Δευτέρα 5 Νοεμβρίου 2012

aggeloi

Ἀπόστολος:
ἡμέρας, Δευτ. κγ΄ ἑβδ. ἐπιστ. (Α΄ Θεσ. α΄ 1-5)·

Παῦλος καὶ Σιλουανὸς καὶ Τιμόθεος τῇ ἐκκλησίᾳ
Θεσσαλονικέων ἐν Θεῷ πατρὶ καὶ Κυρίῳ Ἰησοῦ Χριστῷ· χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ
Θεοῦ πατρὸς ἡμῶν καὶ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ.

2 Εὐχαριστοῦμεν τῷ Θεῷ πάντοτε περὶ πάντων ὑμῶν μνείαν
ὑμῶν ποιούμενοι ἐπὶ τῶν προσευχῶν ἡμῶν,

3 ἀδιαλείπτως μνημονεύοντες ὑμῶν τοῦ ἔργου τῆς πίστεως
καὶ τοῦ κόπου τῆς ἀγάπης καὶ τῆς ὑπομονῆς τῆς ἐλπίδος τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ
Χριστοῦ

ἔμπροσθεν τοῦ Θεοῦ καὶ πατρὸς ἡμῶν,

4 εἰδότες, ἀδελφοὶ ἠγαπημένοι ὑπὸ Θεοῦ, τὴν ἐκλογὴν
ὑμῶν,

5 ὅτι τὸ εὐαγγέλιον ἡμῶν  οὐκ ἐγενήθη εἰς ὑμᾶς ἐν λόγῳ μόνον, ἀλλὰ καὶ
ἐν δυνάμει καὶ ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ καὶ ἐν πληροφορίᾳ πολλῇ, καθὼς οἴδατε οἷοι
ἐγενήθημεν ἐν ὑμῖν δι’ ὑμᾶς·

Ἑρμηνεία
Π.Ν. Τρεμπέλα

1 Ὁ Παῦλος καί ὁ Σιλουανός καί ὁ Τιμόθεος γράφουμε τήν
ἐπιστολή αὐτή πρός τήν Ἐκκλησία τῶν Θεσσαλονικέων, πού εἶναι ἑνωμένη μέ τόν Θεό
Πατέρα καί τόν Κύριο Ἰησοῦ Χριστό. Σᾶς εὐχόμαστε νά εἶναι σέ σᾶς ἡ χάρις καί ἡ
εἰρήνη ἀπό τόν Θεό Πατέρα μας καί ἀπό τόν Κύριο Ἰησοῦ Χριστό.

2 Εὐχαριστοῦμε πάντοτε τόν Θεό γιά τίς πνευματικές
προόδους ὅλων σας, κάθε φορά πού σᾶς θυμόμαστε στίς προσευχές μας.

3 Δέν ξεχνοῦμε ποτέ, ἀλλά θυμόμαστε ἀκατάπαυστα τό
ἔργο πού ἀποτελεῖ καρπό τῆς πίστεώς σας, καί τόν κόπο στόν ὁποῖο ὑποβληθήκατε
ἐξαιτίας τῆς ἀγάπης σας, καί τήν ὑπομονή πού σᾶς ἐνέπνευσε ἡ ἐλπίδα σας στόν
Κύριό μας Ἰησοῦ Χριστό. Καί τά θυμόμαστε ὅλα αὐτά ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ, ὁ ὁποῖος εἶναι
καί Πατέρας μας.

4 Καί τόν εὐχαριστοῦμε, διότι γνωρίζουμε, ἀδελφοί
ἀγαπημένοι ἀπό τόν Θεό, τήν ἐκλογή πού σᾶς ἔκανε.

5 Γνωρίζουμε ὅτι πράγματι εἶστε ἐκλεκτοί τοῦ Θεοῦ,
ἐπειδή τό Εὐαγγέλιο πού σᾶς κηρύξαμε δέν κηρύχθηκε μόνο μέ λόγο, ἀλλά καί μέ
δύναμη πού ἔδινε καρποφορία στό λόγο, μέ Πνεῦμα Ἅγιον, τό ὁποῖο σᾶς μετέδωσε τά
χαρίσματά του, καί μέ βεβαιότητα μεγάλη, τήν ὁποία γεννοῦσε στό ἐσωτερικό σας ἡ
χάρις τοῦ

Ἁγίου Πνεύματος. Καί ξέρετε πῶς συμπεριφερθήκαμε
ἀνάμεσά σας γιά νά σᾶς ὠφελήσουμε.