Πέμπτη 6 Ὀκτωβρίου 2011 Ματθ. ε´9

                                                                                                                  ag_apostoloi

                                                                                                                KEIMENO

                                                                « Mακάριοι οἱ εἰρηνοποιοί, ὅτι αὐτοὶ υἱοὶ Θεοῦ κληθήσονται≥

                                                                                                               ΕΡΜΗΝΕΙΑ

«Μακάριοι εἶναι ἐκεῖνοι πού ἔχουν μέσα τους τήν εἰ¬ρήνη πού προέρχεται ἀπό τόν ἁγιασμό τῆς ψυχῆς καί τή μεταδίδουν καί στούς ἄλλους, εἰρηνεύοντάς τους καί μέ τούς συνανθρώπους τους καί μέ τόν Θεό· διότι αὐτοί θά ἀναγνωρισθοῦν καί θά  ἀνακηρυχθοῦν  στόν  οὐράνιο  κόσμο  υἱοί τοῦ Θεοῦ» ( Ἀπό τήν «ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ μέ σύντομη ἑρμηνεία» τοῦ Π.Ν.Τρεμπέλα, ἀπόδοση στή δημοτική Μ.Δομουχτσῆ, ἔκδοση « Ο ΣΩΤΗΡ»

                                                                                 ΣΧΟΛΙΟ Β´  (συνέχεια ἀπό τό προηγούμενο)

Μαλακώνουν μὲ τὴ Χάρη τοῦ Μυστηρίου τῆς Μετανοίας οἱ ψυχὲς καὶ πλησιάζουν μὲ ταπείνωση καὶ ἁπλότητα ἡ μία τὴν ἄλλη καὶ ζοῦν πλέον σὰν ἀδελφοὶ καὶ φίλοι καλοὶ οἱ ἕως τότε ἐχθροί.
Πόσο γλυκὲς ἀλήθεια εἶναι αὐτὲς οἱ ἱερὲς ὧρες τῆς Χάριτος τοῦ Θεοῦ! Ἄνθρωποι ποὺ ἦσαν ἐγκλωβισμένοι στὰ σκληρὰ δεσμὰ τοῦ ἐγωιστικοῦ πείσματος, χτυποῦν σὰν χταπόδι τὸν ἐγωισμό τους καὶ ζητοῦν ταπεινὰ καὶ εἰλικρινὰ συγχώρηση ὁ ἕνας ἀπὸ τὸν ἄλλο. Δακρύζουν τὰ μάτια, δίνουν τὰ χέρια, λησμονοῦν τὰ περασμένα, δὲν χορταίνουν νὰ συνομιλοῦν αὐτοὶ ποὺ δὲν ἤθελαν οὔτε νὰ βλέπονται, καὶ ἀρχίζουν μιὰ νέα ζωή, ζωὴ χαρᾶς καὶ εἰρήνης, ζωὴ ἀγάπης καὶ συμφιλιώσεως μέσα στὴν Χάρη τοῦ Θεοῦ.
Αὐτὰ εἶναι τὰ θαύματα τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ, ὁ Ὁποῖος γνωρίζει καὶ μπορεῖ νὰ διαλύει τὰ ἔργα τοῦ Διαβόλου καὶ νὰ εἰρηνεύει τὶς ἀνειρήνευτες καρδιές. Ἔχει τὴ δύναμη νὰ συντρίβει τὰ δεσμὰ τῆς σκληροκαρδίας καὶ τῆς κακῆς διαθέσεως.
Δὲν εἶναι ἀνύπαρκτες καὶ φανταστικὲς αὐτὲς οἱ θαυμαστὲς περιπτώσεις. Τὰ ἱερὰ Ἐξομολογητήρια ἀκούουν ἀρκετὰ τέτοια θαυμαστὰ γεγονότα. Διότι δὲν ἔλειψαν οἱ ἄνθρωποι τῆς ἀγάπης καὶ τῆς θυσίας, ποὺ γίνονται εἰρηνοποιοὶ καὶ φέρνουν τὴν ἀγάπη καὶ τὴν εἰρήνη τοῦ Χριστοῦ ἐκεῖ ὅπου ἐπικρατοῦσαν ἡ ἔχθρα καὶ ὁ φθόνος.
Καὶ πόση χαρά, πόση συγκίνηση νιώθουν οἱ εὐλογημένοι αὐτοὶ ἄνθρωποι ποὺ ἐβοήθησαν στὴν συμφιλίωσι! Δακρύζουν ἀπὸ ἀγαλλίαση, ὅταν βλέπουν νὰ ἀγκαλιάζονται καὶ νὰ φιλιοῦνται ἀδέλφια, συγγενεῖς, γνωστοὶ καὶ φίλοι ποὺ εἶχαν νὰ μιληθοῦν χρόνια ὁλόκληρα.
Αὐτὴ ἡ χαρὰ τῶν εἰρηνοποιῶν εἶναι ἡ ἀμοιβή, ἡ πληρωμή, μὲ τὴν ὁποία τοὺς πληρώνει ἐδῶ στὴν γῆ ὁ Θεός. Ἀμοιβὴ καὶ πληρωμὴ ποὺ εἶναι ἀνώτερη ἀπὸ κάθε ἄλλη ἀμοιβὴ τοῦ κόσμου. Πληρωμὴ ποὺ εἶναι ἀρραβώνας τῆς μεγάλης ἀμοιβῆς, ποὺ θὰ πάρουν στὸν οὐρανό, στὴν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ, σύμφωνα μὲ τὴν ὑπόσχεσι τοῦ Θεανθρώπου: «Μακάριοι οἱ εἰρηνοποιοί, ὅτι αὐτοὶ υἱοὶ Θεοῦ κληθήσονται» (Ματθ. ε΄ 9). Εὐτυχισμένοι καὶ τρισευτυχισμένοι, διότι θὰ ἀναγνωρισθοῦν ἐπισήμως κατὰ τὴν Δευτέρα Παρουσία ὡς υἱοὶ γνήσιοι τοῦ Θεοῦ καὶ ἑπομένως καὶ κληρονόμοι τῶν ἀνεκφράστων ἀγαθῶν τῆς Βασιλείας του.
Δῶσε, Κύριε, νὰ αὐξηθοῦν οἱ εὐλογημένοι αὐτοὶ ἄνθρωποι, ποὺ θὰ γίνονται ἐκλεκτὰ ὄργανά σου γιὰ τὴν συμφιλίωση τῶν ἀνθρώπων, γιὰ νὰ λιγοστεύσουν οἱ πόνοι τῆς ἔχθρας. Στεῖλε τὴ Χάρη σου, ὥστε νὰ λειώνουν οἱ πάγοι ποὺ ψυχραίνουν τὶς καρδιὲς καὶ νὰ ζοῦμε ὅλοι μας μέσα στὴν ζεστασιὰ τῆς ἀγάπης σου. (Ἀπό τό περιοδικό «Ο ΣΩΤΗΡ» τ. 1929, 2007, σ. 130-31)