Δευτέρα 21 Νοεμβρίου 2011 Ψαλμ. μγ´(43ος) στ. 22

aggeloi

ΚΕΙΜΕΝΟ

 

«Οὐχὶ ὁ Θεὸς ἐκζητήσει ταῦτα; αὐτὸς γὰρ γινώσκει τὰ κρύφια τῆς καρδίας.»

 

 ΕΡΜΗΝΕΙΑ

 

          «Δέν θά ἀντελαμβάνετο τοῦτο ὁ Θεός, διά νά μᾶς ζητήσῃ ἀκριβῆ λόγον διά τήν εἰδωλολατρίαν μας ταύτην;  Ἀσφαλῶς ναί. Διότι αὐτός γνωρίζει καί τάς ἀποκρύφους  σκέψεις καί διαθέσεις πάσης καρδίας» (Ἀπό τήν «ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ μετά συντόμου ἑρμηνείας», τόμος 10ος, ἔκδοση «Ο ΣΩΤΗΡ»

ΣΧΟΛΙΟ Γ´

 

 Ἡ ἀλήθεια ὅτι ὁ Θεὸς γνωρίζει τὰ πάντα καὶ βλέπει τὰ πάντα μέσα στὴν καρδιά μας μᾶς διδάσκει:

α) Ὅτι δὲν μποροῦμε νὰ κρυφτοῦμε ἀπὸ τὸ βλέμμα τοῦ Θεοῦ. Συνήθως εὔκολα λησμονοῦμε ὅλοι μας αὐτὴν τὴν τόσο βασικὴ ἀλήθεια. Γι’ αὐτὸ καὶ δὲν προσέχουμε τὸ περιεχόμενο τῆς καρδιᾶς μας. Νομίζουμε ὅτι ὅπως δὲν βλέπουν τὴν καρδιά μας οἱ ἄνθρωποι ἔτσι διαφεύγουμε καὶ τὴν προσοχὴ τοῦ Θεοῦ. Ἀλλὰ ὁ Θεὸς δὲν βλέπει μὲ τὸν ἴδιο τρόπο ποὺ βλέπουμε ἐμεῖς οἱ ἄνθρωποι. Ὁ Ἴδιος τὸ εἶπε στὸν προφήτη Σαμουὴλ ὅτι «ἄνθρωπος ὄψεται εἰς πρόσωπον ἀνθρώπου, ὁ δὲ Θεὸς ὄψεται εἰς καρδίαν»(Α΄ Βασ. ιστ΄ 7)· οἱ ἄνθρωποι κοιτάζουμε τὸ πρόσωπο τῶν ἄλλων ἀνθρώπων, προσπαθώντας νὰ καταλάβουμε ἀπὸ τὶς ἐκφράσεις τοῦ προσώπου τους αὐτὸ ποὺ ἔχουν μέσα τους. Καὶ φυσικὰ ἐλάχιστα μποροῦμε νὰ καταλάβουμε. Ὁ Θεὸς ὅμως δὲν βλέπει ἐπιφανειακά, βλέπει κατευθεῖαν στὴν καρδιὰ καὶ δὲν τοῦ διαφεύγει τίποτε· κανένας λογισμός, καμία σκέψη, καμμία ἐπιθυμία, κανένα σχέδιο. Μὴ ζοῦμε μὲ αὐταπάτες λοιπόν.

Ἂς θυμηθοῦμε κάποιο ἀπὸ τὰ τόσα περιστατικὰ τῆς ζωῆς τοῦ Κυρίου. Ὅταν εἶπε στὸν παράλυτο ποὺ κατέβασαν μπροστά του ἀπὸ τὴ στέγη «ἀφέωνταί σοι αἱ ἁμαρτίαι σου» (Λουκ. ε΄ 20), οἱ Γραμματεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι ποὺ ἦσαν ἐκεῖ ἄρχισαν νὰ σκέφτονται μέσα τους ὅτι ὁ Κύριος βλασφημεῖ, ἀφοῦ, ἔλεγαν, ἁμαρτίες μόνο ὁ Θεὸς μπορεῖ νὰ συγχωρεῖ. Ἀλλὰ ὁ Κύριος διάβασε τὶς σκέψεις τους γι’ αὐτὸ καὶ τοὺς ἔλεγξε: «Τί διαλογίζεσθε ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν;» τοὺς εἶπε. Τί εἶναι αὐτὰ ποὺ σκέφτεστε μέσα στὴν καρδιά σας;

Λοιπὸν εἶναι πολὺ σημαντικὸ νὰ μὴ λησμονοῦμε ποτὲ τὸ ὅτι ὁ Θεὸς βλέπει μέσα στὴν καρδιά μας καὶ γνωρίζει ὅλες τὶς σκέψεις καὶ τὶς ἐπιθυμίες μας, καὶ ἑπομένως εἶναι ἀδύνατον νὰ κρυφτοῦμε ἀπὸ τὸ βλέμμα Του.