Παρασκευή 8 Φεβρουαρίου 2013

05 paraskevi

Εὐαγγέλιον: ἡμέρας, Παρ. ιϛ΄ ἑβδ. Ματθ. (Μρ. η΄ 1-10).

Εν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις πάλιν πολλοῦ ὄχλου ὄντος καὶ μὴ ἐχόντων τί φάγωσι, προσκαλεσάμενος ὁ Ἰησοῦς τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ λέγει αὐτοῖς·

2 σπλαγχνίζομαι ἐπὶ τὸν ὄχλον, ὅτι ἤδη ἡμέραι τρεῖς προσμένουσί μοι καὶ οὐκ ἔχουσι τί φάγωσι·

3 καὶ ἐὰν ἀπολύσω αὐτοὺς νήστεις εἰς οἶκον αὐτῶν,

ἐκλυθήσονται ἐν τῇ ὁδῷ·

τινὲς γὰρ αὐτῶν ἀπὸ μακρόθεν ἥκασι.

4 καὶ ἀπεκρίθησαν αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ· πόθεν τούτους δυνήσεταί τις ὧδε χορτάσαι ἄρτων ἐπ᾿ ἐρημίας;

5 καὶ ἐπηρώτα αὐτούς· πόσους ἔχετε ἄρτους; οἱ δὲ εἶπον· ἑπτά.

6 καὶ παρήγγειλε τῷ ὄχλῳ ἀναπεσεῖν ἐπὶ τῆς γῆς· καὶ λαβὼν τοὺς ἑπτὰ ἄρτους εὐχαριστήσας ἔκλασε καὶ ἐδίδου τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ ἵνα παρατιθῶσι· καὶ παρέθηκαν τῷ ὄχλῳ.

7 καὶ εἶχον ἰχθύδια ὀλίγα· καὶ αὐτὰ εὐλογήσας εἶπε παρατιθέναι καὶ αὐτά.

8 ἔφαγον δὲ καὶ ἐχορτάσθησαν, καὶ ἦραν περισσεύματα κλασμάτων ἑπτὰ σπυρίδας.

9 ἦσαν δὲ ὡς τετρακισχίλιοι· καὶ ἀπέλυσεν αὐτούς.

10 Καὶ ἐμβὰς εὐθὺς εἰς τὸ πλοῖον μετὰ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ ἦλθεν εἰς τὰ μέρη Δαλμανουθά.

 

Ἑρμηνεία Π.Ν. Τρεμπέλα.

1 Ἐκεῖνες τίς ἡμέρες ἦταν πάλι μαζεμένος πάρα πολύς λαός, κι ἐπειδή δέν εἶχαν τί νά φᾶνε, κάλεσε ὁ Ἰησοῦς τούς μαθητές του καί τούς λέει:

2 Σπλαχνίζομαι πολύ τόν λαό, διότι τρεῖς ἡμέρες τώρα μένουν κοντά μου καί δέν ἔχουν τί νά φᾶνε.

3 Κι ἄν τούς στείλω νά φύγουν στά σπίτια τους νηστικοί, θά ἀποκάμουν στό δρόμο. Διότι μερικοί ἀπ’ αὐτούς ἔχουν ἔλθει ἀπό μακριά καί γι’ αὐτό πρέπει νά πεζοπορήσουν πολύ.

4 Τότε τοῦ ἀποκρίθηκαν οἱ μαθητές του: Ἀπό ποῦ θά μπορέσει κανείς ἐδῶ στήν ἐρημιά νά χορτάσει μέ ψωμιά αὐτούς πού εἶναι τόσο πολλοί;

5 Κι ὁ Ἰησοῦς τούς ρώτησε: Πόσα ψωμιά ἔχετε; Αὐτοί τοῦ εἶπαν: Ἑπτά.

6 Τότε ὁ Κύριος πρόσταξε τό πλῆθος τοῦ λαοῦ νά καθίσουν στή γῆ. Κι ἀφοῦ πῆρε στά χέρια του τά ἑπτά ψωμιά, εὐχαρίστησε τόν Πατέρα του, ὁ ὁποῖος δίνει ὅλα τά ἀγαθά, κι ἔπειτα τά ἔκοψε κι ἄρχισε νά δίνει τά κομμάτια στούς μαθητές του γιά νά τά προσφέρουν. Κι αὐτοί τά πρόσφεραν στό πεινασμένο πλῆθος τοῦ λαοῦ.

7 Εἶχαν καί λίγα ψαράκια. Κι ἀφοῦ τά εὐλόγησε, εἶπε νά τά προσφέρουν κι αὐτά.

8 Κι ἔφαγαν ὅλοι καί χόρτασαν, καί μάζεψαν τά περισσεύματα ἀπό τά κομμάτια ἑπτά μεγάλα κοφίνια.

9 Ἐκεῖνοι πού ἔφαγαν ἦταν περίπου τέσσερις χιλιάδες. Κι ἀφοῦ ἔφαγαν, τούς ἔστειλε στά σπίτια τους.

10 Κι ἀμέσως μπῆκε στό πλοῖο μαζί μέ τούς μαθητές του καί ἦλθε στά μέρη Δαλμανουθά, πού γειτονεύουν μέ τή Μαγδαλά.