Δευτέρα 7 Νοεμβρίου 2011 Ἰακ. ε´16

aggeloi

ΚΕΙΜΕΝΟ

 

«Ἐξομολογεῖσθε ἀλλήλοις τὰ παραπτώματα, καὶ εὔχεσθε ὑπὲρ ἀλλήλων, ὅπως ἰαθῆτε· πολὺ ἰσχύει δέησις δικαίου ἐνεργουμένη.»

 

ΕΡΜΗΝΕΙΑ

 

                «Γενικότερα σς προτρέπω νά ξομολογεσθε μεταξύ σας τίς μαρτίες σας καί νά προσεύχεσθε νας γιά χάρη το λλου, γιά νά γιατρευτετε χι μόνο πό τίς σωματικές σας σθένειες λλά καί πό τίς ψυχικές. χει μεγάλη δύναμη δέηση το δικαίου καί νεργε δρα­στικά καί ποτελεσματικά πιφέροντας μεγάλες φέ­­­­­λειες.» Ἀπό τήν «ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ ΜΕ ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ», ἔκδοση «Ο ΣΩΤΗΡ»)

 

ΣΧΟΛΙΟ Γ´

 

Γνωρίζοντας τώρα ὅλα αὐτά, ποιὸ εἶναι τὸ χρέος μας πρὸς τοὺς ἀδελφούς μας ποὺ βασανίζονται ἀπὸ κάποια ἀσθένεια;

α) Ὀφείλουμε νὰ τοὺς συμπαραστεκόμαστε μὲ ἀγάπη καὶ διάκριση. Χωρὶς ἀμφιβολία οἱ ἀσθενεῖς ἔχουν καὶ πολλὲς ἀνάγκες καὶ ἀνάγκη στηριγμοῦ. Εἶναι μεγάλη ὑπόθεση λοιπὸν τὶς ὧρες τοῦ πόνου καὶ τῆς δοκιμασίας τοῦ ἀσθενοῦς νὰ βρεθοῦν ἄνθρωποι ποὺ θὰ τὸν συντρέξουν, θὰ φροντίσουν νὰ τακτοποιήσουν ἐργασίες καὶ ἐκκρεμότητες τοῦ ἀρρώστου, θὰ ἀναλάβουν νὰ τοῦ προσφέρουν τὰ ἀπαραίτητα ποὺ δὲν εἶναι σὲ θέση μὲ ἄλλον τρόπο νὰ τὰ προμηθευτεῖ. Ἐπιπλέον θὰ προσπαθήσουν νὰ τοῦ κρατήσουν συντροφιὰ γιὰ νὰ τὸν στηρίξουν καὶ νὰ τοῦ δώσουν θάρρος. Σ᾿ αὐτὸ ὅμως τὸ σημεῖο εἶναι ἀπαραίτητο νὰ κάνουμε μιὰ διευκρίνιση. Χρειάζεται δηλαδὴ πολλὴ διάκριση στὶς ἐπισκέψεις στοὺς ἀσθενεῖς. Δὲν εἶναι ὅλες οἱ περιστάσεις οὔτε ὅλες οἱ ὧρες κατάλληλες γιὰ ἐπίσκεψη. Συχνὰ συμβαίνει οἱ ἐπισκέπτες νὰ γίνονται πραγματικὴ μάστιγα γιὰ τὸν ἄρρωστο καὶ ἀντὶ νὰ ἀνακουφίζεται, ὑποφέρει περισσότερο καὶ χειροτερεύει ἡ ὑγεία του. Χρειάζεται πολὺ μεγάλη προσοχή. Δὲν εἶναι ὅλες οἱ περιπτώσεις ἴδιες. Εἶναι ἄρρωστοι ποὺ δὲν ἔχουν κανέναν, καὶ σ’ αὐτοὺς εἶναι ἀπαραίτητο ἐνδεχομένως νὰ βροῦν κάποιον ποὺ θὰ μείνει ἀρκετὴ ὥρα μαζί τους. Εἶναι ὅμως ἄλλοι, οἱ περισσότεροι ἴσως, ποὺ δὲν ἔχουν τέτοια ἀνάγκη, ἀλλὰ μᾶλλον χρειάζονται ἡσυχία καὶ ξεκούραση. Ἐκεῖ μιὰ ἐπίσκεψη 2-3 λεπτῶν εἶναι ὑπεραρκετή. Τὸ περισσότερο μπορεῖ νὰ τοὺς κάνει κακό.

β) Ὀφείλουμε ὅμως καὶ κάτι πολὺ σημαντικότερο: Νὰ συμπαρατασσόμαστε μαζί τους μὲ τὴν προσευχή μας. Ἐξηγήσαμε παραπάνω ὅτι ἡ ἀρρώστια εἶναι ὄχι μόνο σταυρὸς ἀλλὰ καὶ ἀγώνας. Καὶ διευκρινίσαμε ὅτι ὁ ἀγώνας γίνεται ἐναντίον φοβεροῦ ἐχθροῦ, τοῦ διαβόλου. Λοιπὸν σ’ αὐτὸν τὸν ἀγώνα ἔχουμε χρέος νὰ συμπαραταχθοῦμε μὲ τὸν ἀσθενὴ ἀδελφό μας. Νὰ σταθοῦμε μαζί του μπροστά, στὴν πρώτη γραμμὴ τοῦ πυρός. Αὐτὸ εἶναι πολὺ βασικὸ σημεῖο στὸ θέμα μας. Ἡ προσευχὴ γιὰ τοὺς ἀσθενεῖς μας ποὺ ὑποφέρουν δὲν εἶναι κάτι μικρὸ καὶ ἀσήμαντο. Οἱ ἀσθενεῖς, ὅπως ἤδη ἐξηγήσαμε, βρίσκονται σὲ κατάσταση πολέμου πρὸς τὸν μανιώδη ἐχθρό μας, τὸν διάβολο. Ἔχουν λοιπὸν ἀνάγκη ἐνισχύσεως. Οἱ προσευχὲς ἑπομένως γι᾿ αὐτοὺς ἔχουν ὡς ἀποτέλεσμα τὴν ἐνίσχυσή τους στὸν πόλεμο. Ὅταν μάλιστα προσευχηθοῦν πολλοὶ καὶ μὲ θερμότητα, δίδεται δυνατότητα στὸν Θεὸ νὰ παρέμβει στὸν χῶρο τῆς ἐλευθερίας τοῦ ἀνθρώπου καὶ νὰ προσφέρει ἔτσι περισσότερη βοήθεια, ἀκόμη καὶ νὰ χαρίσει τὴ θεραπεία στὸν ἄρρωστο. Μὴν ἀμφιβάλλουμε γι᾿ αὐτό. Ὁ ἅγιος Ἰάκωβος τὸ λέγει καθαρά: «εὔχεσθε ὑπὲρ ἀλλήλων, ὅπως ἰαθῆτε». Ἀλλὰ κι ἂν δὲν δώσει θεραπεία ὁ Θεός, ἐνισχύει τὸν ἀσθενῆ μὲ περίσσια χάρη, τὸν ἐνδυναμώνει καὶ ἀναγκάζεται ἔτσι ὁ ἐχθρὸς σὲ ὑποχώρηση.

Ἑπομένως τὸ χρέος τῆς προσευχῆς γιὰ τοὺς ἀσθενεῖς ἀποδεικνύεται πολὺ σημαντικό. Ἀκόμη κι ἂν οἱ συνθῆκες τῆς ζωῆς μας ἢ ἡ ὑγεία μας δὲν μᾶς ἐπιτρέπουν νὰ συμπαρασταθοῦμε μὲ ἄλλο τρόπο στοὺς ἀσθενεῖς, μὲ τὴν προσευχὴ μποροῦμε νὰ σταθοῦμε δίπλα τους καὶ νὰ τοὺς προσφέρουμε περισσότερα ἀπ’ ὅ τι μὲ μιὰ ἁπλὴ ἐπίσκεψη ἢ ἄλλου εἴδους βοήθεια.