Δευτέρα 17 Ὀκτωβρίου 2011 «Εἰς τό κρίνον τό εὔπσμον τήν Παρθένον»

images9

Πεποικιλμένην Σε κόσμον εὐπρέπειαν

καί κεκτημένην στολήν Σε διάχρυσον
ἔστερξεν, ἄχραντε, Θεός ὁ Κύριος
καί νύμφην ἄσπιλον αὐτοῦ ἀνέδειξεν.

Κρίνον Σέ, ἄχραντε, εὑρών ὁ Κύριος
ἡμᾶς ἐνέπλησεν ὀσμαῖς τῆς χάριτος,
Κόρη, τοῦ πνεύματος τοῦ Σέ σκιάσαντος
τούς ἐκβοῶντας τό χαῖρε, πανθαύμαστε.

Προφῆται ἅπαντες, Κόρη, θεώμενοι
σύμβολα, ἄχραντε, τοῦ θείου τόκου Σου
Θεός ἐλεύσεται ἐβόων λέγοντες
ἐκ κόρης παρθένου τοῦ σῶσαι ἄνθρωπον.

Ἑρμηνευτική ἀπόδοση

Στολισμένη μέ κόσμημα τήν τελειότητα
καί ντυμένη μέ ὁλόχρυση στολή
Σέ δέχτηκε, ἀμόλυντε Παναγία μας, ὁ Θεός ὁ Κύριος
καί Σέ ἀνέδειξε νύμφη του ἀκηλίδωτη.

Ἐσένα, ἀμόλυντη Κόρη, σέ βρῆκε ὁ Κύριος κρίνο εὐωδιαστό,
καί γι’ αὐτό μᾶς πλημμύρισε μέ τήν εὐωδία τῆς Χάριτος
τήν προερχόμενη ἀπό τό Ἅγιο Πνεῦμα πού Σέ σκέπασε.
Πλημμύρισε ὅλους ἐμᾶς πού σοῦ φωνάζουμε: Χαῖρε, πανθαύμαστε.

Ὅλοι οἱ Προφῆτες, ἀμόλυντη Κόρη,
βλέποντας τίς προεικονίσεις τοῦ θείου τοκετοῦ σου,
φώναζαν λέγοντας: Ὁ Θεός πρόκειται νά ἔρθει
καί νά γεννηθεῖ ἀπό κόρη Παρθένο, προκειμένου νά σώσει τόν ἄνθρωπο.  (Ἁγίου Νεκταρίου, Θεοτοκάριον, Ὕμνος ρμθ´ (149)