, χωρίς νά βλαβεῖτε ψυχικῶς· καί νά σταθεῖτε ἄφοβοι καί μέ θάρρος μπροστά στόν υἱό τοῦ ἀνθρώπου.