Σάββατο 9 Φεβρουαρίου 2013

06 savvato

Εὐαγγέλιον: ἡμέρας, Σαβ. ιϛ΄ ἑβδ. Ματθ. (Ματθ. κδ΄ 34-37, 42-44).

 

34 ἀμὴν λέγω ὑμῖν, οὐ μὴ παρέλθῃ ἡ γενεὰ αὕτη ἕως ἂν πάντα ταῦτα γένηται.

35 ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ παρελεύσονται, οἱ δὲ λόγοι μου οὐ μὴ παρέλθωσι.

36 Περὶ δὲ τῆς ἡμέρας ἐκείνης καὶ ὥρας οὐδεὶς οἶδεν, οὐδὲ οἱ ἄγγελοι τῶν οὐρανῶν, εἰ μὴ ὁ πατήρ μου μόνος.

37 ὥσπερ δὲ αἱ ἡμέραι τοῦ Νῶε, οὕτως ἔσται καὶ ἡ παρουσία τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου.

42 γρηγορεῖτε οὖν, ὅτι οὐκ οἴδατε ποίᾳ ὥρᾳ ὁ Κύριος ὑμῶν ἔρχεται.

43 Ἐκεῖνο δὲ γινώσκετε ὅτι εἰ ᾔδει ὁ οἰκοδεσπότης ποίᾳ φυλακῇ ὁ κλέπτης ἔρχεται, ἐγρηγόρησεν ἂν καὶ οὐκ ἂν εἴασε διορυγῆναι τὴν οἰκίαν αὐτοῦ.

44 διὰ τοῦτο καὶ ὑμεῖς γίνεσθε ἕτοιμοι, ὅτι ᾗ ὥρᾳ οὐ δοκεῖτε ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἔρχεται.

 

Ἑρμηνεία Π.Ν. Τρεμπέλα.

34 Ἀληθινά σᾶς λέω, δέν θά περάσει ἡ γενιά αὐτή, προτοῦ γίνουν ὅλα αὐτά καί προτοῦ πραγματοποιηθεῖ ἡ καταστροφή τῆς Ἱερουσαλήμ καί ὅσα σᾶς προανήγγειλα γιά πολέμους καί ψευδομεσσίες καί ψευδοπροφῆτες.

35 Ὁ οὐρανός καί ἡ γῆ, πού σᾶς φαίνονται τόσο μόνιμα καί στερεά, θά περάσουν καί θά ἐκλείψουν, οἱ λόγοι μου ὅμως δέν θά περάσουν, ἀλλά θά ἐπαληθευθοῦν ἐπακριβῶς.

36 Γιά τήν ἡμέρα ἐξάλλου ἐκείνη καί τήν ὥρα πού θά γίνει ἡ δευτέρα παρουσία καί ἡ κρίση, κανείς δέν γνωρίζει πότε ἀκριβῶς θά εἶναι αὐτές, οὔτε ἀκόμη οἱ οὐράνιοι ἄγγελοι, παρά μόνον ὁ Πατέρας μου.

37 Πραγματικά κανείς δέν ξέρει πότε θά ἔλθει ἐκείνη ἡ ἡμέρα. Διότι ὅπως συνέβη μέ τίς ἡμέρες τοῦ Νῶε, ἔτσι θά γίνει καί ἡ παρουσία τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου.

42 Γρηγορεῖτε λοιπόν, διότι δέν ξέρετε ποιά ὥρα ἔρχεται ὁ Κύριός σας, καί συνεπῶς πρέπει νά εἶστε πάντοτε ἕτοιμοι.

43 Ἀπό τήν πείρα σας μάλιστα γνωρίζετε κι ἐκεῖνο,

ὅτι δηλαδή ἐάν γνώριζε ὁ οἰκοδεσπότης σέ ποιό τρίωρο τῆς νύχτας ἔρχεται ὁ κλέφτης, θά ἀγρυπνοῦσε καί δέν θά ἄφηνε νά τοῦ διαρρήξουν τό σπίτι του.

44 Γι’ αὐτό κι ἐσεῖς, ἀφοῦ δέν ξέρετε πότε θά ἔλθει ὁ Κύριος, πρέπει νά ἑτοιμάζεστε διαρκῶς. Διότι ὁ υἱός τοῦ ἀνθρώπου, ὁ Θεάνθρωπος Κύριος, ἔρχεται γιά τόν καθένα ἀπό ἐσᾶς μέ τόν θάνατο καί γιά ὅλους μαζί κατά τή δευτέρα του παρουσία σέ ὥρα πού δέν περιμένετε.