Τρίτη 26 Φεβρουαρίου 2013

02 triti

Εὐαγγέλιον: ὁμοίως, Τρ. ιζ΄ ἑβδ. Λουκᾶ (Μρ. ιγ΄ 14-23).

 

14 Ὅταν δὲ ἴδητε τὸ βδέλυγμα τῆς ἐρημώσεως τὸ ρηθὲν ὑπὸ Δανιὴλ τοῦ προφήτου ἑστὼς ὅπου οὐ δεῖ ‒ ὁ ἀναγινώσκων νοείτω ‒ τότε οἱ ἐν τῇ Ἰουδαίᾳ φευγέτωσαν εἰς τὰ ὄρη,

15 ὁ δὲ ἐπὶ τοῦ δώματος μὴ καταβάτω εἰς τὴν οἰκίαν μηδὲ εἰσελθέτω ἆραί τι ἐκ τῆς οἰκίας αὐτοῦ,

16 καὶ ὁ εἰς τὸν ἀγρὸν ὢν μὴ ἐπιστρεψάτω εἰς τὰ ὀπίσω ἆραι τὸ ἱμάτιον αὐτοῦ.

17 οὐαὶ δὲ ταῖς ἐν γαστρὶ ἐχούσαις καὶ ταῖς θηλαζούσαις ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις.

18 προσεύχεσθε δὲ ἵνα μὴ γένηται ἡ φυγὴ ὑμῶν χειμῶνος.

19 ἔσονται γὰρ αἱ ἡμέραι ἐκεῖναι θλῖψις, οἵα οὐ γέγονε τοιαύτη ἀπ᾿ ἀρχῆς κτίσεως ἧς ἔκτισεν ὁ Θεὸς ἕως τοῦ νῦν καὶ οὐ μὴ γένηται.

20 καὶ εἰ μὴ ἐκολόβωσε Κύριος τὰς ἡμέρας, οὐκ ἂν ἐσώθη πᾶσα σάρξ· ἀλλὰ διὰ τοὺς ἐκλεκτοὺς οὓς ἐξελέξατο ἐκολόβωσε τὰς ἡμέρας.

21 καὶ τότε ἐάν τις ὑμῖν εἴπῃ, ἰδοὺ ὧδε ὁ Χριστός, ἰδοὺ ἐκεῖ, μὴ πιστεύετε.

22 ἐγερθήσονται γὰρ ψευδόχριστοι καὶ ψευδοπροφῆται καὶ δώσουσι σημεῖα καὶ τέρατα πρὸς τὸ ἀποπλανᾶν, εἰ δυνατόν, καὶ τοὺς ἐκλεκτούς.

23 ὑμεῖς δὲ βλέπετε· ἰδοὺ προείρηκα ὑμῖν ἅπαντα.

 

Ἑρμηνεία Π.Ν. Τρεμπέλα.

14 Κι ὅταν δεῖτε τό μισητό καί βέβηλο σίχαμα πού θά προκαλέσει τήν ἐρήμωση καί τήν καταστροφή τῆς Ἱερουσαλήμ, τό ὁποῖο ἀνέφερε προφητικῶς ὁ προφήτης Δανιήλ, νά στέκεται ἐκεῖ πού δέν πρέπει νά σταθεῖ, ‒ κάθε ἀναγνώστης ἄς τό καταλάβει κι ἄς πάρει τά μέτρα του· ἄς καταλάβει δηλαδή ὅτι τό σίχαμα αὐτό τώρα πού γράφεται τό εὐαγγέλιο εἶναι οἱ ζηλωτές πού βεβηλώνουν τό ἱερό μέ τά κακουργήματά τους, μετά ἀπό λίγο ὅμως καί τά ρωμαϊκά στρατεύματα πού θά συμπληρώσουν τή βεβήλωση αὐτή ‒ ὅταν λοιπόν δεῖτε τό σίχαμα αὐτό, τότε ἐκεῖνοι πού κατοικοῦν στίς πόλεις τῆς Ἰουδαίας ἄς φεύγουν στά βουνά γιά νά κρυφτοῦν ἐκεῖ.

15 Ἐκεῖνος πού εἶναι πάνω στόν ἐξώστη τοῦ σπιτιοῦ ἄς φύγει ἀμέσως χωρίς νά κατεβεῖ στό σπίτι, κι οὔτε νά μπεῖ μέσα γιά νά πάρει κάτι ἀπό ἐκεῖ.

16 Κι ἐκεῖνος πού εἶναι στό χωράφι κι ἐργάζεται ἐκεῖ μόνο μέ τό πουκάμισό του, ἄς μή γυρίσει πίσω γιά νά πάρει καί τό ἐξωτερικό του ἔνδυμα.

17 Ἀλίμονο ὅμως στίς γυναῖκες πού τίς ἡμέρες ἐκεῖνες θά εἶναι ἔγκυες ἤ θά θηλάζουν μικρά παιδιά· διότι θά εἶναι πολύ δύσκολο σ’ αὐτές νά τρέξουν γιά νά σωθοῦν καί νά βροῦν τά ἀπαραίτητα γιά τό στηριγμό τοῦ ὀργανισμοῦ τους.

18 Νά προσεύχεσθε νά μή γίνει ἡ φυγή σας σέ χειμωνιάτικη κακοκαιρία, ἡ ὁποία θά σᾶς γίνει ἐμπόδιο στή φυγή.

19 Δέν πρέπει νά ἐμποδισθεῖτε στή φυγή σας ἀπό τίποτε. Διότι οἱ ἡμέρες ἐκεῖνες θά εἶναι ὅλες γεμάτες θλίψη μεγάλη, τέτοια πού δέν ἔχει γίνει ποτέ ἕως τώρα ἀπ’ τήν ἀρχή τῆς κτίσεως, τότε πού ὁ Θεός δημιούργησε τόν κόσμο, οὔτε θά γίνει ποτέ παρόμοια.

20 Κι ἄν ὁ Κύριος δέν λιγόστευε τόν ἀριθμό τῶν ἡμερῶν ἐκείνων, δέν θά σωζόταν κανείς ἄνθρωπος. Ἀλλά γιά χάρη τῶν ἐκλεκτῶν, τούς ὁποίους ἐξέλεξε ὁ Θεός καί ἐνδιαφέρεται νά μήν ταλαιπωρηθοῦν πολύ, λιγόστεψε τίς ἡμέρες ἐκεῖνες.

21 Κι ἄν σᾶς πεῖ τότε κανείς· νά, ἐδῶ εἶναι ὁ Χριστός, ἤ νά, ἐκεῖ, μήν τόν πιστεύετε.

22 Διότι θά ἐμφανισθοῦν ψευδομεσσίες καί ψευδοπροφῆτες, καί θά δείξουν σημεῖα μεγάλα καί ἔργα καταπληκτικά, γιά νά παραπλανοῦν, ἐάν εἶναι δυνατόν, ἀκόμη κι αὐτούς τούς ἐκλεκτούς.

23 Ἐσεῖς ὅμως προσέχετε. Νά, σᾶς τά ἔχω προαναγγείλει ὅλα, ὥστε νά μήν ἔχετε δικαιολογία ἐάν τυχόν ἀποπλανηθεῖτε.