«Ἁγίου Λουκᾶ Ἀρχιεπισκόπου Κριμαίας Λόγοι καί ὁμιλίες τόμος Β» Κυριακή 7 Αὐγούστου 2011

“Μὴ φοβηθῆτε ἀπὸ τῶν ἀποκτεννόντων τὸ σῶμα… Φοβήθητε τὸν μετὰ τὸ ἀποκτεῖναι ἔχοντα ἐξουσίαν ἐμβαλεῖν εἰς τὴν γέενναν” (μέρος α΄)

Στὸ σημερινὸ Εὐαγγελικὸ ἀνάγνωσμα ἀναπτύσσο­νται θέματα μεγάλης σημασίας καὶ σπουδαιότητας, τὰ ὁπο[Ια ἀπαιτοῦν ἀπό μᾶς μεγάλη προσοχή. Θὰ προ­σπαθήσουμε τώρα νὰ ἀναπτύξουμε αὐτὰ τὰ θέματα. Κάποια ἀπ’ αὐτὰ τὰ ἔχουμε ἤδη συζητήσει. Μιλήσα­με, παραδείγματος χάριν, γιὰ τὸ ὅτι δὲν ὑπάρχει τίπο­τα κρυπτὸ ποὺ δὲν θὰ ἀποκαλυπτόταν. Σήμερα θὰ στα­θῶ σ’ ἕνα ἄλλο κομμάτι.

«Λέγω δὲ ὑμῖν τοῖς φίλοις μου· μὴ φοβηθῆτε ἀπό τῶν ἀποκτεννόντων τὸ σῶμα, καὶ μετὰ ταῦτα μὴ ἐχό­ντων περισσότερόν τι ποιῆσαι. ὑποδείξω δὲ ὑμῖν τίνα φοβηθῆτε· φοβήθητε τὸν μετὰ τὸ ἀποκτεῖναι ἔχοντα ἐξουσίαν ἐμβαλεῖν εἰς τὴν γέενναν· ναί, λέγω ὑμῖν, τοῦτον φοβήθητε» (Λκ. 12, 4-5).

Ὁ Κύριος μᾶς διδάσκει ὅτι πάνω ἀπ’ ὅλα εἶναι ὁ φόβος τοῦ Θεοῦ. Ἐμεῖς οἱ ἄνθρωποι περισσότερο ἀπ’ ὅλα φοβόμαστε τὸν θάνατο. Ὁ φόβος τοῦ θανάτου εἶναι γιὰ μᾶς ὁ χειρότερος. Καὶ ὅμως ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστός μᾶς λέει ὅτι πιὸ πολὺ ἀπό τὸν θάνατο πρέπει νὰ φοβόμαστε τὸν Θεό. Τὸν φόβο τοῦ Θεοῦ ὁ Κύριος τὸν τοποθετεῖ πάνω ἀπ’ ὅλους τοὺς ἄλλους φόβους ποὺ ἔχουμε ἐμεῖς οἱ ἄνθρωποι. Ὁ Κύριος ζητᾶ ἀπό μᾶς νὰ βλέπουμε τὸν θάνατο σὰν ἕνα ἀναγκαῖο καὶ ἀ­ναπόφευκτο γεγονὸς καὶ νὰ τὰ ἀφήσουμε ὅλα στὸ θέ­λημα τοῦ Θεοῦ. Νὰ παραδοθοῦμε ὁλοσχερῶς στὸν ἀ­γαθὸ του νόμο καὶ νὰ μὴν διστάζουμε ὅταν παρουσιαστεῖ ἀνάγκη, νὰ πεθάνουμε γιὰ τὴν δικαιοσύνη τοῦ Θεοῦ.

Ὑπάρχουν πολλοὶ ἄνθρωποι ποὺ δὲν φοβοῦνται τὸν θάνατο. Δὲν τὸν φοβοῦνται οἱ δίκαιοι τοῦ Θεοῦ. Δὲν τὸν φοβοῦνται οἱ μάρτυρες, τοὺς ὁποίους δὲ τοὺς τρομάζουν οὔτε τὰ πιὸ φοβερὰ βάσανα οὔτε ὁ πιὸ τρο­μερὸς θάνατος. Ἡ ἀγάπη πρὸς τὸν Θεὸ καὶ ὁ φόβος του ἔχουν νικήσει μέσα τους τὸν φόβο τοῦ θανάτου. Ἔτσι καὶ ἐμεῖς ὅταν ἔρχεται στιγμὴ ποὺ πρέπει νὰ διαλέξουμε μεταξὺ πρόσκαιρου καὶ αἰώνιου νὰ μὴν σκεφτόμαστε τὶς χαρὲς τῆς γήινης ζωῆς. Μποροῦμε βέβαια νὰ ἀποφύγουμε τὶς στενοχώριες καὶ τὶς θλί­ψεις στὴν ζωή μας, ἀκόμα καὶ τὸν θάνατο, πουλώντας τὴν συνείδησή μας, ὅμως μὲ τίποτα δὲν μποροῦμε νὰ ἀποφύγουμε τὸν αἰώνιο θάνατο, ὁ ὁποῖος εἶναι καὶ ὁ πιὸ φοβερός. (Τά κείμενα τοῦ Ἁγίου Λουκᾶ πού δημοσιεύονται σέ συνέχειες στήν ἱστοσελίδα μας εἶναι παρμένα ἀπό τό ὁμώνυμο βιβλίο τῶν ἐκδόσεων «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ»)