Κυριακή 10 Φεβρουαρίου 2013

images46

Ὁσίου Ἐφραίμ τοῦ Σύρου
Δέυτερη παραίνεση (ε)

    «Γίνε λοιπὸν συνετὸς σὰν τὸ φίδι καὶ ἀκέραιος σὰν τὸ περιστέρι, διότι ζεῖς ἀνάμεσα σὲ λύκους. Κατάλαβε αὐτὰ ποὺ λέω, ἀγαπητέ. Μὴ φοβηθεῖς νὰ πεθάνεις γιὰ χάρη τοῦ Χριστοῦ· καὶ ἂν ἀκόμη σὲ ἀπειλήσουν μὲ στραγγαλισμό, καὶ ἂν ἀκόμη σὲ ἀπειλήσουν μὲ σφαγή, καὶ ἂν ἀκόμη σὲ ρίξουν μέσα σὲ λάκκο ἤ σὲ ρέμα ποταμοῦ ἤ στὸ βυθὸ τῆς θάλασσας, μὴν προδώσεις τὴ σωφροσύνη ἀπό ἀνθρώπινο φόβο, ποὺ ὕστερα ἀπό λίγο θὰ γίνει κονιορτός. Μὴν καταφρονήσεις τὴν ἐντολὴ τοῦ Θεοῦ, διότι καὶ ἂν ἀκόμη δὲν εἶναι παρόντες αὐτοὶ ποὺ ἐλέγχουν τοὺς παραβάτες, ὅμως τίποτε δὲ θὰ ξεφύγει ἀπό τὸν Κύριο, ποὺ πῆρε ἐκδίκηση γιὰ τὸν Ἄβελ. Λοιπόν, εἴτε ζεῖς σὲ κοινόβιο, εἴτε ζεῖς στὴν ἔρημο, μὴν καταφρονεῖς τὴν ἁγνότητα καὶ τὴ σωφροσύνη• διότι ὁ Κύριος εἶπε• «Νὰ εἶστε ἅγιοι, διότι ἐγὼ εἶμαι ἅγιος»• ἐπίσης εἶπε: «Ἐκεῖνος ποὺ ταπεινώνει τὸν ἑαυτό του θὰ ὑψωθεῖ». Ταπεινὸς ὅμως εἶναι ἐκεῖνος ποὺ κηρύττει τὴν ἀρετὴ μὲ τὰ ἔργα του. Ἐκεῖνος λοιπὸν ποὺ τὰ τηρεῖ αὐτά, θὰ εἶναι πραγματικὰ ταπεινός, σύμφωνα μὲ τὸ θέλημα τοῦ Κυρίου. Θέλω λοιπὸν νὰ σοῦ πῶ λίγα λόγια γι’ αὐτὴ τὴν ἀρετή, γιά, νὰ γνωρίσεις ἕνα μέρος ἀπό τὴ δύναμή της, σύμφωνα μὲ τὴ χάρη τοῦ Θεοῦ. Ὁ ταπεινὸς δὲν κενοδοξεῖ, δὲν ὑπερηφανεύεται ὅτι ὑπηρετεῖ τὸν Κύριο, ἀπὸ φόβο πρὸς αὐτόν. Ὁ ταπεινὸς δὲν προβάλλει τὸ θέλημά του, ἀντιλέγοντας στὴν ἀλήθεια, ἀλλὰ πείθεται στὴν ἀλήθεια. Ὁ ταπεινὸς δὲ ζηλεύει γιὰ τὴν προκοπὴ τοῦ πλησίον του, οὔτε χαίρεται γιὰ τὴν καταστροφὴ τοῦ ἄλλου, ἀλλὰ ἀπεναντίας χαίρεται μ’ ἐκείνους ποὺ χαίρονται καὶ κλαίει μ’ ἐκείνους ποὺ κλαίνε.» (Τά κείμενα πού δημοσιεύουμε εἶναι παρμένα ἀπό τό ἔργο: «Ὁσίου Ἐφραίμ τοῦ Σύρου Ἔργα, τόμος 2ος τῶν ἐκδόσεων «Τό Περιβόλι τῆς Παναγίας, σελ. 79 κ.ἑ.)