Τετάρτη 31 Ὀκτωβρίου 2012

 ag_panagia

Ἀπόστολος:
ἡμέρας, Τετ. κβ΄ ἑβδ. ἐπιστ. (Κολασ. γ΄ 17-δ΄ 1)·

17 καὶ πᾶν ὅ,τι ἂν ποιῆτε ἐν λόγῳ ἢ ἐν ἔργῳ, πάντα ἐν
ὀνόματι Κυρίου Ἰησοῦ, εὐχαριστοῦντες τῷ Θεῷ καὶ πατρὶ δι’ αὐτοῦ.

18 Αἱ γυναῖκες ὑποτάσσεσθε τοῖς ἀνδράσιν, ὡς ἀνῆκεν ἐν
Κυρίῳ.

19 Οἱ ἄνδρες ἀγαπᾶτε τὰς γυναῖκας καὶ μὴ πικραίνεσθε
πρὸς αὐτάς.

20 Τὰ τέκνα ὑπακούετε τοῖς γονεῦσι κατὰ πάντα· τοῦτο
γάρ ἐστιν εὐάρεστον τῷ Κυρίῳ.

21 Οἱ πατέρες μὴ ἐρεθίζετε τὰ τέκνα ὑμῶν, ἵνα μὴ ἀθυμῶσιν.

22 Οἱ δοῦλοι ὑπακούετε κατὰ πάντα τοῖς κατὰ σάρκα
κυρίοις, μὴ ἐν ὀφθαλμοδουλίαις, ὡς ἀνθρωπάρεσκοι, ἀλλ’ ἐν ἁπλότητι καρδίας,
φοβούμενοι τὸν Θεόν.

23 καὶ πᾶν ὅ,τι ἐὰν ποιῆτε, ἐκ ψυχῆς ἐργάζεσθε, ὡς τῷ
Κυρίῳ καὶ οὐκ ἀνθρώποις,

24 εἰδότες ὅτι ἀπὸ Κυρίου ἀπολήψεσθε τὴν ἀνταπόδοσιν
τῆς κληρονομίας· τῷ γὰρ Κυρίῳ Χριστῷ δουλεύετε·

25 ὁ δὲ ἀδικῶν κομιεῖται ὃ ἠδίκησε, καὶ οὐκ ἔστι
προσωποληψία.

1 Οἱ κύριοι τὸ δίκαιον καὶ τὴν ἰσότητα τοῖς δούλοις
παρέχεσθε, εἰδότες ὅτι καὶ ὑμεῖς ἔχετε Κύριον ἐν οὐρανοῖς.

Ἑρμηνεία
Π.Ν. Τρεμπέλα

17 Καί κάθε τι πού κάνετε μέ λόγο ἤ μέ ἔργο, ὅλα νά τά
κάνετε γιά νά ἀρέσετε στόν Κύριο Ἰησοῦ καί γιά τή δική του δόξα, εὐχαριστώντας
μέσῳ αὐτοῦ τόν Θεό καί Πατέρα, πού τόσο πολύ μᾶς ἀγάπησε.

18 Οἱ γυναῖκες νά ὑποτάσσεστε στούς ἄνδρες σας, ὅπως
ἁρμόζει σέ ἀνθρώπους πού σχετίζονται στενά μέ τόν Κύριο.

19 Οἱ ἄνδρες νά ἀγαπᾶτε τίς γυναῖκες σας καί νά
μή  φέρεσθε σ’ αὐτές μέ σκληρότητα καί
τίς πικραίνετε.

20 Τά παιδιά νά ὑπακοῦτε στούς γονεῖς σας σέ ὅλα,
διότι αὐτό εἶναι ἀρεστό στόν Κύριο.

21 Οἱ πατέρες νά μήν ἐρεθίζετε τά παιδιά σας, γιά νά
μή χάνουν τό θάρρος τους καί ἀπελπίζονται.

22 Οἱ δοῦλοι νά ὑπακοῦτε σέ ὅλα στούς κατά σάρκα
κυρίους σας, ὄχι μόνο ὅταν τά μάτια τῶν κυρίων σᾶς βλέπουν, σάν ἐκείνους πού
δουλεύουν γιά τά μάτια τῶν ἄλλων· ὄχι σάν ἀνθρωπάρεσκοι, ἀλλά μέ εἰλικρίνεια
καρδιᾶς καί μέ φόβο Θεοῦ.

23 Καί κάθε τι πού κάνετε, νά τό ἐργάζεσθε πρόθυμα καί
μέ τήν καρδιά σας, σάν νά τό κάνετε γιά τόν Κύριο καί ὄχι γιά τούς ἀνθρώπους.

24 Καί νά ξέρετε ὅτι ἀπό τόν Κύριο θά ἀπολαύσετε τήν
ἀνταμοιβή, δηλαδή τήν κληρονομιά τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν. Διότι ὑπηρετεῖτε
τόν Κύριο Ἰησοῦ Χριστό.

25 Καί γιά τίς ἀδικίες πού γίνονται σέ βάρος τῶν
δούλων, ἄς μήν ξεχνᾶ κάθε ἄδικος κύριος ὅτι ὅποιος ἀδικεῖ θά λάβει τήν
ἀντίστοιχη τιμωρία καί ἀνταπόδοση τῆς ἀδικίας πού ἔκανε. Διότι ὁ Θεός δέν κάνει
διακρίσεις ἀνάμεσα σέ πρόσωπα καί δέν χαρίζεται σέ κανέναν.

1 Οἱ κύριοι νά δίνετε στούς δούλους σας ὅ,τι εἶναι
δίκαιο καί νά τούς ἀνταμείβετε ἀνάλογα μέ τούς κόπους τους. Μήν ξεχνᾶτε ὅτι κι
ἐσεῖς ἔχετε Κύριο στούς οὐρανούς.