«Ἁγίου Λουκᾶ Ἀρχιεπισκόπου Κριμαίας Λόγοι καί ὁμιλίες τόμος Β» Τετάρτη 10 Αὐγούστου 2011

Μόνο αὐτὸ ποὺ βγαίνει ἀπὸ τὸ στόμα μάς μᾶς κάνει ἀκάθαρτους

«Οὐδὲν ἐστιν ἔξωθεν τὸν ἀνθρώπου εἰσπορευόμενον εἰς αὐτὸν ὅ δύναται αὐτὸν κοινῶσαι, ἀλλά τὰ ἐκπορευόμεναἐ τὰ κοινοῦντα τὸν ἄνθρωπον» (Μρ. 7, 15). Αὐτὰ τὰ λόγια τοῦ Χριστοῦ οἱ ἄνθρωποι ποὺ δὲν θέλουν νὰ νηστεύουν τὰ ἑρμηνεύουν μὲ τὸν δικό τους τρόπο. Λένε πὼς δὲν ὑπάρχουν φαγητὰ ἀκάθαρτα, γι’ αὐτὸ καὶ δὲν νηστεύουν. Εἶναι σωστὸ αὐτὸ πού λένε;

Ὄχι, καθόλου δὲν εἶναι σωστό. Λέγοντας αὐτὸ ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία δὲν ἐννοεῖ ὅτι ὑπάρχουν φαγητὰ ποὺ κάνουν τὸν ἄνθρωπο ἀκάθαρτο, ὅτι ὑπάρχουν τρόφιμα ἀκάθαρτα. Τίποτα ἀπ’ αὐτὰ ποὺ δημιούργησε ὁ Θεὸς δὲν εἶναι ἀκάθαρτο, ὅλα εἶναι καθαρὰ καὶ «καλὰ λίαν», ἂν τὰ δεχόμαστε μὲ εὐχαρίστηση, καὶ κανένα φαγητὸ ποὺ μπαίνει στὸ στόμα μας δὲν μᾶς κάνει ἀκάθαρτους, διότι τίποτα ποὺ μπαίνει στὸν ἄν­θρωπο ἀπὸ ἔξω δὲν μπορεῖ νὰ τὸν κάνει ἀκάθαρτο.

Ποιὰ εἶναι αὐτὰ πού μπαίνουν μέσα μας; Εἶναι οἱ ἐπιδράσεις ποὺ δεχόμαστε ἀπό τους ἄλλους ἀνθρώ­πους. Ἂν οἱ ἄνθρωποι μᾶς βρίζουν, μᾶς προσβάλ­λουν, μᾶς ταπεινώνουν αὐτὸ δὲν μᾶς κάνει ἀκάθαρ­τους. Ἄς τοὺς ἀφήσουμε νὰ μᾶς βρίζουν, νὰ μᾶς κακο­λογοῦν καὶ νὰ μᾶς συκοφαντοῦν, δὲν πρέπει αὐτὸ νὰ μᾶς ἐνοχλεῖ καὶ νὰ μᾶς κάνει ἀκάθαρτους. Μᾶς κά­νουν ἀκάθαρτους ἐκεῖνα ποὺ βγαίνουν ἀπό μέσα μας.

Ποιὰ εἶναι αὐτὰ πού βγαίνουν ἀπό μέσα μας; Πρῶτ’ ἀπ’ ὅλα εἶναι τὰ λόγια μας. Ἂν τὰ λόγια αὐτὰ εἶναι ἄσχημα, ἂν τὸ στόμα μας, μὲ τὸ ὁποῖο λαμβάνουμε τὸ ἄχραντο Σῶμα καὶ τὸ τίμιο Αἷμα τοῦ Χριστοῦ ἀνοίγει γιὰ νὰ λέμε διάφορες βρισιὲς καὶ αἰ­σχρολογίες, αὐτό μᾶς κάνει ἀκάθαρτους. Ὁ ἄνθρωπος ποὺ βρίζει, τὸν ἑαυτὸ του βρίζει, καὶ αὐτὸς ποὺ συκο­φαντεῖ τὸν πλησίον του, τὸν ἑαυτὸ του συκοφαντεῖ καὶ φανερώνει μ’ αὐτὸ τὸν τρόπο τὴν ρυπαρότητα καὶ τὴν ἀκαθαρσία τῆς ψυχῆς του. Αὐτὸς ποὺ βρίζει, μιαί-νει τὸν ἑαυτό του καὶ ὄχι ἐκεῖνον ποὺ βρίζει.

Μᾶς κάνουν ἀκάθαρτους ὅλα ἐκεῖνα ποὺ βγαίνουν ἀπό μέσα μας. Καὶ ἀπὸ μέσα μας βγαίνουν ὄχι μόνο τὰ λόγια ἀλλὰ καὶ οἱ πράξεις καὶ γενικὰ ὅλη ἡ συμπε­ριφορά μας. Τὰ λόγια, τὰ ἔργα, ἀκόμα τὸ βλέμμα μας φανερώνουν τὴν κατάσταση ποὺ βρίσκεται ἡ ψυχή μας. Ἂν τὰ λόγια μας εἶναι γεμάτα κακίες καὶ συκο­φαντίες, ἂν τὰ ἔργα μας δὲν εἶναι καθαρὰ καὶ ὅλη ἡ συμπεριφορά μας δείχνει τὴν κακία, τὴν ὑπερηφάνεια, τὴ μεγαλομανία καὶ τὴν τάση νὰ προβάλλουμε τὸν ἑαυτό μας, αὐτό μᾶς κάνει ἀκάθαρτους.

Γινόμαστε ἀκάθαρτοι ὅταν ἡ ζωή μας μοιάζει μὲ τὴ ζωὴ τῶν ἀνθρώπων, γιὰ τοὺς ὁποίους ὁ ἅγιος προ­φήτης Δαβὶδ λέει στὸν 72ο ψαλμὸ του· «Διὰ τοῦτο ἐκράτησεν αὐτοὺς ἡ ὑπερηφανία, περιεβάλοντο ἀδικίαν καὶ ἀσέβειαν ἑαυτῶν, ἐξελεύσεται ὡς ἐκ στέατος ἡ ἀδικία αὐτῶν, διῆλθον εἰς διάθεσιν καρδίας· διενοήθησαν καὶ ἐλάλησαν ἐν πονηρίᾳ, ἀδικίαν εἰς τὸ ὕψος ἐλάλησαν ἔθεντο εἰς οὐρανόν τὸ στόμα αὐτῶν, καὶ ἡ γλώσσα αὐτῶν διῆλθεν ἐπί της γῆς» (Ψα. 72, 6-9).

Ὑπάρχουν ἄνθρωποι ποὺ ἡ γλώσσα τοὺς εἶναι τό­σο μεγάλη ποὺ σαρώνει τὴν γῆ. Ἂν λοιπὸν εἴμαστε σὰν τοὺς ἀνθρώπους ποὺ περιγράφει στὸν ψαλμὸ τοῦ ὁ προφήτης Δαβίδ, ἂν ἡ γλώσσα μας σαρώνει τὴν γῆ, ἂν οἱ πράξεις μας φανερώνουν τὴν ὑπερηφάνια, τὴν ἔπαρση καὶ τὴν ἀναισθησία· ἂν ὁ νοῦς μας δὲν εἶναι συγκεντρωμένος καὶ γυρίζει παντοῦ· ἂν ὅλους τούς ἀνθρώπους τοὺς εἰρωνευόμαστε, τοὺς συκοφαντοῦμε καὶ τοὺς κουτσομπολεύουμε, τότε κάνουμε τοὺς ἑαυ­τούς μας ἀκάθαρτους.

Οἱ πράξεις μας αὐτὲς ποὺ βγαίνουν ἀπό μέσα μας, ὄχι μόνο ἀπό τὸ στόμα μας βγαίνουν, ἀλλά μέσα ἀπό τὸν ἴδιο τὸν ἑαυτό μας, ἀπό τὸ πνεῦμα μας καὶ ἀποκα­λύπτουν στοὺς ἄλλους ἀνθρώπους τὴν πνευματική μας ὑπόσταση. Τὴν ἀκαθαρσία τοῦ πνεύματός μας τὴν βλέπουν οἱ ἄνθρωποι. Αὐτή μᾶς κάνει ἀκάθαρτους. Οἱ ἄνθρωποι μᾶς βλέπουν μέσα στὸ θολὸ φῶς, μέσα στὸ σκοτεινὸ φῶς τῆς ψυχῆς μας. Αὐτὸ τὸ σκοτεινὸ φῶς μᾶς μιαίνει.

Ἀντίθετα πρέπει νὰ ζοῦμε καὶ νὰ ἐνεργοῦμε ἔτσι ὥστε νὰ ἐκπέμπουμε τὸ Φῶς τοῦ Χριστοῦ, τὴν εὐωδία του καὶ ὄχι τὴν κακία, τὴν ὑπερηφάνεια, τὴν ἔπαρση, τὴν συκοφαντία, ποὺ ὅλα αὐτὰ εἶναι ἀκαθαρσία. Αὐτὸ νὰ θυμόμαστε. Τίποτα ἀπ’ αὐτὰ ποὺ μπαίνουν μέσα μας ἀπό τὸ στόμα μας δὲν μποροῦν νὰ μᾶς κάνουν ἀ­κάθαρτους. Μᾶς κάνουν ἀκάθαρτους αὐτὰ ποὺ βγαί­νουν ἀπό τὸ στόμα μας καὶ κάνουν φανερὸ στοὺς ἄλ­λους τὸ ἐσωτερικό μας εἶναι. Νὰ τὸ θυμᾶστε, νὰ εἶστε πρᾶοι καὶ ταπεινοὶ γιὰ νὰ ἐκχέεται ἀπό μέσα σας τὸ Φῶς καὶ ἡ εὐωδία τοῦ Χριστοῦ.Ἀμήν. (Τά κείμενα τοῦ Ἁγίου Λουκᾶ πού δημοσιεύονται σέ συνέχειες στήν ἱστοσελίδα μας εἶναι παρμένα ἀπό τό ὁμώνυμο βιβλίο τῶν ἐκδόσεων «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ»)