Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου 2013

05 paraskevi

Ἀπόστολος: ἡμέρας, Παρ. ιζ΄ ἑβδ. ἐπιστ. (᾿Εφεσ. δ΄ 17-25)·

 

17 Τοῦτο οὖν λέγω καὶ μαρτύρομαι ἐν Κυρίῳ, μηκέτι ὑμᾶς περιπατεῖν καθὼς καὶ τὰ λοιπὰ ἔθνη περιπατεῖ ἐν ματαιότητι τοῦ νοὸς αὐτῶν,

18 ἐσκοτισμένοι τῇ διανοίᾳ, ὄντες ἀπηλλοτριωμένοι τῆς ζωῆς τοῦ Θεοῦ διὰ τὴν ἄγνοιαν τὴν οὖσαν ἐν αὐτοῖς διὰ τὴν πώρωσιν τῆς καρδίας αὐτῶν,

19 οἵτινες, ἀπηλγηκότες, ἑαυτοὺς παρέδωκαν τῇ ἀσελγείᾳ εἰς ἐργασίαν ἀκαθαρσίας πάσης ἐν πλεονεξίᾳ.

20 ὑμεῖς δὲ οὐχ οὕτως ἐμάθετε τὸν Χριστόν,

21 εἴγε αὐτὸν ἠκούσατε καὶ ἐν αὐτῷ ἐδιδάχθητε, καθώς ἐστιν ἀλήθεια ἐν τῷ Ἰησοῦ,

22 ἀποθέσθαι ὑμᾶς κατὰ τὴν προτέραν ἀναστροφὴν τὸν παλαιὸν ἄνθρωπον τὸν φθειρόμενον κατὰ τὰς ἐπιθυμίας τῆς ἀπάτης,

23 ἀνανεοῦσθαι δὲ τῷ πνεύματι τοῦ νοὸς ὑμῶν

24 καὶ ἐνδύσασθαι τὸν καινὸν ἄνθρωπον τὸν κατὰ Θεὸν κτισθέντα ἐν δικαιοσύνῃ καὶ ὁσιότητι τῆς ἀληθείας.

25 Διὸ ἀποθέμενοι τὸ ψεῦδος λαλεῖτε ἀλήθειαν ἕκαστος μετὰ τοῦ πλησίον αὐτοῦ· ὅτι ἐσμὲν ἀλλήλων μέλη.

 

Ἑρμηνεία Π.Ν. Τρεμπέλα.

17 Αὐτό λοιπόν λέω καί σᾶς τό ζητῶ ἔντονα ὡς ἄνθρωπος συνδεδεμένος μέ τόν Κύριο: νά μή συμπεριφέρεστε πλέον ἐσεῖς ὅπως συμπεριφέρονται οἱ ἄλλοι ἐθνικοί, πού βαδίζουν σύμφωνα μέ τίς ψεύτικες καί μάταιες ἰδέες τοῦ νοῦ τους.

18 Οἱ ἐθνικοί αὐτοί εἶναι σκοτισμένοι στό νοῦ κι ἔχουν ἀποξενωθεῖ ἀπ’ τή ζωή πού ἔχει καί μεταδίδει ὁ Θεός στούς δικούς του. Καί ἡ αἰτία τοῦ σκοτισμοῦ αὐτοῦ τοῦ νοῦ τους καί τῆς ἀποξενώσεώς τους ἀπ’ τόν Θεό εἶναι ἡ ἄγνοια πού δημιουργεῖται ἀπό τήν πώρωση καί σκλήρυνση τῆς καρδιᾶς τους.

19 Αὐτοί ἔχουν καταντήσει ἀνάλγητοι καί δέν αἰσθάνονται καμία τύψη. Γι’ αὐτό καί παρέδωσαν τούς ἑαυτούς τους στήν ἀκολασία, γιά νά ἐργάζονται ἀχόρταγα καί ὑπερβολικά κάθε βρώμικη πράξη.

20 Ἐσεῖς ὅμως δέν διδαχθήκατε ἔτσι γιά τό πρόσωπο, τή ζωή καί τή διδασκαλία τοῦ Χριστοῦ, ὥστε νά θεωρεῖτε ἐπιτρεπτά τά ἔργα αὐτά.

21 Ναί· δέν μάθατε ἔτσι τόν Χριστό, ἐάν, ὅπως ἐλπίζω καί εἶμαι βέβαιος, ἀκούσατε τό ἀληθινό κήρυγμα γι’ αὐτόν καί διδαχθήκατε τήν ἀλήθεια πού ὑπάρχει στόν Ἰησοῦ, ζώντας ἑνωμένοι μαζί του μέ τήν πίστη.

22 Πράγματι διδαχθήκατε νά πετάξετε ἀπό ἐπάνω σας σάν ἀκάθαρτο ἔνδυμα τόν παλαιό ἄνθρωπο τῆς ἁμαρτίας, ὅπως αὐτός ἐκδηλωνόταν μέ τήν κακή διαγωγή πού εἴχατε πρίν πιστέψετε καί βαπτισθεῖτε. Ὁ παλαιός αὐτός ἄνθρωπος εἶναι οἱ κακές καί ἀνήθικες συνήθειες τῆς ἁμαρτωλῆς καρδιᾶς, ἡ ἀκάθαρτη ζωή, ἡ ὁποία ἐξακολουθητικά πηγαίνει πρός τό χειρότερο καί διαφθείρεται ὁλοένα ἀπ’ τίς ἐπιθυμίες πού προκαλεῖ ἡ ἀπάτη τῆς ἁμαρτίας.

23 Διδαχθήκατε ἀκόμη νά ἀνανεώνεστε ὡς πρός τό πνευματικό καί ἐσώτερο βάθος τοῦ νοῦ σας.

24 Καί νά ντυθεῖτε τόν νέο ἄνθρωπο, ὁ ὁποῖος ἀποτελεῖ νέα δημιουργία πού δημιουργήθηκε σύμφωνα μέ τό θέλημα τοῦ Θεοῦ, γιά νά ζεῖτε καί νά συμπεριφέρεσθε μέ δικαιοσύνη πρός τούς ἀνθρώπους καί μέ ἀφοσίωση καί ὁσιότητα πρός τόν Θεό, δηλαδή μέ ἀρετές πού ἀποτελοῦν καρπό τῆς εὐαγγελικῆς ἀλήθειας.

25 Γι’ αὐτό πετάξτε ἀπό πάνω σας μιά γιά πάντα τό ψέμα, κι ὁ καθένας σας νά λέει τήν ἀλήθεια στό συνάνθρωπό του. Διότι ὅλοι μας ἀποτελοῦμε ἕνα σῶμα καί εἴμαστε μεταξύ μας μέλη ὁ ἕνας τοῦ ἄλλου.