Κυριακή 20 Νοεμβρίου 2011 Ψαλμ. μγ´(43ος) στ. 22

ag_anastasi

ΚΕΙΜΕΝΟ

 

«Οὐχὶ ὁ Θεὸς ἐκζητήσει ταῦτα; αὐτὸς γὰρ γινώσκει τὰ κρύφια τῆς καρδίας.»

 

 ΕΡΜΗΝΕΙΑ

 

          «Δέν θά ἀντελαμβάνετο τοῦτο ὁ Θεός, διά νά μᾶς ζητήσῃ ἀκριβῆ λόγον διά τήν εἰδωλολατρίαν μας ταύτην;  Ἀσφαλῶς ναί. Διότι αὐτός γνωρίζει καί τάς ἀποκρύφους  σκέψεις καί διαθέσεις πάσης καρδίας» (Ἀπό τήν «ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ μετά συντόμου ἑρμηνείας», τόμος 10ος, ἔκδοση «Ο ΣΩΤΗΡ»

ΣΧΟΛΙΟ Β´

 

β) Ὁ Θεὸς γνωρίζει τὰ πάντα τέλεια.  Ὅσο ἀτελῶς ἐμεῖς οἱ ἄνθρωποι γνωρίζουμε ἀκόμη καὶ τὰ πιὸ κοντινά μας πράγματα, τόσο τέλεια γνωρίζει τὰ πάντα ὁ Θεός. Γνωρίζει τέλεια ὅλο τὸν κόσμο, τὸ σύμπαν, διότι αὐτὸς εἶναι ὁ Δημιουργός του. Ὑπάρχουν ἑκατοντάδες δισεκατομμύρια γαλαξίες στὸ σύμπαν καὶ καθένας ἀπὸ αὐτοὺς ἔχει ἑκατοντάδες δισεκατομμύρια ἀστέρια (δηλαδὴ ἥλιους σὰν τὸν δικό μας ἥλιο). Καὶ ὅμως ὁ Θεὸς τὰ γνωρίζει ὅλα αὐτὰ τὰ δισεκατομμύρια τῶν δισεκατομμυρίων μὲ τὸ ὄνομά τους: «ὁ ἀριθμῶν πλήθη ἄστρων, καὶ πᾶσιν αὐτοῖς ὀνόματα καλῶν» (Ψαλμ. ρμστ΄ 4). Ἔχει ὅλα τὰ ἄστρα μετρημένα ἕνα πρὸς ἕνα καὶ γιὰ τὸ καθένα ἀπὸ αὐτὰ ἔχει καὶ ἕνα ὄνομα. Γνωρίζει καὶ ὅλη τὴ σύστασή τους, ὅλη τὴ σύσταση τοῦ ὑλικοῦ κόσμου, τὰ πάντα μέχρι τὸ ἐλάχιστο στοιχεῖο τους.

Μὲ τὸν ἴδιο τρόπο ὁ Θεὸς γνωρίζει καὶ τὴν καρδιὰ τοῦ ἀνθρώπου, διότι καὶ αὐτὴν Ἐκεῖνος τὴν ἐδημιούργησε. Γνωρίζει ἑπομένως τὰ πάντα γι’ αὐτὴν καὶ σ’ αὐτήν. Γνωρίζει τὶς δυνατότητες ποὺ τῆς χάρισε, ἀλλὰ καὶ τὴν τωρινὴ κατάσταση τῆς πτώσεως καὶ τῆς αἰχμαλωσίας της στὴν ἁμαρτία. Ὡς πάνσοφος καὶ παντογνώστης ὅμως γνωρίζει καὶ ὅλες τὶς ἐσωτερικές της κινήσεις, ἐπιθυμίες καὶ σκέψεις. Ἀκόμη καὶ ὁ ἐλάχιστος λογισμὸς καὶ ἡ πιὸ ἀδιόρατη σκέψη τοῦ εἶναι πολὺ γνωστά, καὶ μάλιστα μέχρι τὴν ἐλάχιστη λεπτομέρεια. Γνωρίζει δὲ τὶς σκέψεις μας πρὶν κἂν ἐμεῖς τὶς σκεφθοῦμε! «Σὺ συνῆκας τοὺς διαλογισμούς μου ἀπὸ μακρόθεν» (Ψαλμ. ρλη΄ 2), λέγει ὁ Ψαλμωδός. Ἐσύ, Κύριε, γνωρίζεις τὶς σκέψεις μου ἀπὸ μακριά, πρὶν ἀκόμη φθάσουν στὸ νοῦ μου καὶ τὶς σκεφτῶ. Ἀπὸ μακρόθεν! Ὁ Θεὸς γνωρίζει τὰ πάντα γιὰ μᾶς καὶ τὰ ἔργα μας καὶ τὶς σκέψεις μας πρὶν ἀκόμη γεννηθοῦμε καὶ πρὶν κἂν δημιουργήσει τὸν κόσμο!