Σάββατο 24 Σεπτεμβρίου 2011

ag_kathodos

ΚΕΙΜΕΝΟ

“Ἀντὶ τούτου καταλείψει ἄνθρωπος τὸν πατέρα αὐτοῦ καὶ τὴν μητέρα καὶ προσκολληθήσεται πρὸς τὴν γυναῖκα αὐτοῦ, καὶ ἔσονται οἱ δύο εἰς σάρκα μίαν.  τὸ μυστήριον τοῦτο μέγα ἐστίν, ἐγὼ δὲ λέγω εἰς Χριστὸν καὶ εἰς τὴν ἐκκλησίαν” 

ΕΡΜΗΝΕΙΑ 

“Ἐπειδή δέ αὐτή ἦτο ἡ καταγωγή τῆς Εὔας καί τόσον στενός ὁ σύνδεσμός τη;ς πρός τόν Ἀδάμ, ἕνεκα τούτου, ὅπως ἀναφέρεται εἰς τήν Γραφήν, θά ἐγκαταλείψῃ ὁ ἄνθρωπος τόν πατέρα του καί τήν μητέρα καί θά προσκολληθῇ πρός τήν γυναῖκα του καί θά εἶναι οἱ δύο ἑνωμένοι εἰς ἕνα σῶμα. Ἡ ἀλήθεια δέ αὐτή περί τῆς Ἐκκλησίας, πού ἕως τώρα ἦτο ἄγνωστον μυστήριον καί μᾶς ἀπεκαλύφθη ἀπό τόν Θεόν, εἶναι μεγάλης σημασίας. Λέγω δέ τοῦτο ἀναφερόμενος εἰς τήν πνευματικήν ἕνωσιν τοῦ Χριστοῦ καί τῆς Ἐκκλησίας. Ὅ,τι δηλαδή ἐλέχθη εἰς τήν ἀρχήν τῆς δημιουργίας περί τοῦ ἀνδρός καί τῆς γυναικός, τό αὐτό ἐπληρώθη καί ἐπραγματοποιήθη διά τῆς μυστικῆς ἑνώσεως τοῦ Χριστοῦ καί τῆς Ἐκκλησίας” ( Ἀπό τήν “ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ μετά συντόμου ἑρμηνείας” τοῦ Π.Ν.Τρεμπέλα, ἔκδοση “Ο ΣΩΤΗΡ”) 

ΣΧΟΛΙΟ Γ΄(συνέχεια ἀπό τό προηγούμενο) 

β) Ὅμως ὁ γάμος εἶναι καὶ κάτι μεγαλύτερο ἀκόμη γιὰ τοὺς πιστοὺς Χριστιανούς: Εἶναι μυστήριο τῆς Ἐκκλησίας. Τὸ εἴδαμε καὶ στὸ κείμενο τῆς πρὸς Ἐφεσίους ἐπιστολῆς ποὺ μελετήσαμε. Εἶναι μυστήριο μέγα, κατ᾿ ἀναλογίαν πρὸς τὸ μέγιστο μυστήριο τῆς ἑνώσεως τοῦ Χριστοῦ μὲ τὴν Ἐκκλησία. Τὰ λόγια τοῦ ἱεροῦ Χρυσοστόμου εἶναι ἐκφραστικότατα: «Μυστήριόν ἐστιν ὁ γάμος καὶ εἰκών ἐστι τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ, ἣν περὶ τὴν Ἐκκλησίαν ἐπεδείξατο»· ὁ γάμος εἶναι Μυστήριο καὶ ἀποτελεῖ εἰκόνα τῆς ἀγάπης ποὺ ἔδειξε ὁ Χριστὸς πρὸς τὴν Ἐκκλησία (P.G. 54, 487). Τέτοιας ἀγάπης ποὺ ἔφθασε μέχρι τὸν Σταυρὸ καὶ τὸν θάνατο! Νά ποιὰ θὰ πρέπει νὰ εἶναι καὶ ἡ ἀγάπη μεταξὺ τῶν συζύγων!

Δυστυχῶς σήμερα, ἀκόμη καὶ ὅσοι τελοῦν τὸν γάμο τους στὴν ἐκκλησία, τὸν βλέπουν κυρίως ὡς κοινωνικὸ γεγονὸς καὶ μάλιστα κατ᾿ ἐξοχὴν κοσμικοποιημένο, σὲ σημεῖο ποὺ νὰ μὴν μένει σχεδὸν τίποτε ἀπὸ τὴν ἱερότητα τοῦ μυστηρίου. Μάλιστα τὰ τελευταῖα χρόνια τὸ κακὸ ἔχει ξεπεράσει κάθε ὅριο. Ὅλα γίνονται  ἀκόμη καὶ μέσα στὸ ναὸ  ἔτσι, ὥστε νὰ ἀποτελοῦν ἐπίδειξη πλούτου, ὀμορφιᾶς καὶ ἄσεμνης προκλητικότητος. Ὁ ἱερεὺς παραμερίζεται καὶ κύριο πρόσωπο γίνεται ὁ φωτογράφος ποὺ θὰ ἀποθανατίσει μὲ τὰ μηχανήματά του τὴν ὅλη τελετή, ποὺ μόνο μυστήριο πλέον δὲν εἶναι. Στὶς περισσότερες περιπτώσεις, χωρὶς ὑπερβολή, καταντάει νὰ εἶναι περιφρόνηση τῆς ἱερότητος τοῦ μυστηρίου. Κάτι πού, ἀντὶ νὰ ἑλκύσει τὴν εὐλογία τοῦ Θεοῦ, προκαλεῖ τὸ ἀντίθετο.

 Χρειάζεται πολλὴ προσοχὴ καὶ σεβασμὸς στὸ ἱερὸ μυστήριο. Ὁ Γάμος εἶναι θαῦμα μεταβολῆς καὶ ἑνώσεως δύο ἀνθρώπων σὲ ἕναν! Ἀλλὰ καὶ προσευχὴ πολλὴ ἀπαιτεῖται, ὥστε ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ νὰ σκεπάζει τὴν οἰκογένεια καὶ νὰ τὴν ἀναδεικνύει αὐτὸ ποὺ πραγματικὰ ἔχει κληθεῖ καὶ ὀφείλει νὰ εἶναι: Εὐλογημένος χῶρος ἁγιασμοῦ τῶν μελῶν της!

Μεγάλα, δύσκολα καὶ τραγικὰ τὰ προβλήματα τῆς σημερινῆς οἰκογένειας. Ὅμως νὰ μὴν ἀπελπιζόμαστε. Πάνω ἀπὸ μᾶς βρίσκεται ὁ Θεός. Καὶ σὲ μιὰ τέτοια δύσκολη ἐποχή, ὅπου «ἐπλεόνασεν ἡ ἁμαρτία» (Ρωμ. ε΄ 20), θὰ δώσει πλουσιότερη τὴ χάρη Του σὲ ὅσους εἶναι πρόθυμοι νὰ ἀγωνιστοῦν, ὥστε νὰ ἔχουν μιὰ πραγματικὰ χριστιανικὴ οἰκογένεια. Ὀρθόδοξη, Ἑλληνική, ἀληθινὰ εὐλογημένη!