Κυριακή 25 Σεπτεμβρίου 2011 Ἐφεσ. δ΄ 1-2

ag_anastasi

ΚΕΙΜΕΝΟ

“Παρακαλῶ οὖν ὑμᾶς ἐγὼ ὁ δέσμιος ἐν Κυρίῳ ἀξίως περιπατῆσαι τῆς κλήσεως ἧς ἐκλήθητε,  μετὰ πάσης ταπεινοφροσύνης καὶ πρᾳότητος, μετὰ μακροθυμίας, ἀνεχόμενοι ἀλλήλων ἐν ἀγάπῃ”

ΕΡΜΗΝΕΙΑ 

“Σύμφωνα λοιπόν μέ αὐτά, πού σᾶς ἔγραψα προηγουμένως, σᾶς παρακαλῶ ἐγώ, ὁ ὁποῖος εἶμαι φυλακισμένος διά τό ὄνομα τοῦ Κυρίου, νά πολιτευθῆτε κατά τρόπον ἄξιον τῆς ὑψηλῆς κλήσεως, εἰς τήν ὀποίαν προσεκλήθητε ἀπό τόν Θεόν. Σᾶς παρακαλῶ δέ νά πολιτευθῆτε μέ πᾶσαν ταπεινοφροσύνην καί πραότητα, μέ μεγαλόψυχον ὑπομονήν, ἀνεχόμενοι διά τῆς ἀγάπης ὁ ἔνας τοῦ ἄλλου τά ἐλαττώματα” ( Ἀπό τήν “ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ μετά συντόμου ἑρμηνείας” τοῦ Π.Ν.Τρεμπέλα, ἔκδοση “Ο ΣΩΤΗΡ”)

ΣΧΟΛΙΟ 

Οἱ πιστοὶ Χριστιανοὶ ζοῦμε μέσα στὸν κόσμο μὲ τὶς δυσκολίες, τὰ προβλήματα καὶ τὶς καθημερινές του ἐντάσεις καὶ ἀπαιτήσεις. Ὅλα αὐτὰ εἶναι φυσικὸ νὰ μᾶς ἐπηρεάζουν καὶ συχνὰ νὰ μᾶς ὁδηγοῦν σὲ λανθασμένη συμπεριφορά. Ὅμως ἡ ζωὴ τοῦ πιστοῦ ἀνθρώπου πρέπει νὰ ἀποτελεῖ στὸν κόσμο αὐτὸ φῶς σὲ ὅλες τὶς περιστάσεις καὶ τὰ προβλήματα τῆς ζωῆς. Δὲν νοεῖται νὰ εἶναι κανεὶς εὐσεβὴς μόνο μέσα στὸν ναὸ τοῦ Θεοῦ. Ὀφείλει αὐτὴ τὴν εὐσέβεια νὰ τὴν ἐκδηλώνει παντοῦ καὶ πάντοτε, σὲ ὅλες τὶς συνθῆκες καὶ καταστάσεις. Καὶ πρέπει νὰ ὁμολογήσουμε ὅτι καταστάσεις ποὺ μᾶς παρασύρουν νὰ παραφερθοῦμε παρουσιάζονται πολλὲς στὶς μέρες μας. Μία δὲ τέτοια κατάσταση, ποὺ εἶναι πραγματικὴ πληγὴ γιὰ τὴ ζωὴ τῶν ἀνθρώπων, θὰ μᾶς ἀπασχολήσει στὸ σημερινό μας θέμα.

Στὶς μικρὲς πόλεις καὶ τὰ χωριὰ τὸ φαινόμενο εἶναι λιγότερο ἔντονο, στὶς μεγαλύτερες πόλεις ὅμως εἶναι ἀρκετὰ πιὸ δύσκολο. Μιλᾶμε γιὰ τὴν ἀνυπομονησία, τὴν ἀδημονία, τὴν ἀγχώδη κατάσταση ποὺ βασανίζει συνεχῶς τὴ ζωὴ μικρῶν καὶ μεγάλων καὶ γίνεται αἰτία πολλῶν κακῶν τῆς ζωῆς μας. Ἂς δοῦμε ὅμως λεπτομερέστερα τὸ ζήτημα μὲ βάση τή σπουδαία παραγγελία τοῦ ἀποστόλου Παύλου στοὺς Ἐφεσίους.

Ὁ Ἀπόστολος συνιστᾶ στοὺς πιστοὺς τῆς Ἐφέσου νὰ ἀναστρέφονται κατὰ τρόπον ἄξιον τῆς τιμῆς ποὺ τοὺς ἔκανε ὁ Θεὸς νὰ εἶναι Χριστιανοί. Δηλαδὴ νὰ φέρονται ταπεινὰ καὶ μὲ πραότητα, νὰ δείχνουν μεγαλοψυχία καὶ ὑπομονὴ στὶς δύσκολες περιστάσεις, νὰ ἀνέχονται μὲ ἀγάπη τὰ ἐλαττώματα τῶν ἄλλων.

 Αὔριο λοιπόν θά δοῦμε λεπτομερέστερα σέ ποιὲς περιστάσεις κυρίως ἐκδηλώνεται ἡ ἀνυπομονησία μας;