Κραυγὴ πόνου ἀπὸ τὸ Ἅγιον Ὄρος γιὰ τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν

iviron

Ἡ παρέμβαση τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος τοῦ Ἁγίου Ὄρους κατέφερε καίριο χτύπημα στὴν ἐπιμονὴ τῶν συντακτῶν τοῦ νέου Προγράμματος Σπουδῶν τοῦ Μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν, ἐπιμονὴ νὰ μὴ δέχονται τὴν κριτικὴ ποὺ ἀσκεῖται στὸ ἀντορθόδοξο Πρόγραμμα.

Δὲν πρόκειται πιὰ γιὰ μεμονωμένες φωνὲς Ἁγιορειτῶν πατέρων, ὅπως αὐτὲς τοῦ Καθηγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Γρηγορίου π. Γεωργίου καὶ τοῦ Προηγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἰβήρων π. Βασιλείου, ἀλλὰ γιὰ καταδίκη τοῦ νέου Προγράμματος ἀπὸ τὸ σύνολο τῶν εἴκοσι Ἱερῶν Μονῶν τοῦ Ἁγίου Ὄρους.

Μὲ ἐπιστολή της τὴν 3η Δεκεμβρίου πρὸς τὴν Ἱερὰ Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἡ Ἱερὰ Κοινότης τοῦ Ἁγίου Ὄρους ὑψώνει φωνὴ πόνου καὶ ἀγωνίας γιὰ τὴ διαστροφὴ ποὺ ὑφίσταται τὸ Μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν μὲ τὸ πιλοτικῶς διδασκόμενο νέο Πρόγραμμα Σπουδῶν.

Στὴν ἐπιστολὴ αὐτή, ποὺ συνυπογράφουν «ἅπαντες οἱ ἐν τῇ κοινῇ Συνάξει Ἀντιπρόσωποι καὶ Προϊστάμενοι τῶν εἴκοσιν Ἱερῶν Μονῶν τοῦ Ἁγίου Ὄρους Ἄθω», τονίζεται ὅτι σκοπὸς τοῦ Μαθήματος «δέον νὰ εἶναι οὐχὶ ἡ μετάδοσις ξηρῶν καὶ ἀποσπασματικῶν γνώσεων καὶ ἡ προσφορὰ εἰς τὴν ἄωρον ἡλικίαν τῶν μικρῶν ἑλληνοπαίδων σωρείας ἑτεροκλήτων θρησκευτικῶν παραστάσεων, συμβόλων, πεποιθήσεων καὶ πρακτικῶν, ἀλλὰ ἡ μεταλαμπάδευσις εἰς τὰς ψυχὰς τῶν νέων τοῦ πληρώματος τῆς ζωῆς καὶ τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ»…

«Ποῖος ἀρύεται τὸ δικαίωμα ἀκυρώσεως τῆς Παιδείας τοῦ Γένους;», ρωτοῦν μὲ ἀγωνία οἱ Ἁγιορεῖτες Πατέρες… καὶ συνεχίζουν: «Δυστυχῶς διαπιστοῦται ὅτι, μὲ πρόσχημα τὴν ἀποφυγὴν τοῦ ‘‘δογ ματισμοῦ’’ ἢ τοῦ ‘‘κατηχητισμοῦ’’ ἢ τῶν ‘‘ἀγκυλώσεων τοῦ παρελθόντος’’ εἰς τὸ σχολεῖον τῆς δῆθεν πολυπολιτισμικῆς νέας ἑλληνικῆς κοινωνίας, ἐπιχειρεῖται ἡ μετατροπὴ τοῦ Μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν εἰς γνωσιακόν – θρησκειολογικόν. Φρονοῦμεν ὅτι τὸ Μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν θὰ ἔδει νὰ εἶναι ὁμολογιακὸν διὰ νὰ εἶναι ἀνοικτόν, εἰδάλλως θὰ εἶναι “φυλακή”».

«Εἰδάλλως θὰ εἶναι “φυλακή”»! Συγκλονιστικὸς ὁ λόγος τῶν Ἁγιορει τῶν Πατέρων. Διότι πράγματι μάθημα – φυλακὴ ἐπιχειροῦν νὰ δημιουργήσουν οἱ συντάκτες τοῦ νέου Προγράμματος Σπουδῶν.

Μάθημα ποὺ θὰ φυλακίζει τὰ παιδιὰ στὸ κατασκότεινο ὑγρὸ κάτεργο τῆς δαιμονικῆς Πανθρησκείας.