Τρίτη 6 Νοεμβρίου 2012

ag_prodromos

Ἀπόστολος: ἡμέρας, Τρ. κγ΄ ἑβδ. ἐπιστ. (Α΄ Θεσ. α΄
6-10)·

6 καὶ ὑμεῖς μιμηταὶ ἡμῶν ἐγενήθητε καὶ τοῦ Κυρίου
δεξάμενοι τὸν λόγον ἐν θλίψει πολλῇ μετὰ χαρᾶς Πνεύματος Ἁγίου,

7 ὥστε γενέσθαι ὑμᾶς τύπους πᾶσι τοῖς πιστεύουσιν ἐν
τῇ Μακεδονίᾳ καὶ ἐν τῇ Ἀχαΐᾳ.

8 ἀφ’ ὑμῶν γὰρ ἐξήχηται ὁ λόγος τοῦ Κυρίου· οὐ μόνον
ἐν τῇ Μακεδονίᾳ καὶ ἐν τῇ Ἀχαΐᾳ, ἀλλὰ καὶ ἐν παντὶ τόπῳ ἡ πίστις ὑμῶν ἡ πρὸς
τὸν Θεὸν ἐξελήλυθεν, ὥστε μὴ χρείαν ἡμᾶς ἔχειν λαλεῖν τι·

9 αὐτοὶ γὰρ περὶ ἡμῶν ἀπαγγέλλουσιν ὁποίαν εἴσοδον
ἔσχομεν πρὸς ὑμᾶς, καὶ πῶς ἐπεστρέψατε πρὸς τὸν Θεὸν ἀπὸ τῶν εἰδώλων δουλεύειν
Θεῷ ζῶντι καὶ ἀληθινῷ,

10 καὶ ἀναμένειν τὸν υἱὸν αὐτοῦ ἐκ τῶν οὐρανῶν, ὃν
ἤγειρεν ἐκ τῶν νεκρῶν, Ἰησοῦν τὸν ρυόμενον ἡμᾶς ἀπὸ τῆς ὀργῆς τῆς ἐρχομένης.

Ἑρμηνεία
Π.Ν. Τρεμπέλα

6 Ἀλλά ἡ ἐκλογή σας ἀπό τόν Θεό φαίνεται καί ἀπό τή
συμπεριφορά πού δείξατε. Κι ἐσεῖς δηλαδή γίνατε μιμητές μας καί μιμητές τοῦ
Κυρίου. Διότι δεχθήκατε τό λόγο τοῦ Εὐαγγελίου μέσα σέ μεγάλη θλίψη, πού σᾶς τή
δημιουργοῦσαν οἱ διωγμοί τῶν συμπολιτῶν σας πού δέν πίστεψαν. Καί τόν δεχθήκατε
μέ τή χαρά πού δημιουργοῦσε στίς καρδιές σας τό Ἅγιον Πνεῦμα.

7 Τόσο πολύ μιμηθήκατε ἐμᾶς καί τόν Κύριο, ὥστε νά
γίνετε ἐσεῖς τύπος καί παράδειγμα σ’ ὅλους τούς πιστούς τῆς Μακεδονίας καί τῆς
Ἀχαΐας.

8 Γίνατε παράδειγμα σ’ ὅλους αὐτούς, διότι ἀπό σᾶς καί
ἀπό τήν πόλη σας ἔχει διασαλπισθεῖ ὁ λόγος τοῦ Κυρίου ὄχι μόνο στή Μακεδονία
καί τήν Ἀχαΐα, ἀλλά καί σέ κάθε τόπο ἔχει διαδοθεῖ καί ἔχει φθάσει ἡ φήμη τῆς
πίστεώς σας στό Θεό, ὥστε νά μήν ἔχουμε ἐμεῖς ἀνάγκη νά ποῦμε τίποτε γι’ αὐτήν.

9 Διότι αὐτοί οἱ ἴδιοι διηγοῦνται γιά μᾶς κάτω ἀπό
ποιές ἐπικίνδυνες περιστάσεις ἤλθαμε σέ σᾶς καί πῶς ἐσεῖς, παρά τούς κινδύνους
καί τίς ἀπειλές ἐκεῖνες πού δεχθήκατε, μέ ὅλη σας τήν καρδιά ἐγκαταλείψατε τά
εἴδωλα καί ἐπιστρέψατε στόν ἀληθινό Θεό, γιά νά ὑπηρετεῖτε καί νά λατρεύετε ὄχι
ἄψυχα εἴδωλα ἀλλά τόν ζωντανό καί ἀληθινό Θεό,

10 καί γιά νά περιμένετε ἀπό τούς οὐρανούς τόν Υἱό
του, πού τόν ἀνέστησε ἀπό τούς νεκρούς, δηλαδή τόν Ἰησοῦ Χριστό. Αὐτός θά μᾶς
γλυτώσει ἀπό τήν ὀργή πού πρόκειται νά ἔλθει κατά τήν ἔσχατη Κρίση.