Κυριακή 6 Νοεμβρίου 2011 Ἰακ. ε´16

ag_anastasi

ΚΕΙΜΕΝΟ

«Ἐξομολογεῖσθε ἀλλήλοις τὰ παραπτώματα, καὶ εὔχεσθε ὑπὲρ ἀλλήλων, ὅπως ἰαθῆτε· πολὺ ἰσχύει δέησις δικαίου ἐνεργουμένη.»

ΕΡΜΗΝΕΙΑ

«Γενικότερα σᾶς προτρέπω νά ἐξομολογεῖσθε μεταξύ σας τίς ἁμαρτίες σας καί νά προσεύχεσθε ὁ ἕνας γιά χάρη τοῦ ἄλλου, γιά νά γιατρευτεῖτε ὄχι μόνο ἀπό τίς σωματικές σας ἀσθένειες ἀλλά καί ἀπό τίς ψυχικές. Ἔχει μεγάλη δύναμη ἡ δέηση τοῦ δικαίου καί ἐνεργεῖ δραστικά καί ἀποτελεσματικά ἐπιφέροντας μεγάλες ὠφέλειες.» Ἀπό τήν «ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ ΜΕ ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ», ἔκδοση «Ο ΣΩΤΗΡ»)

ΣΧΟΛΙΟ Β´

Ἑπομένως οἱ ἀρρώστιες στὴ ζωὴ τοῦ πιστοῦ Χριστιανοῦ τί σκοπὸ ἔχουν;

Εἶναι σταυρὸς καὶ ἀγώνισμα. Οἱ ἀρρώστιες εἶναι πραγματικὰ δοκιμασία. Δοκιμασία μάλιστα ποὺ μερικὲς φορὲς φτάνει στὰ ὅρια τῆς ἀντοχῆς τοῦ ἀνθρώπου, τὸν ἐξαντλεῖ ἐντελῶς. Εἶναι, ὅπως σημειώνει τὸ ἄρθρο, σταυρός. Καὶ σταυρὸς σημαίνει πόνος μεγάλος, βαρύς, ἀσήκωτος. Ὅλοι σχεδὸν γνωρίζουμε πόσο βαρὺ φορτίο εἶναι οἱ ἀρρώστιες. Μάλιστα οἱ μακροχρόνιες ἀρρώστιες, αὐτὲς ποὺ καθηλώνουν τὸν ἄνθρωπο στὸ κρεβάτι ἢ στὸ ἀναπηρικὸ ἁμαξίδιο. Μαρτύριο καθημερινὸ γίνεται τότε ἡ ζωὴ τοῦ ἀρρώστου. Ἰδιαιτέρως ὅταν ἡ ἀσθένειά του συνοδεύεται καὶ ἀπὸ πόνους τοῦ σώματός του. Καὶ πόσοι ἀλήθεια ἄνθρωποι δὲν περνοῦν τέτοια βαριὰ δοκιμασία;

Ὅμως αὐτὸς ὁ σταυρὸς δὲν εἶναι ἕνας τυχαῖος καὶ ἀνεξέλεγκτος πόνος. Εἶναι κάτι παραπάνω: Εἶναι ἀγώνας, πάλη, πόλεμος. Καὶ ποιὸς εἶναι ὁ ἀντίπαλος τοῦ ἀρρώστου ἢ τοῦ μὲ ὁποιοδήποτε τρόπο δοκιμαζόμενου ἀνθρώπου; Ἀντίπαλος εἶναι ὁ διάβολος, ποὺ ἐπιδιώκει νὰ κάνει τὸν ἄνθρωπο νὰ ἀγανακτήσει, νὰ τὰ βάλει μὲ τὸν Θεό, νὰ ἐπαναστατήσει. Ἂς ἀκούσουμε πάλι τὸν Μέγα Βασίλειο: «Ἀγωνιστὴς τοίνυν ἕστηκεν ἡμῖν ὁ διάβολος διὰ τὸ ἐξ ἐπηρείας πάλαι γενόμενον ἡμῖν πτῶμα, τοῦ Κυρίου οἰκονομήσαντος ἡμῖν τὴν πρὸς αὐτὸν πάλην, ὥστε διὰ τῆς ὑπακοῆς ἀναπαλαῖσαι ἡμᾶς, καὶ καταστεφανωθῆναι τοῦ ἀντιδίκου»· ἀντίπαλός μας στέκεται μπροστά μας ὁ διάβολος, ἐξ αἰτίας τῆς πτώσεώς μας στὴν ὁποία παλαιὰ τότε μᾶς παρέσυρε. Καὶ τακτοποίησε ἔτσι μὲ τέτοιο τρόπο τὴν πάλη μας πρὸς αὐτὸν ὁ Θεός, ὥστε μὲ τὴν ὑπακοὴ στὸ θέλημά του νὰ ξαναπαλέψουμε νικηφόρα καὶ νὰ πάρουμε τὸ στεφάνι τῆς νίκης ἀπὸ τὸν ἀντίπαλό μας (P.G. 31,349).