Δευτέρα 25 Φεβρουαρίου 2013

01 deftera

Εὐαγγέλιον: ἡμέρας, Δευτ. ιζ΄ ἑβδ. Λουκᾶ (Μρ. ιγ΄ 9-13).

 

9 βλέπετε δὲ ὑμεῖς ἑαυτούς. παραδώσουσι γὰρ ὑμᾶς εἰς συνέδρια καὶ ἐν ταῖς συναγωγαῖς αὐτῶν δαρήσεσθε, καὶ ἐπὶ ἡγεμόνων καὶ βασιλέων σταθήσεσθε ἕνεκεν ἐμοῦ εἰς μαρτύριον αὐτοῖς·

10 καὶ εἰς πάντα τὰ ἔθνη δεῖ πρῶτον κηρυχθῆναι τὸ εὐαγγέλιον.

11 ὅταν δὲ ἀγάγωσιν ὑμᾶς παραδιδόντες, μὴ προμεριμνᾶτε τί λαλήσητε, μηδὲ μελετᾶτε, ἀλλ᾿ ὃ ἐὰν δοθῇ ὑμῖν ἐν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ, τοῦτο λαλεῖτε· οὐ γὰρ ὑμεῖς ἐστε οἱ λαλοῦντες, ἀλλὰ τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον.

12 παραδώσει δὲ ἀδελφὸς ἀδελφὸν εἰς θάνατον καὶ

πατὴρ τέκνον, καὶ ἐπαναστήσονται τέκνα ἐπὶ γονεῖς καὶ θανατώσουσιν αὐτούς.

13 καὶ ἔσεσθε μισούμενοι ὑπὸ πάντων διὰ τὸ ὄνομά μου· ὁ δὲ ὑπομείνας εἰς τέλος, οὗτος σωθήσεται.

 

Ἑρμηνεία Π.Ν. Τρεμπέλα.

σέχετε λοιπόν ἐσεῖς τούς ἑαυτούς σας λόγῳ τῶν δοκιμασιῶν πού θά ὑποβληθεῖτε. Διότι θά σᾶς παραδώσουν σέ συνέδρια καί θά σᾶς δείρουν σέ συναγωγές, καί θά σταθεῖτε ὡς κατηγορούμενοι μπροστά σέ ἡγεμόνες καί βασιλεῖς γιά μένα, προκειμένου νά δώσετε μαρτυρία γιά τό πρόσωπό μου πού νά τήν ἀκούσουν κι αὐτοί καί νά τούς δοθεῖ ἔτσι ἡ εὐκαιρία νά μετανοήσουν καί νά πιστέψουν· γιά νά μήν προφασίζονται τήν ἡμέρα τῆς Κρίσεως ὅτι δέν ἄκουσαν τό κήρυγμά μου.

10 Ἀλλά πρίν ἀπό τό τέλος πρέπει πρῶτα νά κηρυχθεῖ τό Εὐαγγέλιο καί σ’ ὅλα τά ἔθνη σύμφωνα μέ τό θεῖο σχέδιο, γιά νά εἶναι τό κήρυγμα αὐτό ἔλεγχος γιά ἐκείνους πού δέν θά πιστέψουν.

11 Κι ὅταν σᾶς ὁδηγήσουν γιά νά σᾶς παραδώσουν σέ συνέδρια καί δικαστήρια, μήν ἀγωνιᾶτε ἀπό πρίν μέ τή σκέψη καί τή φροντίδα τί θά πεῖτε γιά νά ἀπολογηθεῖτε, καί μήν προμελετᾶτε τίποτε. Ἀλλά ὅ,τι σᾶς φωτίσει ὁ Θεός καί σᾶς στείλει στό νοῦ ἐκείνη τήν ὥρα τῆς ἀπολογίας σας, αὐτό νά πεῖτε. Αὐτή θά εἶναι ἡ πιό κατάλληλη ἀπολογία σας. Διότι δέν θά εἶστε ἐσεῖς πού θά μιλᾶτε, ἀλλά τό Πνεῦμα τό Ἅγιον πού θά σᾶς φωτίζει.

12 Ἐπίσης θά παραδώσει σέ θάνατο ὁ ἄπιστος ἀδελφός τόν πιστό ἀδελφό του κι ὁ ἄπιστος πατέρας τό πιστό παιδί του. Θά ξεσηκωθοῦν καί τά παιδιά πού δέν πίστεψαν ἐναντίον τῶν πιστῶν γονέων τους καί θά τούς θανατώσουν.

13 Καί θά σᾶς μισοῦν ὅλοι, ἐπειδή θά πιστεύετε στό ὄνομά μου. Ἐκεῖνος ὅμως πού θά δείξει ὑπομονή μέχρι τέλους τῆς ζωῆς του, αὐτός καί μόνο θά σωθεῖ.