Δευτέρα 19 Νοεμβρίου 2012

aggeloi

Ἀπόστολος:
ἡμέρας, Δευτ. κε΄ ἑβδ. ἐπιστ. (Β΄ Θεσ. α΄ 1-10)·

1 Παῦλος καὶ Σιλουανὸς καὶ Τιμόθεος τῇ ἐκκλησίᾳ
Θεσσαλονικέων ἐν Θεῷ πατρὶ ἡμῶν καὶ Κυρίῳ Ἰησοῦ Χριστῷ·

2 χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ Θεοῦ πατρὸς ἡμῶν καὶ
Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ.

3 Εὐχαριστεῖν ὀφείλομεν τῷ Θεῷ πάντοτε περὶ ὑμῶν,
ἀδελφοί, καθὼς ἄξιόν ἐστιν, ὅτι ὑπεραυξάνει ἡ πίστις ὑμῶν καὶ πλεονάζει ἡ ἀγάπη
ἑνὸς ἑκάστου πάντων ὑμῶν εἰς ἀλλήλους,

4 ὥστε ἡμᾶς αὐτοὺς ἐν ὑμῖν καυχᾶσθαι ἐν ταῖς
ἐκκλησίαις τοῦ Θεοῦ ὑπὲρ τῆς ὑπομονῆς ὑμῶν καὶ πίστεως ἐν πᾶσι τοῖς διωγμοῖς
ὑμῶν καὶ ταῖς θλίψεσιν αἷς ἀνέχεσθε,

5 ἔνδειγμα τῆς δικαίας κρίσεως τοῦ Θεοῦ, εἰς τὸ
καταξιωθῆναι ὑμᾶς τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ, ὑπὲρ ἧς καὶ πάσχετε,

6 εἴπερ δίκαιον παρὰ Θεῷ ἀνταποδοῦναι τοῖς θλίβουσιν
ὑμᾶς θλῖψιν

7 καὶ ὑμῖν τοῖς θλιβομένοις ἄνεσιν μεθ’ ἡμῶν ἐν τῇ
ἀποκαλύψει τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ ἀπ’ οὐρανοῦ μετ’ ἀγγέλων δυνάμεως αὐτοῦ

8 ἐν πυρὶ φλογός, διδόντος ἐκδίκησιν τοῖς μὴ εἰδόσι
Θεὸν καὶ τοῖς μὴ ὑπακούουσι τῷ εὐαγγελίῳ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ,

9 οἵτινες δίκην τίσουσιν ὄλεθρον αἰώνιον ἀπὸ προσώπου
τοῦ Κυρίου καὶ ἀπὸ τῆς δόξης τῆς ἰσχύος αὐτοῦ,

10 ὅταν ἔλθῃ ἐνδοξασθῆναι ἐν τοῖς ἁγίοις αὐτοῦ καὶ
θαυμασθῆναι ἐν πᾶσι τοῖς πιστεύσασιν, ὅτι ἐπιστεύθη τὸ μαρτύριον ἡμῶν ἐφ’ ὑμᾶς,
ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ.

Ἑρμηνεία
Π.Ν. Τρεμπέλα

1 Ὁ Παῦλος καί ὁ Σιλουανός καί ὁ Τιμόθεος γράφουμε τήν
ἐπιστολή αὐτή στήν Ἐκκλησία τῶν Θεσσαλονικέων, ἡ ὁποία βρίσκεται σέ κοινωνία μέ
τόν Θεό Πατέρα μας καί τόν Κύριο Ἰησοῦ Χριστό. 

2 Σᾶς εὐχόμαστε νά ἔχετε χάρη καί εἰρήνη ἀπό τόν Θεό
Πατέρα μας καί ἀπό τόν Κύριο Ἰησοῦ Χριστό.

3 Ἔχουμε χρέος νά εὐχαριστοῦμε τόν Θεό πάντοτε γιά
σᾶς, ἀδελφοί, ὅπως εἶναι ἄξιο καί δίκαιο. Καί εἶναι ἄξιο νά τόν εὐχαριστοῦμε,
διότι ἡ πίστη σας αὐξάνει καί προοδεύει σέ μεγάλο βαθμό, καί ἡ ἀγάπη πού
δείχνει ὁ καθένας ξεχωριστά ἀπ’ ὅλους σας πρός τούς ἄλλους πλεονάζει.

4 Καί εἶναι τόσο μεγάλη ἡ πίστη καί ἡ ἀγάπη σας, ὥστε
κι ἐμεῖς οἱ ἴδιοι νά καυχόμαστε γιά σᾶς στίς Ἐκκλησίες τοῦ Θεοῦ γιά τήν ὑπομονή
καί τήν πίστη πού δείχνετε σ’ ὅλους τούς διωγμούς σας καί τίς θλίψεις πού
ὑποφέρετε μέ τόση καρτερικότητα.

5 Καί οἱ θλίψεις σας αὐτές εἶναι μιά φανερή ἀπόδειξη
τῆς δίκαιης κρίσεως τοῦ Θεοῦ, ὁ ὁποῖος τίς ἐπιτρέπει γιά νά ἀναδειχθεῖτε ἄξιοι
τῆς βασιλείας του, γιά τήν ὁποία ὑποφέρετε τά παθήματα αὐτά.

6 Θά ἀξιωθεῖτε πράγματι μέ τά παθήματα αὐτά νά
κληρονομήσετε τή βασιλεία τοῦ Θεοῦ, ἀφοῦ εἶναι δίκαιο βέβαια γιά τόν Θεό νά
ἀνταποδώσει θλίψη σ’ ὅσους σᾶς θλίβουν,

7 καί νά ἀναπαύσει ἀπό τίς θλίψεις αὐτές κι ἐσᾶς πού θλίβεσθε
ἀλλά κι ἐμᾶς. Τήν ἀνάπαυση αὐτή ὅμως θά τήν ἀπολαύσουμε ὅλοι μαζί, ὅταν θά
ἀποκαλυφθεῖ ὁ Κύριος Ἰησοῦς ἀπό τόν οὐρανό μαζί μέ τούς ἀγγέλους, πού εἶναι
ὄργανα τῆς δυνάμεώς του.  

8 Καί θά φανερωθεῖ τότε ὁ Κύριος μέ πύρινη φλόγα, πού
θά κατακαίει βέβαια τήν ἁμαρτία, θά λαμπρύνει ὅμως καί τήν ἀρετή. Καί θά
τιμωρήσει ὅσους ἑκουσίως δέν ἀναγνω­ρίζουν καί δέν σέβονται τόν Θεό, καθώς καί
ὅσους δέν ὑπακοῦνε στό Εὐαγγέλιο τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ.

9 Αὐτοί θά τιμωρηθοῦν μέ αἰώνιο ἐξολοθρεμό μακριά ἀπό
τό πρόσωπο τοῦ Κυρίου καί τήν ἔνδοξη δύναμή του,

10 ὅταν θά ἔλθει νά δοξασθεῖ μαζί μέ τούς ἁγίους του
καί νά θαυμασθεῖ ἀνάμεσα σέ ὅλους ὅσους τόν πίστεψαν. Θά θαυμασθεῖ καί θά
δοξασθεῖ ὁ Χριστός ἀπό ὅλους καί μαζί μέ ὅλους τούς ἁγίους καί τούς πιστούς,
διότι ἔγινε πιστευτή ἡ μαρτυρία πού σᾶς δώσαμε γι’ αὐτόν. Ὅλοι οἱ πιστοί χάρη
στήν πίστη τους αὐτή θά ἀπολαύσουν ἐκεῖ τά θαυμαστά ἀγαθά τοῦ Θεοῦ. Καί γι’
αὐτά τά ἀγαθά τήν ἡμέρα ἐκείνη θά δοξάζουν τόν Κύριο ὅλοι ὅσοι θά τά
κληρονομήσουν.