«Τάγματα θανάτου ἐξοντώνουν Ἑλληνορθόδοξους»!

106501-120920022300-islam-protest-0920-01-horizontal-gallery

Καθὼς συνεχίζεται μὲ ἀμείωτη ἔνταση ἡ ἐξέγερση τῶν ἰσλαμιστῶν ἐναντίον τοῦ καθεστῶτος ποὺ κυβερνᾶ ἐπὶ δεκαετίες τὴ Συρία, ἔρχονται στὸ φῶς τῆς δημοσιότητος συνταρακτικὲς ἀποκαλύψεις ὅπως αὐτές: «Στελέχη τῆς συριακῆς ἀντιπολίτευσης παραδέχθηκαν ὅτι ἡ CIA ἐλέγχει τό σύνολο τῆς ροῆς τῶν ὅπλων καί τῶν ἐφοδίων ποὺ κατευθύνονται στὶς δυνάμεις τῶν ἰσλαμιστῶν ἀνταρτῶν
στὴ Συρία καὶ γενικότερα ὅτι ἡ ἐξέγερση εἶναι ὑπὸ τὸν ἔλεγχο μυστικῶν ὑπηρεσιῶν ὄχι μόνο τῶν ΗΠΑ, ἀλλὰ καὶ τῆς Βρετανίας, τῆς Σαουδικῆς Ἀραβίας, τοῦ Ἰσραὴλ καὶ τῆς Γαλλίας.

Κατ’ αὐτὸ τὸν τρόπο ἡ ἐν συνεχείᾳ παραδοχὴ τῶν ἰσλαμιστῶν ὅτι ἔχουν δημιουργήσει Τάγματα θανάτου ποὺ ἐξοντώνουν Χριστιανούς, ἀποτελεῖ ὄνειδος γιὰ τὰ δῆθεν ‘‘χριστιανικὰ κράτη’’ ποὺ βλέπουν νὰ σφάζονται οἱ ὁμόθρησκοί τους, κυρίως Ἑλληνορθόδοξοι».

Σὲ ἀνταπόκριση τοῦ γερμανικοῦ περιοδικοῦ «Der Spiegel» ἀπὸ τὴ Βηρυττὸ «ἀποκαλύπτεται ἡ ὕπαρξη μιᾶς ‘‘Ταξιαρχίας δημίων’’ μεταξὺ τῶν ἀνταρτῶν, ποὺ ἔχουν ἀναλάβει τὸ ἔργο τῆς ἐκτέλεσης τῶν ἐχθρῶν τῆς ἐξέγερσης (…).

Ἕνας ἀξιωματικὸς τῆς ‘‘Ταξιαρχίας δημίων’’ (…) ὑποστήριξε ὅτι μόνο ἡ μονάδα του ἔχει ἐκτελέσει» μερικὲς ἑκατοντάδες Χριστιανοὺς πολίτες μέσα στὸ 2011.

Ἀλλὰ καὶ ἡ γνωστὴ μὴ κυβερνητικὴ ὀργάνωση «Παρατηρητήριο Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων» μίλησε πρόσφατα γιὰ «βασανιστήρια, ἐκτελέσεις καὶ ἀκρωτηριασμοὺς ποὺ διαπράττουν ἔνοπλες ὁμάδες κατὰ τῶν χριστιανικῶν πληθυσμῶν τῆς Συρίας» («DefenceNet» 16-8-2012).

Οἱ παραπάνω ἀποκαλύψεις εἶναι πράγματι φρικιαστικὲς καὶ ξυπνοῦν ἐφιαλτικὲς μνῆμες περασμένων αἰώνων, ὅταν τὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα δὲν ἦταν κατοχυρωμένα μὲ συνταγματικὲς διατάξεις καὶ διεθνεῖς συμβάσεις. Ἀκόμη πιὸ φρικτὲς εἰκόνες ἀπὸ βασανισμοὺς καὶ δολοφονίες ἀνυπεράσπιστων πολιτῶν ἐκ μέρους φανατικῶν ἰσλαμιστῶν (στὴ Συρία ἢ καὶ ἄλλες χῶρες) κυκλοφοροῦν στὸ
Διαδίκτυο μὲ τὴ μορφὴ video, ποὺ εἶναι προσιτὰ στὸν ὁποιονδήποτε…

Τί ἔχουν λοιπὸν νὰ ἀπαντήσουν στὴ διεθνὴ κοινὴ γνώμη οἱ δῆθεν ὑπερασπιστὲς τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων, ποὺ εἶναι πασίγνωστοι ὡς ἡγέτες μεγάλων δυνάμεων, ὅπως τῆς Ἀμερικῆς, τῆς Βρετανίας ἢ τῆς Γαλλίας; Πῶς θὰ ἀντιδράσουν οἱ πρωταγωνιστὲς τῶν διαθρησκειακῶν διαλόγων ποὺ διοργανώνονται τὰ τελευταῖα χρόνια στὸ ὄνομα τῆς εἰρήνης καὶ τῆς δικαιοσύνης; Ἐμεῖς τουλάχιστον ἂς προσευχόμαστε θερμὰ στὸν παντοδύναμο Κύριο καὶ Θεό μας, ὁ Ὁποῖος εἶναι
ὁ ἀληθινὸς προστάτης τῶν ἀνυπεράσπιστων ἀδελφῶν μας ποὺ ἀδικοῦνται σκληρὰ καὶ
ἀπάνθρωπα!

Ὠφελεῖ καὶ τὴν ὑγεία μας Μιὰ ἔρευνα ποὺ διεξήχθη τελευταῖα ἀπὸ τὸ Πανεπιστήμιο τοῦ Μιζούρι τῶν
Ἡνωμένων Πολιτειῶν τῆς Ἀμερικῆς καὶ τῆς ὁποίας τὰ ἀποτελέσματα δημοσιεύθηκαν τελευταῖα στὸν ἡμερήσιο Τύπο (24-8-12) τονίζει ὅτι ὁ δεσμὸς ἑνὸς ἀνθρώπου μὲ τὴ θρησκεία εἶναι ἱκανὸς νὰ τονώσει τὴν πνευματική του ὑγεία. Οἱ θρησκευόμενοι ἄνθρωποι, ἐπισημαίνει ἡ ἔρευνα, ἔχουν
πιὸ καλὴ πνευματικὴ ὑγεία συγκριτικὰ μὲ τοὺς μὴ θρησκευόμενους, καὶ οἱ ἰατροὶ μποροῦν νὰ ὠφεληθοῦν ἀπὸ αὐτὸ τὸ πλεονέκτημα καὶ νὰ διαμορφώνουν ἀναλόγως τὴν ἀγωγή τους πρὸς τοὺς ἀσθενεῖς τους.
«Ἡ πνευματικὴ ὑγεία ἀνθρώπων οἱ ὁποῖοι ἀναρρώνουν ἀπὸ διάφορες ἰατρικὲς παθήσεις, ὅπως εἶναι ὁ καρκίνος, ἐγκεφαλικό, τραυματισμοὶ νωτιαίου μυελοῦ καὶ τοῦ ἐγκεφάλου, σχολιάζει ὁ ἐπικεφαλῆς καθηγητὴς Ντὰν Κοέν, φαίνεται νὰ σχετίζεται σὲ μεγάλο βαθμὸ μὲ τὶς θετικὲς θρησκευτικὲς πεποιθήσεις καὶ εἰδικῶς μὲ τὴν ὑποστήριξη τῆς Ἐκκλησίας».

Ἡ φωνὴ αὐτὴ τῆς ἰατρικῆς ἐπιστήμης, ποὺ ἦλθε ὡς συμπέρασμα ἐρευνῶν, ἐξετάσεων καὶ πειραμάτων, εἶναι μία διαρκὴς ἐμπειρία στὸν χῶρο τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας μας. Μὲ τὸ ἱερὸ Μυστήριο τοῦ Εὐχελαίου καὶ μὲ τὶς ἄλλες ἱερὲς Ἀκολουθίες της ἡ Ἐκκλησία μας, ὡς φιλόστοργη Μητέρα, εὔχεται «ὑπὲρ ὑγείας καὶ σωτηρίας», τῶν πνευματικῶν τέκνων της, τῶν πιστῶν μελῶν της, στὸν Ἰατρὸ τῶν ψυχῶν καὶ τῶν σωμάτων μας, τὸν Κύριο Ἰησοῦ Χριστό· καὶ ἐπηρεάζεται ἔτσι ἡ ψυχοσωματικὴ κατάστασή μας καὶ τονώνεται ἡ πίστη μας.

Γεγονὸς πάντως βεβαιωμένο εἶναι ὅτι ὁ θρησκευόμενος ἄνθρωπος δὲν χάνει ποτέ.

Στὶς δύσκολες ὧρες τοῦ πόνου καὶ τῶν ὅποιων ἀσθενειῶν του ἡ θερμὴ σχέση του μὲ τὸν Θεὸ τὸν βοηθεῖ νὰ διατηρεῖ τὴν ψυχική του ὑγεία καὶ νὰ ἀντιμετωπίζει φυσιολογικὰ, ὑπομονητικὰ καὶ ἡρωικὰ
τὴν κάθε βλάβη τῆς ὑγείας του.