Σάββατο 16 Φεβρουαρίου 2013

06 savvato

Ἀπόστολος: ἡμέρας, Σαβ. ιζ΄ ἑβδ. ἐπιστ. (Α΄ Κορ. ιδ΄ 20-25).

 

20 Ἀδελφοί, μὴ παιδία γίνεσθε ταῖς φρεσίν, ἀλλὰ τῇ κακίᾳ νηπιάζετε, ταῖς δὲ φρεσὶ τέλειοι γίνεσθε.

21 ἐν τῷ νόμῳ γέγραπται ὅτι ἐν ἑτερογλώσσοις καὶ ἐν χείλεσιν ἑτέροις λαλήσω τῷ λαῷ τούτῳ, καὶ οὐδ᾿ οὕτως εἰσακούσονταί μου λέγει Κύριος.

22 ὥστε αἱ γλῶσσαι εἰς σημεῖόν εἰσιν οὐ τοῖς πιστεύουσιν, ἀλλὰ τοῖς ἀπίστοις, ἡ δὲ προφητεία οὐ τοῖς ἀπίστοις, ἀλλὰ τοῖς πιστεύουσιν.

23 Ἐὰν οὖν συνέλθῃ ἡ ἐκκλησία ὅλη ἐπὶ τὸ αὐτὸ καὶ πάντες γλώσσαις λαλῶσιν, εἰσέλθωσι δὲ ἰδιῶται ἢ ἄπιστοι, οὐκ ἐροῦσιν ὅτι μαίνεσθε;

24 ἐὰν δὲ πάντες προφητεύωσιν, εἰσέλθῃ δέ τις ἄπιστος ἢ ἰδιώτης, ἐλέγχεται ὑπὸ πάντων, ἀνακρίνεται ὑπὸ πάντων,

25 καὶ οὕτω τὰ κρυπτὰ τῆς καρδίας αὐτοῦ φανερὰ γίνεται· καὶ οὕτω πεσὼν ἐπὶ πρόσωπον προσκυνήσει τῷ Θεῷ, ἀπαγγέλλων ὅτι ὁ Θεὸς ὄντως ἐν ὑμῖν ἐστι.

 

Ἑρμηνεία Π.Ν. Τρεμπέλα.

20 Καί γιά νά τελειώνω μέ τό ζήτημα αὐτό, ἀδελφοί, σᾶς προτρέπω νά μή συμπεριφέρεστε σάν νά εἶστε ἀκόμη παιδιά στό μυαλό, ἀνίκανοι νά σκεφθεῖτε σοβαρά καί συνετά, ἀλλά νά γίνεστε μόνο ὡς πρός τήν κακία σάν τά νήπια, ἀπονήρευτοι καί ἀθῶοι. Στό μυαλό ὅμως καί στή σκέψη φροντίζετε πάντοτε νά γίνεστε τέλειοι ἄνδρες.

21 Σκεφθεῖτε καί τώρα ὡριμότερα. Στήν Παλαιά Διαθήκη ἔχει γραφεῖ τό ἑξῆς: Θά μιλήσω στό λαό αὐτό μέ ἀνθρώπους πού μιλοῦν ξένες γλῶσσες καί μέ χείλη ξένων λαῶν, ἀλλά οὔτε μέ τόν τρόπο αὐτό θά μέ ἀκούσουν, λέει ὁ Κύριος.

22 Συνεπῶς οἱ ξένες γλῶσσες δίνονται γιά νά εἶναι θαῦμα καί ὑπερφυσικό σημάδι ὄχι σ’ ἐκείνους πού πιστεύουν, ἀλλά στούς ἀπίστους, γιά νά παρακινηθοῦν ἀπό αὐτό νά πιστέψουν. Ἡ προφητεία ὅμως καί τό διδακτικό χάρισμα δίνεται ὄχι γιά τούς ἀπίστους, ἀλλά γιά ἐκείνους πού πιστεύουν, γιά νά φωτισθοῦν καί νά οἰκοδομηθοῦν περισσότερο.

23 Ἐάν λοιπόν συναθροισθεῖ στό ἴδιο μέρος ὁλόκληρη ἡ Ἐκκλησία τῶν πιστῶν καί ὅλοι μιλοῦν γλῶσσες, καί μποῦν μέσα ἄνθρωποι πού δέν ξέρουν τί εἶναι τά πνευματικά χαρίσματα, ἤ ἄνθρωποι ἄπιστοι, δέν θά ποῦν ὅτι πάθατε μανία καί εἶστε τρελοί;

24 Ἐάν ὅμως ὅλοι προφητεύουν, καί μπεῖ στόν τόπο τῆς συνάξεως κάποιος ἄπιστος ἤ κάποιος πού δέν ἔχει ἰδέα γιά τά χαρίσματα, μέ τό προφητικό χάρισμα τοῦ φανερώνουν ὅλοι ὅ,τι ἔχει ὁ ξένος αὐτός στήν καρδιά του. Ἔτσι τό ἐσωτερικό τοῦ ἀνθρώπου αὐτοῦ ἐξετάζεται καί ἐρευνᾶται ἀπ’ ὅλους

25 καί μέ τόν τρόπο αὐτό τά ἀπόκρυφα τῆς καρδιᾶς του γίνονται φανερά. Καί τό ἀποτέλεσμα θά εἶναι ὅτι αὐτός, ἀφοῦ πέσει μέ τό πρόσωπο στή γῆ, θά προσκυνήσει τόν Θεό καί θά διακηρύξει δημόσια ὅτι πραγματικά ὑπάρχει μεταξύ σας ὁ Θεός.