Τρίτη 30 Ὀκτωβρίου 2012

ag_prodromos

Ἀπόστολος:
ἡμέρας, Τρ. κβ΄ ἑβδ. ἐπιστ. (Κολασ. β΄ 20-γ΄ 3)·

20 Εἰ οὖν ἀπεθάνετε σὺν τῷ Χριστῷ ἀπὸ τῶν στοιχείων
τοῦ κόσμου, τί ὡς ζῶντες ἐν κόσμῳ δογματίζεσθε,

21 μὴ ἅψῃ μηδὲ γεύσῃ μηδὲ θίγῃς ‒

22 ἅ ἐστι πάντα εἰς φθορὰν τῇ ἀποχρήσει ‒ κατὰ τὰ
ἐντάλματα καὶ διδασκαλίας τῶν ἀνθρώπων;

23 ἅτινά ἐστι λόγον μὲν ἔχοντα σοφίας ἐν ἐθελοθρησκίᾳ
καὶ ταπεινοφροσύνῃ καὶ ἀφειδίᾳ σώματος, οὐκ ἐν τιμῇ τινι πρὸς πλησμονὴν τῆς
σαρκός.

1 Εἰ οὖν συνηγέρθητε τῷ Χριστῷ, τὰ ἄνω ζητεῖτε, οὗ ὁ
Χριστός ἐστιν ἐν δεξιᾷ τοῦ Θεοῦ καθήμενος,

2 τὰ ἄνω φρονεῖτε, μὴ τὰ ἐπὶ τῆς γῆς.

3 ἀπεθάνετε γάρ, καὶ ἡ ζωὴ ὑμῶν κέκρυπται σὺν τῷ
Χριστῷ ἐν τῷ Θεῷ·

Ἑρμηνεία
Π.Ν. Τρεμπέλα

20 Ἐάν λοιπόν πεθάνατε μαζί μέ τόν Χριστό καί
ἐλευθερωθήκατε ἀπό τή στοιχειώδη καί πλανεμένη θρησκευτική διδασκαλία τοῦ
κόσμου, γιατί, σάν νά ζεῖτε ἀκόμη μέ κοσμικά ἰδανικά καί ἐνδιαφέροντα,
ἀναγκάζετε τόν ἑαυτό σας νά δεχθεῖ τέτοια δόγματα καί προστάγματα πού σᾶς λένε
οἱ ψευδοδιδάσκαλοι;

21 Σᾶς λένε λοιπόν αὐτοί: Μήν πιάσεις αὐτό, μή γευθεῖς
ἐκεῖνο, μήν ἀγγίξεις τό ἄλλο.

22 Ἀλλά αὐτά πού σᾶς ἀπαγορεύουν νά πιάνετε καί νά
γεύεσθε εἶναι ὅλα προορισμένα γιά τή φθορά, ὅταν χρησιμοποιηθοῦν καί
καταναλωθοῦν. Γιατί λοιπόν δέχεστε τέτοια δόγματα, τά ὁποῖα ἔχουν γίνει σύμφωνα
μέ τά παραγγέλματα καί τίς διδασκαλίες τῶν ἀνθρώπων;

23 Τά δόγματα αὐτά ἔχουν βέβαια τήν ἐξωτερική ἐμφάνιση
τῆς σοφίας, ἡ ὁποία ἐκδηλώνεται ὡς θρησκεία τῆς ἀρεσκείας καί θελήσεως καί
ἐπινοήσεως τῶν αἱρετικῶν αὐτῶν, καί ὡς ψευδοταπεινοφροσύνη καί περιφρόνηση καί
κακουχία τοῦ σώματος. Ὅμως ὅλα αὐτά δέν ἐπιφέρουν καμία τιμή, ἀλλά συντελοῦν
στήν ἱκανοποίηση τῶν σαρκικῶν καί ἐγωιστικῶν φρονημάτων.

Εάν λοιπόν ἀναστηθήκατε μαζί μέ τόν Χριστό στό βάπτισμα,
πρέπει νά ἐπιδιώκετε τά ἄνω, δηλαδή τά ἐπουράνια, τά ὁποῖα βρίσκονται ἐκεῖ πού
εἶναι ὁ Χριστός καθισμένος στά δεξιά τοῦ Θεοῦ.

2 Στά ἄνω, στά ἐπουράνια νά κατευθύνετε καί νά
προσηλώνετε τίς σκέψεις σας· ὄχι στά γήινα.

3 Μή σᾶς ἑλκύουν τά γήινα. Διότι μέ τό ἅγιο βάπτισμα
πεθάνατε μυστηριακῶς μαζί μέ τά παλαιά καί γήινα φρονήματά σας. Καί ἡ θεία
χάρις σᾶς ἔδωσε νέα ζωή, ἡ ὁποία εἶναι κρυμμένη μαζί μέ τόν Χριστό μέσα στούς
κόλπους τοῦ Θεοῦ, καί δέν φανερώθηκε ἀκόμη ἡ δόξα της καί ἡ μακαριότητά της.