Δευτέρα 24 Ὀκτωβρίου 2011 Β´Κορ. στ´12-13

                                                                                                              aggeloi

KEIMENO

« οὐ στενοχωρεῖσθε ἐν ἡμῖν, στενοχωρεῖσθε δὲ ἐν τοῖς σπλάγχνοις ὑμῶν· τὴν δὲ αὐτὴν ἀντιμισθίαν, ὡς τέκνοις λέγω, πλατύνθητε καὶ ὑμεῖς. »

ΕΡΜΗΝΕΙΑ

« Δέν αἰσθάνεσθε σφίξιμο καθώς εἶστε μέσα στήν εὐρύχωρη ἀπό ἀγάπη καρδιά μας. Πιέζεστε ὅμως μέσα στά δικά σας σπλάχνα, πού εἶναι στενά, διότι σᾶς λείπει ἡ ἀγάπη. Δεῖξτε κι ἐσεῖς τήν ἴδια ἀγαθή διάθεση γιά νά ἀνταμείψετε τήν ἀγάπη μας. Σᾶς μιλῶ σάν παιδιά μου. Ἀνοῖξτε κι ἐσεῖς διάπλατα τίς καρδιές σας μέ τήν ἀγάπη.»  (Ἀπό τήν «ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ» μέ σύντομη Ἑρμηνεία, ἔκδοση «Ο ΣΩΤΗΡ»)

ΣΧΟΛΙΟ Γ´ (συνέχεια ἀπό τό προηγούμενο)

Ἀντιθέτως ἡ ζωή μας μὲ ἀνοικτὴ τὴν καρδιὰ πρὸς τοὺς ἄλλους θὰ μοιάζῃ σὰν τὴν εὐωδιαστὴ ἄνοιξι, ἀποπνέοντας τὴν πνευματικὴ εὐωδία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ἡ ἀνοικτὴ καρδιά, ἡ γεμάτη χριστιανικὴ ἀγάπη γιὰ τοὺς ἄλλους, κάμνει τὴν ζωή μας χαριτωμένη μέσα στὴν ἁγιαστικὴ Χάρι τοῦ Θεοῦ.
Ὁ Χριστιανὸς ποὺ ἀγαπᾷ τοὺς ἄλλους, ὅπως θέλει ὁ Θεὸς καὶ ὅπως  ἀγαποῦσαν οἱ Ἅγιοι, μοιάζει μὲ τὸν οὐράνιο Πατέρα μας, ποὺ ἀγκαλιάζει μὲ τὴν ἀγάπη του ὅλο τὸν κόσμο. «Τὸν ἥλιον αὐτοῦ ἀνατέλλει ἐπὶ πονηροὺς καὶ ἀγαθοὺς καὶ βρέχει ἐπὶ δικαίους καὶ ἀδίκους» (Ματθ. ε΄ 45). Θέλει τὴν σωτηρία ὅλων τῶν ἀνθρώπων. «Πάντας ἀνθρώπους θέλει σωθῆναι» (Α΄Τιμ. β΄ 4). Καὶ δέχεται τὸν κάθε ἄνθρωπο ποὺ καταφεύγει κοντά του ζητῶντας τὴν βοήθειά του.
Αὐτὸς ποὺ ἀνοίγει τὴν καρδιά του καὶ ἀγαπᾷ κατὰ Χριστὸν τοὺς συνανθρώπους του γεύεται ἀπὸ τώρα τὴν χαρὰ τοῦ Παραδείσου. Διότι ἡ ἀγάπη ἡ ἀληθινὴ καὶ ἄδολη θὰ εἶναι ἐκείνη ποὺ θὰ βασιλεύῃ στὸν Παράδεισο.
Ἂς παρακαλοῦμε, ἀγαπητὲ ἀναγνῶστα, τὸν Θεὸ τῆς ἀγάπης, νὰ ἀνοίξῃ Ἐκεῖνος, μὲ τὴν Χάρι τῶν Μυστηρίων τῆς Ἐκκλησίας μας καὶ μὲ τὶς πρεσβεῖες τῶν Ἁγίων μας, τὴν καρδιά μας περισσότερο καὶ νὰ τὴν γεμίσῃ μὲ ἁγνὴ ἀγάπη πρὸς ὅλους τοὺς ἀνθρώπους. Τότε ἡ ζωή μας θὰ εἶναι ἀληθινὰ εἰρηνικὴ καὶ αἰώνια εὐτυχισμένη. (Ἀπό τό Περιοδικό «Ο ΣΩΤΗΡ» τ. 1934, 27.5.2007, σ. 261-262)