Τρίτη 20 Νοεμβρίου 2012

ag_prodromos

Ἀπό­στο­λος: ἡμέρας, Τρ. κε΄ ἑβδ. ἐπιστ. (Β΄ Θεσ. α΄10-β΄ 2)·

10 ὅταν
ἔλθῃ ἐνδοξασθῆναι ἐν τοῖς ἁγίοις αὐτοῦ καὶ θαυμασθῆναι ἐν πᾶσι τοῖς
πιστεύσασιν, ὅτι ἐπιστεύθη τὸ μαρτύριον ἡμῶν ἐφ’ ὑμᾶς, ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ.

11 εἰς ὃ
καὶ προσευχόμεθα πάντοτε περὶ ὑμῶν, ἵνα ὑμᾶς ἀξιώσῃ τῆς κλήσεως ὁ Θεὸς ἡμῶν καὶ
πληρώσῃ πᾶσαν εὐδοκίαν ἀγαθωσύνης καὶ ἔργον πίστεως ἐν δυνάμει,

12 ὅπως
ἐνδοξασθῇ τὸ ὄνομα τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐν ὑμῖν, καὶ ὑμεῖς ἐν αὐτῷ,
κατὰ τὴν χάριν τοῦ Θεοῦ ἡμῶν καὶ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ.

1 Ἐρωτῶμεν
δὲ ὑμᾶς, ἀδελφοί, ὑπὲρ τῆς παρουσίας τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ ἡμῶν ἐπισυναγωγῆς
ἐπ’ αὐτόν,

2 εἰς τὸ
μὴ ταχέως σαλευθῆναι ὑμᾶς ἀπὸ τοῦ νοὸς μήτε θροεῖσθαι μήτε διὰ πνεύματος μήτε
διὰ λόγου μήτε δι’ ἐπιστολῆς ὡς δι’ ἡμῶν, ὡς ὅτι ἐνέστηκεν ἡ ἡμέρα τοῦ Χριστοῦ.

Ἑρμηνεία
Π.Ν. Τρεμπέλα

10 ὅταν
θά ἔλθει νά δοξασθεῖ μαζί μέ τούς ἁγίους του καί νά θαυμασθεῖ ἀνάμεσα σέ ὅλους
ὅσους τόν πίστεψαν. Θά θαυμασθεῖ καί θά δοξασθεῖ ὁ Χριστός ἀπό ὅλους καί μαζί
μέ ὅλους τούς ἁγίους καί τούς πιστούς, διότι ἔγινε πιστευτή ἡ μαρτυρία πού σᾶς
δώσαμε γι’ αὐτόν. Ὅλοι οἱ πιστοί χάρη στήν πίστη τους αὐτή θά ἀπολαύσουν ἐκεῖ
τά θαυμαστά ἀγαθά τοῦ Θεοῦ. Καί γι’ αὐτά τά ἀγαθά τήν ἡμέρα ἐκείνη θά δοξάζουν
τόν Κύριο ὅλοι ὅσοι θά τά κληρονομήσουν.

11 Γι’
αὐτό λοιπόν καί προσευχόμαστε πάντοτε γιά σᾶς. Προσευχόμαστε δηλαδή νά σᾶς
ἀναδείξει ὁ Θεός μας ἄξιους τῆς κλήσεως πού σᾶς ἔκανε, καί νά ἐκπληρώσει κάθε
καλή διάθεση καί θέληση τῆς ἀγαθῆς καρδιᾶς σας, ὅπως καί κάθε ἔργο πού ἐμπνέει
καί δημιουργεῖ ἡ πίστη. Καί νά τά ἐκπληρώσει μέ τή δύναμή του,   

12 γιά
νά δοξασθεῖ τό ὄνομα τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ μέ τά λαμπρά ἔργα τῆς ἀρετῆς
σας, καί νά δοξασθεῖτε κι ἐσεῖς ἑνωμένοι μ’ αὐτόν, σύμφωνα μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ
μας καί τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Αδελφοί,
σχετικά μέ τή δευτέρα παρουσία τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ καί τή σύναξή μας
κοντά του, σᾶς παρακαλοῦμε

2 νά μή
σαλευθεῖτε εὔκολα καί ἐπιπόλαια χάνοντας τήν ψυχραιμία τῶν σκέψεών σας. Καί μήν
ἀφήνετε νά σᾶς ἀναστατώνουν καί νά σᾶς ἀνησυχοῦν ὅσοι ἐπικαλοῦνται κάποιο δῆθεν
προφητικό χάρισμα, ἤ λόγο ἤ ἐπιστολή, καί ἰσχυρίζονται ὅτι τάχα αὐτά
προέρχονται ἀπό μᾶς καί δῆθεν σᾶς ἐνημερώνουμε ὅτι ἔφθασε ἡ ἡμέρα τοῦ
Χριστοῦ.